Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 16 juni 2016

2016-06-16

Nytt busslinjenät i Uppsala 2017

Från hösten 2017 kommer stadsbusstrafiken i Uppsala att ha 12 busslinjer. Det framgår av det slutliga förslaget till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala som kollektivtrafiknämnden fastställde. Vissa revideringar har gjorts jämfört med det första förslaget efter de remissvar och synpunkter som kommit in.

En av linjerna i det nya linjenätet är en ringlinje vilket är en ny typ av linje för Uppsala. Ringlinjen gör att resenärer inte behöver resa till centrala Uppsala bara för att byta buss. I stället blir det flera bytespunkter utmed ringlinjen där smidiga byten kan göras mellan både stadsbussar och regionbussar.

Förutom att införa det nya linjenätet från hösten 2017, beslutades också att ge Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att se över Mjuka linjens struktur i det nya linjenätet, regionbusstrafikens roll i det nya stadsnätet samt att göra erforderliga justeringar i linjenätet innan trafikstart.

(KD) yrkade att utöver ovan nämnda beslut ge förvaltningen i uppdrag att utveckla busstrafiken i Fyrislundsområdet. Vidare yrkade (KD) att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att flytta bytespunkten IKEA/COOP närmare Kungsängsleden. Dessa yrkanden avslogs och (KD) begärde votering. Efter votering konstaterades att nämnden avslagit yrkanden från (KD) som reserverade sig mot beslutet.

Trafikbeställning regionbuss trafikåret 2017

När trafikåret 2017 inleds i samband med tidtabellskiftet 11 december 2016 genomförs vissa förändringar för regionbusstrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden.

Bland förändringarna kan nämnas att en ny tätortslinje i Enköping lanseras. Den ska trafikera Varghällar, Åkersberg och Fanna med 27 turer måndag-fredag och sju turer lördagar och söndagar. En annan ny linje blir den anropsstyrda linjen mellan Enåker kyrka och nya väg 56 vid vägskälet mot Runhällen. Också i Älvkarleby kommun införs anropsstyrd trafik under kvällar och helger på sträckorna Långsand – Skutskär, Älvkarleö – Älvkarleby och Gårdskär – Älvkarleby.

Det blir också vissa effektiviseringar som innebär att resurser kan omfördelas från trafik med lågt resande till busslinjer där det finns ett stort behov av utökning.

(M) yrkade på att specifikt följa upp ekonomin och resandeutvecklingen för anropsstyrd trafik inför beslut om trafikbeställning av regionbuss för trafikåret 2018. Nämnden beslutade att bifalla yrkandet.
(C) yrkade på att den anropsstyrda trafiken mellan Enåker kyrka och väg 56 ska ansluta till alla turer med linje 865. Yrkandet avslogs varvid (C) reserverades sig till förmån för eget yrkande.

.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län

Till landstingsfullmäktiges sammanträde i september föreslår kollektivtrafiknämnden att förslaget till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län fastställs. I trafikförsörjningsprogrammet redovisas behovet av regional kollektivtrafik i länet och de mål som finns för kollektivtrafikförsörjningen. Programmet ska omfatta alla former av regional kollektivtrafik, även trafik som utförs av kommersiella aktörer. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet blickar cirka 15 år framåt i tiden men revideras varje mandatperiod.

Under vintern har förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram skickats på remiss. Vid kollektivtrafiknämndens förra möte informerade förvaltningen hur remissinstansernas synpunkter arbetas in i det slutliga förslaget till trafikförsörjningsprogram. Förutom själva programmet innehåller ärendet också en redovisningar av de samråd som genomförts och indikatorrapport för uppföljningen av programmets mål.

(V) yrkade på en förändrad skrivning med ett förtydligat miljömål för ett effektivt kollektivtrafiksystem. Nämnden beslutade att bifalla yrkandet från (V).
(V) yrkade också på ett tillägg med rubriken ”Största möjliga miljöeffekt” i avsnittet Strategier för kollektivtrafiksystemets utveckling. Kollektivtrafiknämnden beslutade att avslå yrkandet från (V) som reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Remissyttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016-2030 för Region Gävleborg

I remissyttrandet som kollektivtrafiknämnden beslutade avge framförs önskemål om förtydliganden och kompletteringar för kollektivtrafiken över länsgränsen mot Uppsala län. I övrigt anser landstinget att förslaget till trafikförsörjningsprogram är bra och belyser den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken i Region Gävleborg.

Yttrande över Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

Kollektivtrafikförvaltningen UL har tagit fram ett förslag till yttrande över Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik. I yttrandet, som bygger på lång erfarenhet av biljettkontrollverksamhet, belyser UL behovet av tydlighet och att det finns delar i förslaget till ny lag som befaras bli svårtolkade.

Kollektivtrafiknämnden föreslår att landstingsstyrelsen godkänner förslaget till yttrande.

Remisser om parkeringstal och parkeringsreglering i Uppsala

Uppsala kommun har skickat två remisser till UL som handlar om parkering för personbilar. Det är dels Parkeringstal i Uppsala, dels Parkeringsreglering. I båda fallen ställer sig landstinget frågande till om de förslagna åtgärderna är tillräckliga för att nå de uppsatta målen.

Med vissa redaktionella justeringar godkände kollektivtrafiknämnden förvaltningens förslag till yttranden i båda ärendena.

(MP) yrkade förändringar i yttrandet om parkeringstal i Uppsala. Nämnden besluta att bifalla yrkandet.
(M) yrkade att yttrandet om parkeringstal kortas så att endast första stycket återstår. (C) och (KD) yrkade bifall. Kollektivtrafiknämnden beslutade att avslå yrkandet från (M).
(KD) yrkade på förändringar i yttrandet om parkeringsregleringar och till viss del beslutades om bifall.

(M) och (SD) deltog inte i besluten för de två remissärendena.

Godkännande av MÄLAB:s beslutade priser för pendlarbiljetter

Den 21 april fattade styrelsen för MÄLAB beslut om priser för pendlarbiljetter, zonindelning och övergripande resevillkor. Prissättningen avser takpris för månadsbiljetter som införs hösten 2017 och gäller för biljetter som kombinerar resor i länens kollektivtrafik med tågresor mellan länen. För att gälla ska beslutet godkännas av alla MÄLAB:s ägare. Det är landstinget i Stockholms län, Uppsala län och Västmanlands län, samt Region Örebro, Region Östergötland och Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som är ägare av MÄLAB.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att föreslå landstingsstyrelsen och senare landstingsfullmäktige att godkänna MÄLAB:s beslut.

Kontakt