Uppsnabbat vårdstyrelsen 11 februari 2016

2016-02-11

Uppdraget för Cosmos ska utredas

Uppdraget för Cosmos ska utredas. Det beslutade vårdstyrelsen.

Cosmos har idag i huvuduppdrag att utföra hälsoundersökningar av länets asylsökande och nyanlända. I översynen ska man se över behoven av insatser för olika målgrupper och behovet av samarbete mellan myndigheter och organisationer i syfte att åstadkomma en sammanhållen vårdkedja.

Cosmos ligger under förvaltningen Hälsa och habilitering, som även har samordningsansvaret för Centrum för hälsa och integration, som svarar för utbildning och metodutveckling för att förbättra hälso- och sjukvården för asylsökande och nyanlända.

Ett första kostnadsberäknat förslag ska återrapporteras vid styrelsens sammanträde i mars.

Väntetider i december

I december kom 92 procent av alla som ringde den landstingsdrivna primärvården fram samma dag och 85 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Hos externa vårdgivare kom 88 procent fram på telefon samma dag och 88 procent fick besök inom en vecka.

Siffrorna redovisas i den senaste uppföljningen av väntetiderna i primärvården. Av redovisningen framgår att det skiljer mycket mellan olika vårdcentraler.

Vårdstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att redovisa orsakerna till resultatet och vilka aktiviteter som planeras och pågår för att förbättra tillgängligheten inom offentlig och privat primärvård samt inom verksamheten vid Folktandvården och Hälsa och habilitering.

Landstinget inrättar programråd för psykisk ohälsa

Landstinget ska inrätta ett programråd inom området psykisk ohälsa. Rådet ska bland annat knyta ihop specialistvårdens och primärvårdens vårdkedjearbete och utveckla uppföljningen på primärvårdsnivå. Man planerar också att utveckla vårdprocesserna inom området depression.

Vårdstyrelsen beslutade att avsätta 350 000 kronor till kostnaden för ordförande och samordnare inom programrådet.

Förvaltningarnas styrkort fastställda

Vårdstyrelsen fastställde styrkort för 2016 för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering. Styrkorten innehåller mål, framgångsfaktorer och aktiviteter inom perspektiven medborgare och kund, ekonomi, förnyelse och medarbetare.

Besöksersättning för asylsökande höjs

Vårdstyrelsen beslutade att ändra vissa besöksersättningar för asylsökande patienter från den 1 januari 2016. Läkarbesök ersätts med 1 800 kronor per besök.

Förändringarna görs utifrån föreslagen i en översyn som har gjorts av primärvårdens uppdrag, ersättning och finansiering. Ytterligare förändringar kommer att göras vid kommande revideringar av regelböckerna för primärvård.

Kontakt