Kollektivtrafiknämnden 14 november 2016

2016-11-14

Internkontrollplan 2017

Landstinget har ett reglemente om det interna kontrollarbete som varje förvaltning ska genomföra. Varje nämnd eller styrelse ska varje år fastställa en plan för nästkommande års internkontrollarbete.

Vid dagens sammanträde godkände kollektivtrafiknämnden det förslag till internkontrollplan som Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetat fram.

Remissyttrande över Kollektivtrafik för Västmanland – Trafikplan 2030

Landstinget har yttrat sig över Kollektivtrafikplan för Västmanland – Trafikplan 2030. I planen anger Landstinget i Västmanland utvecklingen av kollektivtrafiken i Västmanland och den trafik som körs till och från angränsande län.

Landstinget i Uppsala län är positiv till den ansats för planeringen av kollektivtrafiken som redovisas med tågtrafiken tillsammans med regionbusstrafiken som stomme för den regionala kollektivtrafiken. Däremot avvisas förslaget om en förbifart vid Sala för att trafikera direktgående tåg mellan Västerås och Uppsala. I stället förordar landstinget en satsning på Arosstråket med ny järnväg mellan Enköping och Uppsala som en ny koppling mellan Västerås och Arlanda.

Dessutom efterlyser landstinget förtydliganden och kompletteringar på flera punkter när det gäller trafiken över länsgränsen mot Uppsala län. Till största del är det tågtrafikens utveckling som landstinget har synpunkter och frågor kring.

Landstinget i Uppsala län har ställt sig bakom de ambitioner den inriktningen som uttrycks inom den storregionala infrastruktur- och trafikutvecklingen i Mälardalen inom bland annat En Bättre Sits-samarbetet och i MÄLAB:s Trafikplan 2017. I remissyttrandet efterfrågas ett förtydligande hur Trafikplan 2030 knyter an till dessa planer.

Begäran från Trafikverket om underlag för kommande åtgärdsplanering

Trafikverket har begärt in underlag inför kommande arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018-2029. I sitt underlag tar kollektivtrafiknämndens upp ett kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala stad, återinförande av statlig medfinansiering för investering i spårfordon och ett antal åtgärder för att öka kapaciteten i järnvägssystemen i länet. Det senare omfattar åtgärder på Ostkustbanan, Dalabanan och byggandet av ny järnväg mellan Enköping och Uppsala, Arosstråket. En av åtgärderna på Ostkustbanan som lyfts fram är ytterligare två spår mellan Uppsala och Arlanda.

Förlängning av trafikavtal för taxi

Under vintern/våren 2016 gjordes en upphandling av taxitjänster för främst sjukresetransporter men även anropsstyrd allmän kollektivtrafik. Trafikstart var 1 oktober 2016 med en avtalslängd på ett år och tre månader med möjlighet till förlängning med ett plus ett (1+1) år.

Anledningen till den korta avtalstiden är de pågående diskussionerna om ett eventuellt övertagande av färdtjänst från kommunerna. I nuläget bedömer kollektivtrafikförvaltningen att det inte kommer att göras någon förändring under åren 2017 och 2018. Därför beslutade kollektivtrafiknämnden att de nuvarande avtalen om taxitjänster förlängs med ett år till den 31 december 2018.

Samverkansavtal mellan UL och X-trafik

Det avtal som reglerar samverkan mellan UL och X-trafik för den länsöverskridande trafiken gäller fram till utgången av 2016. Ett förslag till nytt avtal presenterades för nämnden. Kollektivtrafiknämnden beslutade att teckna ett nytt samverkansavtal med X-trafik med giltighetstid från 2017 och framåt.

Kontakt