Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 20 april 2016

2016-04-20

Klartecken att påbörja telefonistupphandling

Landstinget ska genomföra en upphandling av telefonistservice, det beslutade fastighets- och servicenämnden. Landstingsservice ansvarar för upphandlingen, i samarbete med upphandlingsenheten.

Avtalsperioden för det kommande avtalet ska vara 48 månader med möjlighet för landstinget att förlänga avtalet i ytterligare 24 månader. Landstinget kommer att ställa krav på verksamhetsövergång för personalen. Avtalet med nuvarande leverantör löper ut sista januari 2018.

Nya parkeringsavgifter vid Akademiska införs 1 juni

Fastighets- och servicenämnden har idag beslutat om ändrade parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset. Kostnaden för 21-kortet höjs som planerat, men det har gjorts vissa justeringar jämfört med det tidigare förslaget. Bland annat blir det gratis för personal att parkera mellan klockan 20 på kvällen och 8 på morgonen.

En annan ändring jämfört med ursprungsförslaget är att det införs en särskild timtaxa för personal på 15 kronor per timme, med en maximal dygnskostnad på 50 kronor. Kostnaden för ett 21-kort, som endast erbjuds personal, blir 950 kronor.

Den nya taxan för övriga besökare blir 40 kronor per timme för inomhusparkering och 30 kronor per timme för utomhusparkering, med ett tak på 225 kronor per dygn. Inneliggande patienter har möjlighet att köpa 1-dygnskort för 100 kronor eller veckokort för 400 kronor.

Fastighets- och servicenämnden gav förvaltningsdirektören för Landstingsservice i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa fler parkeringsplatser för personal i närheten av Akademiska sjukhuset.

Landstinget ska också se över avgifterna för personal och besökare vid landstingets övriga parkeringar.

De nu beslutade avgifterna börjar gälla den 1 juni.

M och KD yrkade på återremiss och valde att avstå från att delta i beslutet.

L och C reserverade sig till förmån för Liberalernas yrkande att fastställa personalavgiften till 35 kr/dygn.

Förstudie om Tierps vårdcentrum

Fastighets- och servicenämnden gav Landstingsservice i uppdrag att genomföra en förstudie om Tierps vårdcentrum. Stora delar av hus C, D och E beräknas tomställas inom de närmaste åren då det finns planer på att primärvården med vårdcentral och folktandvården flyttar. Förstudien ska resultera i förslag på vidare hantering av fastigheten och eventuella ersättningslokaler för befintlig verksamhet. Förstudien ska redovisas på nämndens sammanträde i oktober 2016.

Landstingsservice tecknar avtal med Jernhusen

Landstingsservice fick i uppdrag att teckna ett preliminärt hyresavtal med Jernhusen för för Folktandvårdens räkning. Det gäller en ny lokalisering på bottenvåning i kv. Eldaren i Uppsala. Folktandvården har för avsikt att öppna en mottagning där och har godkänt hyreskostnaden. Det är samma hus som bl.a. Landstingets ledningskontor och Kultur och bildning flyttar till under året.

Konsekvensutredning av patientkostlösning

Landstingsservice ska i samråd med ledningskontorets miljö- och kemienhet göra en konsekvensutredning för ett kommande produktionskök vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Utredningen ska fokusera på konsekvenserna ur ett klimat- och resursperspektiv samt titta på ekonomiska konsekvenser. Den till fullmäktige föreslagna metoden, 1,2,3 servé, har vid andra sjukhus inneburit användning av plasttråg av engångstyp. Landstinget i Uppsala län har höga miljöambitioner och en vision att minska miljöpåverkan från förbrukningsvaror. Därför behöver konsekvenserna ur ett klimat- och resursperspektiv utredas vidare. Utredningen ska avrapporteras vid fastighets- och servicenämndens möte i september.

Månadsrapporter

Landstingets resurscentrum och Landstingsservice bedömer att de kommer att klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Det framgår av månadsrapporterna för mars, som presenterades för fastighets- och servicenämnden.

Kontakt