Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 24 november 2016

2016-11-24

Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa ska stärkas

Landstinget ska göra en satsning för att stärka första linjens vård för barn och ungdomars psykiska hälsa. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen ställde sig bakom en inriktning för arbetet med första linjens vård för barns och ungdomars psykiska hälsa. Sjukhusstyrelsen kommer också att sätta av tre miljoner kronor per år under 2017 och 2018 för att förstärka mottagandet i form av samtalsmottagningar och utveckla samverkan med länets kommuner.

Syftet med satsningen är att första linjens vård för barn och ungdomars psykiska hälsa ska stärkas så att det finns hjälp att få på fler platser i länet och att hjälpen kan ges i ett tidigare skede.

Under 2017 tas det första steget där landstinget inleder ett samarbete med Heby, Håbo och Östhammars kommun. Planen är att det ska öppnas samtalsmottagningar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa och deras målsmän. I uppdraget ingår också att utveckla samverkan med skola, elevhälsa och socialtjänst i respektive kommun.

Beslutet gäller under förutsättning att medel tillsätts i den regionplan och budget som landstingsfullmäktige fattar beslut om den 30 november. 

Innovation Akademiska permanentas

Från 2017 ska Innovation Akademiska övergå från att drivas som projekt till att bli en permanent del av landstingets verksamhet. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Innovation Akademiska startade 2009 och har två övergripande uppdrag. Det ena är att bidra till att anställdas idéer leder till innovativa produkter och tjänster som förbättrar vården. Det andra är att skapa en väg in till sjukvården för företag som behöver vårdens experter och infrastruktur för att utveckla nya produkter och tjänster.

För 2017 avsätter landstinget 4 miljoner kronor för verksamheten, som organisatoriskt tillhör Akademiska sjukhuset, men som har ett landstingsövergripande uppdrag som inkluderar samtliga förvaltningar som bedriver hälso- och sjukvård.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att anslå 2 miljoner kronor till Uppsala Clinical Research Center år 2017.

Förbättrad tillgänglighet vid sjukhusen

Tillgängligheten vid sjukhusen har förbättrats, både när det gäller nybesök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för oktober.

90 procent av patienterna vid Lasarettet i Enköping fick besökstid inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 97 procent fick behandling. Vid Akademiska sjukhuset fick 63 procent besökstid inom 90 dagar och 72 procent behandling.

Sjukhusstyrelsens totala verksamhet har efter september en årsprognos på minus 93 miljoner kronor, vilket ska jämföras med budgeten på minus 100 miljoner kronor.

Både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har kostnader för inhyrd personal som är betydligt högre än budgeterat. Detta för även med sig stängda vårdplatser.

Klart med sjukhusens uppdrag

Sjukhusstyrelsen fastställde verksamhetsuppdragen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för 2017. Dokumentet beskriver förvaltningarnas uppdrag och åtagande inom en given ekonomisk ram. Verksamhetsuppdraget gäller 2017-2019 och revideras varje år.

I verksamhetsplanen ingår en handlingsplan för tillgänglighet som beskriver vilka åtgärder sjukhusen ska genomföra under 2017 för att höja kapaciteten och korta väntetiderna.

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och föreslog en annan handlingsplan.

Fördjupade uppföljningar redovisades

Landstinget har gjort fördjupade uppföljningar av läkare verksamma enligt lagen om läkarvårdsersättning under perioden 2014-2016. Granskningen visar att läkarna i allt väsentligt följer gällande regler och avtal. Samtidigt finns utrymme för förbättringar. Bland annat saknar flera av de granskade läkarna kvalitetsledningssystem.

Landstinget har också gjort en granskning av nio fysioterapeuter verksamma enligt den nationella taxan. Granskningen visar att fysioterapeuterna i allt väsentligt följer gällande regler och avtal, men att det finns områden som kan förbättras

Sjukhusstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att överväga och vidta åtgärder med anledning av vad som förekommit i de fördjupade uppföljningarna.

Avtal om psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen förlängs

Sjukhusstyrelsen beslutade att förlänga avtalet med Närpsykiatri i HÄTÖ AB med fyra månader till 31 maj 2017 med en ytterligare möjlighet till förlängning på fyra månader. Förlängningen görs eftersom landstinget avvaktar ett avgörande i förvaltningsrätten angående en genomförd upphandling.

Arbete pågår för ögonmottagning i Tierp

Sara Sjödal (C) hade väckt ett ärende om ögonmottagningen i Tierp där hon yrkade på att Akademiska sjukhuset snarast ska finna en lösning på lokalfrågan så att mottagningen kan öppna.

Sjukhusstyrelsen konstaterade att arbete redan pågår i enlighet med tidigare beslut.

Kontakt