Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 11 februari 2016

2016-02-11

Yttrande till Regionförbundet angående inriktningsunderlag för Trafikverkets planering 2018-2029

I sitt yttrande till Regionförbundet beslutade kollektivtrafiknämnden att peka på flera punkter som har betydelse för hur infrastrukturutbyggnaden påverkar kollektivtrafikens utvecklingsmöjligheter.

Nämnden skulle gärna se mera målstyrning, inte bara prognosstyrning som mycket av Trafikverkets inriktningsunderlag bygger på.

Bland det som lyfts fram i yttrandet finns det stora behovet av underhållet av järnvägen, utbyggd järnväg och framkomlighetsförbättringar för busstrafiken.

Nämnden pekar också på trängsel som ett betydande miljöproblem i framtiden. De tekniska lösningarna som ger lägre miljöfarliga utsläpp från fordonstrafik löser inte trängselproblemen som blir en följd av att trafiken förväntas öka. Det krävs satsningar på att få medborgarna att resa på ett sätt som gör att trafikökningarna inte blir så stora. Därför är infrastrukturlösningar som gynnar kollektivtrafiken viktiga. I yttrandet efterlyser kollektivtrafiknämnden fler förslag på satsningar som stärker kollektivtrafikens ställning i förhållande till bilen.

MP yrkade att första rubriken ändras från ”Sammanfattande överväganden” till ”Inledning”.

KD yrkade att en sammanfattning av nämndens synpunkter ska inleda yttrandet.

Nämnden beslutade bifall till MP:s yrkande och avslog KD:s yrkande. KD reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Årsredovisning för 2015

Kollektivtrafiknämnden godkände årsredovisningen för 2015. Där framgår att Kollektivtrafikförvaltningen UL gör ett underskott mot budget på 26 miljoner kr. Förklaringen till detta är i huvudsak att intäkterna för skolelevers resor är lägre än vad som beräknades.

Inriktningsbeslut för buss- och tågtrafik 2017

Under 2017 kommer den största förändringen i UL-trafiken att vara det nya busslinjenätet i Uppsala. Det framgår av inriktningsbeslutet för buss- och tågtrafik som kollektivtrafiknämnden fattade.

Det nya stadsbusslinjenätet beräknas starta i augusti 2017 och innebär en viss kapacitetshöjning. Fram tills att det nya linjenätet startar kommer stadsbusstrafiken att köras i samma omfattning som 2016.

Upptåget planeras, om möjligt, att utökas med en tur i vardera riktning på sträckan Uppsala – Sala. I övrigt är inriktningen att ha samma trafikomfattning som under 2016.

Regionbusstrafiken ska ha samma trafikering som 2016. Om möjligt görs en viss satsning på sträckan Uppsala – Östhammar där det bedöms finnas förutsättningar för ett ökat resande. En översyn av trafiken till Grillby kan också komma att göras.

Väg 288 sträckan Gimo – Börstil - åtgärdsvalsstudie

Trafikverket håller på med ombyggnad av väg 288 och i planeringen av den fjärde och sista delen har en åtgärdsvalsstudie gjorts.

Kollektivtrafiknämnden förordar en ombyggd väg i nuvarande sträckning kompletterat med föreslagna framkomlighetsåtgärderna för kollektivtrafiken.

Kontakt