Uppsnabbat produktionsstyrelsen 25 november 2015

2015-11-25

Försämrad prognos för Akademiska

Akademiska rapporterar nu ett förväntat ekonomiskt underskott för 2015 på – 260 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för oktober. Det är en försämring med – 60 miljoner kronor jämfört med föregående månad.

Lasarettet i Enköping prognosticerar ett överskott på plus 7 miljoner kronor. Landstingets resurscentrum och Landstingsservice redovisar sammantaget ett förväntat underskott på minus 40 miljoner kronor. Övriga hälso- och sjukvårdsförvaltningar lämnar rapporter om ekonomi i balans eller rapporterar förväntade ekonomiska överskott för 2015.

Av rapporten framgår också att landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat. Till och med oktober låg kostnaden på 72 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 32 miljoner kronor.

Den samlade bedömningen är att det ekonomiska läget är ytterst allvarligt.

Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringsåtgärder för att minimera det förväntade ekonomiska underskottet 2015.

Förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice fick i uppdrag att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten.

Väntetider i oktober

I oktober erbjöds 73 procent av patienterna i specialistvården besök inom 90 dagar och 79 procent fick behandling eller operation. Det visar den senaste uppföljningen av väntetiderna i vården. Det är en förbättring jämfört med föregående månad.

97 procent av alla som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag och 86 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Motsvarande siffror för privata vårdgivare var 89 respektive 89 procent.

Upphandling av tvätt- och textilservice

Landstinget ska göra en upphandling av tvätt- och textiltjänster. Det beslutade produktionsstyrelsen. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 mars 2018. Det nya avtalet kommer att gälla yra år med möjlighet till förlängning. Värdet på upphandlingen uppgår till 40 miljoner kronor per år. I upphandlingen kommer landstinget att ställa miljökrav på sortimentet i enlighet med landstingets miljöprogram.

Landstinget inrättar ingen bemanningspool

Landstinget kommer inte att inrätta någon landstingsövergripande bemanningspool. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Landstinget har på uppdrag av produktionsstyrelsen utrett förutsättningarna för en landstingsövergripande bemanningspool som skulle användas vid akut rekrytering av personal inom landstingets sjukvårdsverksamheter. Utredningen har kommit fram till slutsatsen att det inte skulle vara effektivt att skapa en sådan pool på landstingsnivå.

Utredningen har också tittat på förutsättningar och möjligheter att skapa en bemanningspool enbart för Akademiska sjukhuset. Där vill man avvakta resultatet av andra åtgärder som vidtagits för kompetensförsörjningen. Vid behov kan frågan utredas ytterligare.

(L) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Inventering av lokaler för asylboende

Landstinget har gjort en inventering av lokaler som skulle kunna användas för tillfälliga asylboenden. Inventeringen visar att det för närvarande finns en lokal som lämpar sig för ändamålet. Lokalen är tomställd, då verksamheten har upphört.

Landstinget har skickat uppgifterna om lokalen till länsstyrelsen, som sammanställer tillgängliga lokaler i länet för Migrationsverket.

Informationen redovisades efter att Stefan Olsson (M) väckt ett ärende i frågan.

Kontakt