Uppsnabbat landstingsstyrelsen 6 september 2016

2016-09-06

Landstinget utreder avbrott i journalsystemet

Avbrottet i landstingets journalsystem Cosmic ska utredas. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Journalstoppet pågick mellan den 31 augusti och 4 september och är det största sedan Cosmic infördes 2004. Nu tillsätts en utredning som ska analysera händelseförloppet och vid behov föreslå åtgärder.

Utredningen ska också ha ett övergripande ansvar att samordna frågor som har att göra med avbrottet, till exempel eventuella anspråk på ekonomisk ersättning.

Utredningen ska vara klar till landstingsstyrelsens sammanträde i februari 2017.

Framtidens vård ska utredas

En utredning ska göras av framtidens vård i länet. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Ärendet, med rubriken "Nivåstrukturering av vården" väcktes av oppositionslandstingsrådet Nina Lagh (M). Hon lyfter i ärendebeskrivningen fram flera områden som behöver utredas, bland annat att se över var vård ska ges på olika nivåer, vilken typ av lokaler landstinget ska ha och hur landstinget ska ta tillvara möjligheterna med digitalisering.

Landstingsstyrelsen beslutade att bifalla förslaget om att tillsätta en utredning om framtidens vård. Målet med utredningen är att möta medborgarnas behov i en växande region genom förbättrad kvalitet och stärkt tillgänglighet. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att genomföra utredningen i samråd med berörda styrelser och i dialog med länets kommuner och fackliga organisationer. En första rapport ska lämnas vid landstingsstyrelsens sammanträde i januari 2017.

Lägre skatteintäkter ger försämrad prognos

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 224 miljoner kronor under 2016. Det framgår av ekonomirapporten för juli. Detta är 28 miljoner kronor lägre än budget 2016. Försämringen beror främst på att skatteintäkterna väntas bli lägre, men ökade kostnader för vård av asylsökande och tillståndslösa har också bidragit.

Landstingets kostnad för inhyrd personal var 57 miljoner kronor till och med juli. Budgeten för hela året är 46 miljoner kronor.

Politisk viljeinriktning för närvården antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en politisk viljeinriktning för närvården och förteckning över prioriterade aktiviteter för 2017.

Svar på revisorernas granskning av årsredovisningen 2015

Landstingets revisorer har granskat landstingets årsredovisning 2015. I granskningen görs en rad påpekanden, bland annat att landstinget inte har lämnat årsredovisning per styrelse och nämnd, att det inte finns angivet hur de negativa balanskravsresultaten från 2014 och 2015 ska återställas och att det finns brister inom landstingets styrning, ledning och uppföljning när det gäller ansvarsfördelningen mellan styrelser och nämnder.

Landstingsstyrelsen skriver i sitt svar att man från 2016 kommer att lämna delårsrapport och årsredovisning per styrelse eller nämnd. Landstinget har fortfarande avsikten att negativa balanskravsresultat från 2014 och 2015 ska återställas. När det gäller styrningen har landstinget från 2016 en ny politisk organisation med en tydligare ansvarsfördelning, som kommer att leda till en tydligare styrning och mer ändamålsenlig uppföljning och kontroll.

Svar på remiss om assisterad befruktning

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över promemorian Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. I promemorian föreslås att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska få utföras på andra vårdenheter än universitetssjukhus. Landstinget ställer sig bakom utredningens förslag.

Svar på remiss om etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Landstinget har yttrat sig till Utbildningsdepartementet över promemorian Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning. Promemorian innehåller förslag om att anpassa de svenska reglerna för etikprövning av forskning som gäller människor till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. Landstinget framför en rad synpunkter på förslaget och betonar att förenklingar i regelverket inte får ske på bekostnad av patienters och medborgares integritet.

Svar på remiss om tilläggsavgift i kollektivtrafiken

Landstinget har yttrat sig till Näringsdepartementet över promemorian Ny lag om tillägg i kollektivtrafiken. Landstinget anser att förslaget som helhet är bra men lämnar några synpunkter.

Ordförande för personalutskottet vald

Landstingsstyrelsen utsåg Bertil Kinnunen (S) till ny ordförande för landstingets personalutskott till och med 2018. Han ersätter Johnny Svahn (S).

Landstingsstyrelsens sammanträdestider

Landstingsstyrelsen beslutade  om sammanträdestider för 2017. Landstingsstyrelsen sammanträder följande dagar:

24 januari, 1 mars, 21 mars, 25 april, 30 maj, 21 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november, 19 december.

Kontakt