Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 8 mars 2016

2016-03-08

Remissyttrande angående ”Region Uppsala” 2017

Inför bildandet av den nya regionen som föreslås heta ”Region Uppsala” har landstingets ledningskontor tagit fram ett förslag till hur regionbildningen ska genomföras. Förslaget har skickats på remiss till bland annat kollektivtrafiknämnden som ställer sig positiv till beskrivningen. Dessutom framför nämnden några synpunkter.

Kollektivtrafiknämnden pekar på vikten av att den nya regionen har en organisation som koordinerat kan driva regionala utvecklingsfrågor över hela regionens ansvarsområde, inklusive hälso- och sjukvård, kultur och kollektivtrafik.

Vidare ser nämnden ett behov av att tydliggöra gränssnittet mellan kollektivtrafiknämnden och den nya regionala utvecklingsnämnden. Detta berörs inte i remisshandlingen.

I remisshandlingen beskrivs hur finansieringen av den verksamhet som förs över från regionförbundet till regionen ska ske. Kollektivtrafiknämnden anser att det är viktigt att det också säkerställs att avdelningen för strategisk planering och regional utveckling ges tillräckliga resurser. Detta för att regionen ska kunna driva det regionala utvecklingsarbetet utifrån de nya förutsättningarna som regionbildningen ger. Det bör inkludera ett utvecklat regionalt analysarbete som bland annat kan ligga till grund för strategiska beslut rörande kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna förslaget till yttrande för vidare behandling i landstingsstyrelsen.

Remiss av riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Kollektivtrafikförvaltningen UL har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättningar.

I förslaget till riktlinjer anges hur landstinget ska arbeta för att skapa en tillgänglig allmän kollektivtrafik där alla resenärer oavsett funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter att resa. Riktlinjerna utgör målbild för landstingets arbete med tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken i Uppsala län och skapar förutsättningar för kontinuitet och systematik i arbetet.

Kollektivtrafiknämnden godkände att förslaget skickas på remiss till en lång rad intressenter. Remisstiden beslutades vara fram till 31 maj. Efter bearbetning av de synpunkter som kommer in under remisstiden arbetas en slutlig version fram som kollektivtrafiknämnden kan fatta beslut om efter sommaren 2016.

Trafikbeställning av tågtrafik 2017

Varje år måste den som bedriver tågtrafik ansöka om tåglägen för nästa trafikår hos Trafikverket. Det innebär att UL ska ansöka om vilka tider tågen ska köra en viss sträcka. Trafikverket sammanställer de ansökningar som finns och tilldelar tåglägen. Processen startar med att ansökan lämnas i april och beslut meddelas i september.

I det inriktningsbeslut som kollektivtrafiknämnden fattade 11 februari framgår att inriktningen för Upptåget ska vara en utökning med en vardagstur i vardera riktning på sträckan Uppsala – Sala. I övrigt är inriktningen att ha samma trafikomfattning som under 2016 för Upptågstrafiken på sträckorna Uppsala – Tierp – Gävle och Uppsala – Sala.

Vid sammanträdet godkände kollektivtrafiknämnden förvaltningens redogörelse för den kommande tåglägesansökan som förvaltningen kommer att lämna till Trafikverket för perioden 11 december 2016 till och med 9 december 2017.

Justering av biljettpriser 2016

I det förslag till prislista från 1 maj 2016 som UL presenterade framgår att bara ett fåtal priser ändras. I förslaget är det bara årsbiljetterna för pensionärer och tätortsbiljetterna som ändras. Övriga biljettpriser bibehålls.

De förslagna prisändringarna innebär att årsbiljetten för pensionärer höjs från 3 420 kr till 3 660 kr, årsbiljett via autogiro höjs från 3 660 kr till 3 900 kr. Tätortsbiljetten, som gäller i tätorter utom Uppsala, ändras från 290 kr till 320 kr för en 30-dagarsbiljett.

De budgetbeslut som landstingsfullmäktige och kollektivtrafiknämnden tidigare fattat innebär att priset för 30-dagarsbiljetter för länet och enkelbiljetter inte ändras.

Nämnden beslutade att fastställa de nya priserna och att priserna ska gälla från 1 maj 2016..

Initiering av upphandling av fossilfri fordonsgas

Dagens avtal om gasleveranser löper ut 31 december 2016. Därför för behöver gasleveranser upphandlas.

(KD) yrkade på tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att upphandla på längre tid än den föreslagna som är 3 år med möjlighet till 12 månaders förlängning. Yrkandet avslogs.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge i uppdrag till Trafikdirektören att i samråd med upphandlingsenheten genomföra en upphandling av fossilfri fordonsgas till landstinget i Uppsala län.

(KD) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Avgiftsfri kollektivtrafik till asylsökande med giltigt LMA-kort

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde 2016-02-11, initierade Åskar Andersson (V) ett nytt ärende till kollektivtrafiknämnden under rubriken ”Avgiftsfri kollektivtrafik till asylsökande med giltigt LMA-kort”.

Vid nämndens sammanträde redovisades det arbete som förvaltningen gjort och gör när det gäller asylsökandes resor. Utöver att Migrationsverket erbjuds köpa biljetter direkt från UL och kan få rabatt vid större volymer finns inga särskilda biljettrabatter för asylsökande.

(V) föreslår i sin skrivelse att kollektivtrafikförvaltningen skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på hur och i vilken omfattning asylsökande kan få tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik dagtid vardagar samt helger.

Nämnden beslutade att avslå begäran från (V) om avgiftsfri kollektivtrafik för asylsökande med giltigt LMA-kort.

(V) reserverade sig mot beslutet.

Kontakt