Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 24 maj 2016

2016-05-24

Utvecklingsår för nya sjuksköterskor permanentas

Landstingets satsning på ett kliniskt utvecklingsår för nya sjuksköterskor ska permanentas. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Beslutet innebär att alla nyanställda och nyutexaminerade sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska genomgå kliniskt utvecklingsår från hösten 2016.

Året syftar till att ge en förstärkt yrkesintroduktion. Programmet är schemalagt under cirka 20 procent av arbetstiden och innehåller en blandning av teori och praktik. Bland annat erbjuds sjuksköterskorna föreläsningar och diskussionsseminarier med erfarna sjuksköterskor inom områden som stresshantering, kommunikation och ledarskap. Sköterskorna får också öva på praktiska moment tillsammans med erfarna instruktörer.

Sedan hösten 2015 har cirka 170 sjuksköterskor deltagit i programmet.

Fortsatt hög tillgänglighet vid Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping fortsätter att ha en hög tillgänglighet till besök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens rapport för april.

98 procent av patienterna vid Lasarettet i Enköping fick besökstid inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 99 procent fick behandling. Vid Akademiska sjukhuset var väntetiderna längre. Där fick 67 procent besökstid inom 90 dagar och 76 procent behandling.

Enligt rapporten behöver både remisshanteringen och produktionsplaneringen förbättras vid Akademiska. Sjukhuset behöver också fortsätta att utveckla nya behandlingsmetoder och nya arbetssätt för att möta det ökade vårdbehovet.

Kompetensförsörjningsläget är ansträngt på båda sjukhusen och det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Det gör också att kostnaden för inhyrd personal är högre än vad som budgeterats.

Det prognostiserade resultatet för Akademiska sjukhuset är minus 100 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget och prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 6 miljoner kronor. Underskottet i Enköping hänger samman med att arbetet med att förändra den specialiserade hemsjukvården har senarelagts.

Kvalitetsregister granskade

Landstingets revisorer har granskat hur landstinget använder kvalitetsregister. Granskningen visar att hälso- och sjukvården rapporterar till ett flertal kvalitetsregister, men att informationen inte används systematiskt i förbättringsarbetet. Det saknas också överblick. Revisorerna rekommenderar att ansvariga styrelser ska fatta beslut om vilka register landstinget ska delta i, hur de ska prioriteras och hur de ska användas i verksamheten.

Sjukhusstyrelsen skriver i sitt svar att omfattning och tillämpning av register bör bedömas av verksamhetschefer i samråd med programråd och professioner, inte av politiska styrelser. Sjukhusstyrelsen instämmer i det behöver tas fram rutiner för hur resultaten ska användas. Det är också önskvärt med en utveckling mot automatisk överföring av journaldata till kvalitetsregister.

Cancervården granskad ur jämlikhetsperspektiv

Landstingets revisorer har gjort en granskning av cancervården. Granskningen syftar till att ta reda på om vården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den är tillfredsställande ur ett jämlikhetsperspektiv.

Revisorernas bedömning är att berörda styrelser och nämnder till viss del säkerställer att cancervården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med god tillgänglighet. Det saknas tillräckliga data och kunskap för att styrelser och nämnder ska kunna säkerställa en jämställd vård. Granskningen har inte funnit att cancerpatienter behandlas på ett ojämlikt sätt. Däremot varierar tillgängligheten mellan olika cancersjukdomar. I rapporten framförs olika förslag till förbättringar. Sjukhusstyrelsen beskriver i sitt svar det pågående arbetet, bland annat med införande av standardiserade vårdförlopp.

Akademiska kompenseras för dyrare lokaler

Akademiska sjukhuset ska kompenseras för merkostnader för att den rehabiliteringsmedicinska verksamheten tvingats flytta från Ulleråker till Samariterhemmet efter att landstinget sålt området. Flytten innebär merkostnader på 1,3 miljoner kronor per år. Sjukhusstyrelsen beslutade att kompensera sjukhuset för merkostnaderna under 2016.

Akademiska sjukhuset kompenseras också för merkostnader för att barnspecialistmottagningen i Enköping tvingats flytta till andra lokaler. Kompensationen uppgår till 290 000 kronor för 2016.

Neuropsykiatri förstärks

Sjukhusstyrelsen beslutade att förstärka vården för patienter med psykiatrisk samsjuklighet med 500 000 kronor för 2016 och 1 miljon kronor för 2017. Satsningen görs mot bakgrund av att antalet patienter med neuropsykiatriska diagnoser har ökat kraftigt, en tiodubbling sedan 2002, med längre väntetider för utredning och behandling som följd. De resurser som nu satsas ska användas till att rekrytera en psykiatriker och sjuksköterska med specialistkompetens. De kommer vara fysiskt placerade på Hälsa och habilitering för att patienter knutna dit ska få sitt samlade vårdbehov tillgodosett på en förvaltning.

Nytt system för läkemedelshantering vid Akademiska handlas upp

Akademiska sjukhuset ska handla upp ett automatiserat system för ompackning, lagerhållning och beredning av läkemedel för patienter och avdelningar. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Detta är en del i att man moderniserar hela hanteringen av läkemedel, där man använder sig av en smågodstransportör för att distribuera läkemedel till olika delar av sjukhuset. Beslutet i sjukhusstyrelsen gäller bland annat en maskin som används för att packa om läkemedel till så kallade dospåsar. Kostnaden beräknas till cirka 30 miljoner kronor.

Kontakt