Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 12 september 2016

2016-09-12

Uppföljning zon- och biljettstruktur

Den 1 april 2014 infördes en ny zon- och biljettstruktur. Syftet med förändringen var att gör det enklare för resenärer att förstå och göra rätt val av biljett och att öka resandet. Genom att minska antalet varianter av biljetter blev utbudet mera överskådligt. Via kundundersökningen Kollektivtrafikbarometern kan UL konstatera att resenärerna också tycker att det blivit enklare att välja rätt biljett. Sedan förändringen infördes har resandet ökat.

De stora förändringarna i biljettstrukturen var att periodbiljetterna gäller i hela UL:s trafikområde och zonindelningen för enkelbiljetter gjordes om.

I samband med landstingsfullmäktiges beslut om att införa den förändrade zon- och biljettstrukturen fick kollektivtrafiknämnden i uppdrag att se över möjligheten att utvidga zon 1 så att flera tätorter utanför Uppsala skulle ingå.

Den uppföljning som kollektivtrafikförvaltningen nu gjort godkändes av kollektivtrafiknämnden. Samtidigt uppdrogs åt förvaltningsdirektören att till nästa sammanträde tydliggöra svaret till landstingsfullmäktige angående vilken yta zon 1 ska omfatta.

Trafikbeställning av stadsbusstrafik i Uppsala för trafikåret 2017

Kollektivtrafiknämnden godkände förvaltningens redogörelse för beställning av stadsbusstrafiken i Uppsala för trafikåret 2017.
Med trafikåret 2017 menas tiden 11 december 2016 till 9 december 2017. Normalt beställer Kollektivtrafikförvaltningen UL stadstrafiken i Uppsala av Gamla Uppsala Buss för hela trafikåret i en beställning.
Men med hänsyn till att det nya linjenätet för stadsbusstrafiken i Uppsala införs i augusti 2017 delas trafikbeställningen för den trafiken in i två delar.

För perioden 11 december till tidpunkten i augusti 2017 när nya linjenätet införs kommer motsvarande trafik som under hösten 2016 att beställas. Under våren 2017 beställs trafiken för perioden augusti – 9 december.

Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Kollektivtrafikförvaltningen UL har i samverkan med flera parter arbetat fram ett förslag till ”Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning”. Det är landstinget som är regional kollektivtrafikmyndighet och därmed ansvarig för att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper.

I riktlinjerna beskrivs hur landstinget ska arbeta för att skapa en tillgänglig allmän kollektivtrafik för alla. Riktlinjerna utgör målbild och ger förutsättningar för ett kontinuerligt och systematiskt tillgänglighetsarbete.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att anta riktlinjerna för tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.

Granskning av kollektivtrafiknämndens årsredovisning för 2015

I revisorernas granskning av kollektivtrafiknämndens årsredovisning för 2015 har tre iakttagelser lyfts fram. Det är underskottet på 26 miljoner kr, att åtta av tio verksamhetsmål uppnåtts och att de två finansiella målen inte uppnåtts.

I sitt svar till revisorerna konstaterar kollektivtrafiknämnden att underskottet 2015 inte var möjligt att återställa under verksamhetsåret, men att budgeten för 2016 upprättats för att undvika fortsatt underskott. Vidare konstaterar nämnden att verksamhetsmålen följs upp löpande och att man delar revisorernas uppfattning måluppfyllelsen är tillfredsställande. Kollektivtrafiknämnden godkände förslaget till revisionssvar.

Remissyttranden för beslut i landstingsstyrelsen

Kollektivtrafikförvaltningen UL har tagit fram åtta förslag till yttrande för beslut i landstingsstyrelsen. Yttrandena gäller Översiktsplan för Östhammars kommun, översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala kommun, samrådsförslag om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050, samråd om samverkan och planering i östra Mellansverige 2050, regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, näringsdepartementets remiss angående Buss på lång sikt och förslag till Uppsala kommuns landsbygdsprogram.

KD föreslog ett tillägg till yttrandet angående översiktsplanen för Uppsala kommun för att tydliggöra att kollektivtrafikutvecklingen är beroende av att de tre beskrivna broprojekten genomförs.

C föreslog ett tillägg till yttrandet angående förslaget till Uppsala kommuns landsbygdsprogram som tydliggör att kommunens önskemål om mera kollektivtrafik på landsbygden också ska mötas med ökad bebyggelse.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna samtliga förslag till yttranden, med ovanstående tillägg, för vidare hantering av landstingsstyrelsen.

Överenskommelse om trafikpliktsbeslut

Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting ska upphandla busstrafik som till viss del går in i Uppsala län. Därför behövs ett beslut av Landstinget i Uppsala län att godkänna att Stockholms läns landsting fattar ett trafikpliktsbeslut om busstrafik som till vissa delar går in i Uppsala län. Överenskommelsen som kollektivtrafiknämnden beslutade godkänna innebär också att de två landstingen ska utveckla ett nytt trafiksamverkansavtal.

Höjning av avgift för resenärer till Arlanda C

Kollektivtrafiknämnden fattade beslut om ny nivå för den avgift som varje resenär ska betala för på- eller avstigning på Arlanda C. Avgiften som ingår i biljettpriset kommer att ändras från 20 september.

Anledningen till beslutet är att företaget A-train har höjt avgiften som UL och andra tågoperatörer ska betala för varje resenär. A-train kommer att höja avgiften ytterligare i december i år. UL, SL och SJ är överens om att A-trains avgift ska läggas på biljettpriset och för att undvika prishöjningar vid flera tillfällen görs nu en höjning som också täcker avgiftshöjningen i december.

En enkelbiljett köpt med reskassa för sträckan Uppsala – Arlanda C kommer att kosta 180 kr från 20 september. Av den summan är 60 kr tågbiljetten och 120 kr avgiften för på- eller avstigning på Arlanda C.

Anslagsram för kollektivtrafiknämndens verksamhet 2017

Enligt Regionplan och budget 2017-19 som beslutades av landstingsfullmäktige i juni 2016 är anslaget för kollektivtrafiknämndens verksamhet 1 005 000 tusen kronor för 2017. Kollektivtrafiknämnden beslutade att fastställa ramen för verksamheten vilket innebär att Kollektivtrafikförvaltningen UL tillförs 1 005 000 tusen kronor för 2017 års verksamhet.

Fyllnadsval till kollektivtrafiknämndens arbetsutskott

Kollektivtrafiknämnden beslutade genom fyllnadsval att från och med 1 augusti 2016 utse Jenny Lundström (MP) till 1:e vice ordförande efter Robert Damberg (MP) i kollektivtrafiknämndens arbetsutskott.

Därmed består kollektivtrafiknämndens arbetsutskott av Bertil Kinnunen (S) ordförande, Jenny Lundström (MP) 1:e vice ordförande, Johan Örjes (C) 2:e vice ordförande, Åskar Andersson (V) ledamot och My Borg (M) ledamot.

V yrkade på fyllnadsval till arbetsutskottet för Åskar Andersson (V) som lämnat in en begäran att frånträda sina uppdrag i kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden beslutade att avslå yrkandet med motiveringen att avvakta fyllnadsval i landstingsfullmäktige innan nämnden gör sitt fyllnadsval till arbetsutskottet.

Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat genom fyllnadsval att från och med 1 augusti 2016 utse Jenny Lundström (MP) till 1:e vice ordförande efter Robert Damberg (MP) i kollektivtrafiknämnden.

Kontakt