Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 23 mars 2016

2016-03-23

Förlängning av avtal om patientmat

Avtalet med Landstinget Västmanland om patientmat till Akademiska sjukhuset förlängs till den sista december 2017. Det beslutade fastighets och servicenämnden vid sitt sammanträde. Avtalsförlängningen innebär att landstinget fortsätter köpa patientmat genom den gemensamma kostnämnden fram till dess att man kan börja producera mat i egen regi. Förlängningen gäller perioden 2017-01-01 till och med 2017-12-31.

Beslut om parkeringsavgifter framskjutet

Fastighets- och servicenämnden beslutade att bordlägga ärendet om ändrade parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset. Beslutet skjuts upp eftersom de fackliga förhandlingarna inte är slutförda. Nämnden kommer i stället att fatta beslut i frågan vid sammanträdet den 20 april. Införandet förskjuts därmed med en månad. De nya avgifterna föreslås börja gälla den 1 juni 2016.

Utvärdering av hyresmodellen

Fastighets- och servicenämnden beslutade att det ska genomföras en översyn av hyresmodellen och avkastningskravet på Landstingsservice. Nämnden har, som nytt ansvarigt politiskt organ, behov av att gå igenom modellen för att säkerställa att den fungerar optimalt med dagens landstingsorganisation. Till nämndens sammanträde i september ska Landstingsservices förvaltningsdirektör återkomma med en rapport och eventuella förslag till förändringar.

Egen produktion av förnybar energi ska utredas

Landstingsservice ska genomföra en utredning om möjligheten till egen produktion av förnybar energi. Det beslutade fastighets- och servicenämnden vid onsdagens sammanträde. Utredningen ska överskådligt beskriva olika alternativ för egen produktion av förnybar energi. Frågan ska belysas utifrån ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Utredningen ska vara klar och redovisas för fastighets- och servicenämnden under senare delen av 2016.

Svar till landstingets revisorer

Fastighets- och servicenämnden kommer från 2016 att avge en samlad redovisning för hela styrelsens verksamhet. Man kommer även att löpande informera sig om förvaltningarnas ekonomiska läge och agera vid avvikelser. Det säger nämnden i ett svar till landstingsrevisionen, med anledning av revisionens granskning av produktionsstyrelsens delårsrapport. Fastighets- och servicenämnden kommer att följa verksamhetsmålet "minskade vårdrelaterade infektioner" mer frekvent än vad produktionsstyreslen haft möjlighet till. Detta då förvaltningarna nu kommer att rapportera detta i tertial-, delårs- och årsrapporterna.

Information om energisparprojekten

Fastighets- och servicenämnden fick information om det tidigare och det pågående energisparprojektet. Energisparprojektet 2011-2014 innebar en total besparing på 23,5 miljoner kronor under projekttiden. 2014 var den årliga besparingen för landstinget strax över 8,5 miljoner kronor. Landstingets energiförbrukning har minskat med 24,3 GWh, eller 18 procent per kvadratmeter bruttoarea (normalårskorrigerat värde 12,6 GWh respektive 13%). Detta har gjorts möjligt genom bland annat driftoptimering, byte av fläktar och aggregat, installation av behovsstyrd ventilation, utbyte av ljuskällor till LED och beteendepåverkande insatser.

Det nya energisparprojektet 2015-2018 fortsätter med arbetet med att minska energianvändningen. Mellan 2014 och 2015 minskade energiförbrukningen med 2,7 procent. Störst minskning har skett för värmeanvändningen. För att uppnå målet för förnyelsebar energi planeras installation av ca 10 000 kvadratmeter solceller. Under år 2015 har ca 400 kvadratmeter solceller driftsatts på Akademiska sjukhuset.

Kontakt