Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 26 september 2016

2016-09-26

Ja till tillbyggnad till Ronald McDonald Hus

Fastighets- och servicenämnden sade ja till Stiftelsen Ronald McDonald Hus önskan om att få göra en tillbyggnad  inom befintligt arrendeområde. Det nuvarande huset har 14 sovrum för sjuka barn och ungdomar och deras familjer. Tillbyggnaden är tänkt att innehålla ytterligare nio sovrum.

När tillbyggnaden byggs är inte klart då Stiftelsen Ronald McDonald Hus inte fattat slutligt beslut om genomförande.

Stiftelsen Ronald McDonald Hus och Landstinget i Uppsala län tecknade år 2010 ett arrendeavtal som ger stiftelsen nyttjanderätt av en del av landstingets fastighet på västra sidan av Dag Hammarskjölds väg. Det arrendeavtalet ska nu uppdateras med den nya byggnaden.

Delårsrapporter

Landstingets resurscentrum förväntas klara sitt resultatmål för all verksamhet – undantaget asylvården. Kostnadsutvecklingen för vård av asylsökande är och har varit svår att beräkna och utfallet påverkas av flera faktorer, både lokalt och nationellt.

Den planerade uppgraderingen av journalsystemet Cosmic har skjutits på framtiden. Senareläggning av införande och utveckling av systemet genererar en återföring av medel till vårdförvaltningarna under året på ca 9 miljoner kronor. Landstingets resurscentrum fortsätter sitt förbättringsarbete inom de administrativa processerna.

Landstingsservices ekonomiska utfall i perioden är ett överskott på 34 miljoner kronor vilket är 24 miljoner bättre än budget. Det är främst förskjutningar i aktivering av projekt som förklarar den positiva avvikelsen, vilket medför förseningar avseende värdeminskning. På årsbasis bedöms dock denna effekt avta då flera projekt kommer avslutas och därmed faller kostnaderna för värdeminskning ut.

Genom nya avtal inom servicetjänster har kostnaderna kunnat reduceras avsevärt under året, och även om det medför lägre intäkter för Landstingsservice, blir den totala effekten för landstinget positiv genom lägre kostnader.

Årsprognosen pekar mot ett överskott på ca tre miljoner för Landstingsservice och ett underskott på omkring 20 miljoner för Landstingets resurscentrum.

Förlängd tid för översynen av hyresmodellen

Fastighets- och servicenämnden beslutade att ge mer tid till arbetet med att se över hyresmodellen. Arbetet ska redovisas vid nämndens möte i februari 2017.

Fastighet och servicenämnden beslutade i mars att ge Landstingsservice i uppdrag att genomföra en översyn av hyresmodellen. Översynenens inriktning var smärre justeringar som resulterar i en förenklad hyresmodell som är lättare att förstå för hyresgästerna.

Arbetet med översynen har visat sig vara komplext. Av den anledningen har Landstingsservice bett om mer tid för arbetet. Översynen skulle ursprungligen redovisas vid fastighets- och servicenämndens möte i september i år.

Reviderad delegationsordning

Fastighets- och servicenämnden fastställde den reviderade delegationsordning för nämnden. Revideringen är en anpassning till den nya, av landstingsfullmäktige beslutade, investeringsprocessen.

Information om arbetet med Framtidens Akademiska

Landstingsservice och Akademiska sjukhuset informerade om arbetet med framtidens Akademiska. Bland annat redogjordes det för erfarenheterna som gjorts i samband med det nu färdigrenoverade 85-huset. Nämnden fick även en kort beskrivning av det arbete som pågår för att se vilka konsekvenser ett senareläggande av renoveringen av B9 (centralblocket mellan 60- och 70-huset) kan få.

Fastighets- och servicenämnden beslutade att uppmärksamma landstingsstyrelsen på att investeringsvolymen för centralblocket kan vara underdimensionerad i förhållande till verksamhetens uppskattade behov för innevarande planperiod.

Kontakt