Uppsnabbat vårdstyrelsen 23 mars 2016

2016-03-23

Månadsrapporter

Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering bedömer att de kommer att klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Det framgår av månadsrapporterna för februari, som presenterades för vårdstyrelsen.

Primärvården och Folktandvården har inte nått upp till den produktion de planerat för och det har påverkat tillgängligheten. Båda förvaltningarna har problem med att rekrytera personal och ser kompetensförsörjning som en av årets stora utmaningar.

(M), (C), (L) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande.

Plusresultat för flera förvaltningar 2015

Primärvården gjorde ett plusresultat med 4 miljoner kronor. Det framgår av förvaltningens årsredovisning för 2015. Hälsa och habilitering gjorde också ett positivt resultat på 12 miljoner kronor och Folktandvården gjorde ett resultat på 11,7 miljoner kronor och överträffade därmed det ekonomiska målet på 10.2 miljoner kronor.

Styrningen av Folktandvården granskad

Landstingets revisorer har granskat Folktandvården. Syftet var att bedöma om styrningen av landstingets tandvård är organiserad och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med hög tillgänglighet för barn, vuxna och äldre. Revisorerna anser att landstinget i delar säkerställer att verksamheten är ändamålsenlig och tillgänglig, men att det finns flera förbättringsområden. Bland annat behöver den politiska styrningen och kontakten mellan politik och tjänstemannanivå förbättras. Vårdstyrelsen lyfter i sitt svar fram den förändrade politiska organisationen som kommer att underlätta styrningen. Styrelsen kommer att förtydliga målsättningen för styrning, uppföljning och kontroll av tandvården i länet.

Patienterna positiva till mottagning för unga män

Patienterna är positiva till mottagningen för unga män, som på försök har drivits vid Flogsta vårdcentral. Det visar en utvärdering av verksamheten.

Mottagningen har under 2015 haft 571 besök. Enligt den enkätundersökning som genomförts anser patienterna att tillgängligheten och bemötandet varit bra och att omhändertagandet varit effektivt.

I april ska vårdstyrelsen ta ställning till en eventuell fortsättning.

Landstinget upphandlar naprapater

Landstinget ska genomföra en upphandling av naprapater. Det beslutade vårdstyrelsen. Avtal ska tecknas för två år med möjlighet till förlängning med ytterligare två år. Landstingsdirektören fick i uppdrag att ta fram förslag till kravspecifikation och avtal för beslut i vårdstyrelsen. Arbetsutskottet fick i uppdrag att se över hur man kan verka för en ökad evidensbas.

(V) reserverade sig och yrkade på att landstinget ska ta fram ett förslag att driva naprapatverksamhet i egen regi.

Praktikplatser för nyanlända ska följas upp

Förvaltningsdirektörerna för Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering ska redovisa i vilken omfattning förvaltningarna erbjuder praktikplatser till nyanlända med vårdkomptens. Det beslutade vårdstyrelsen sedan (KD) väckt ett ärende i frågan. Redovisningen ska göras i samband med tertialboksluten, det vill säga i maj och september.

BVC får ökad ersättning för asylsökande patienter

Vårdstyrelsen har beslutat att höja besöksersättningen som betalas ut till barnavårdscentraler för patienter som är asylsökande. Från den 1 januari 2016 blir ersättningen 1 100 kronor per besök. Den tidigare ersättningen låg på 564 kronor samt ytterligare 282 kronor för besök som inkluderade tolk. Bakgrunden till höjningen är att patienter som inte är folkbokförda inte kan lista sig på mottagningen. Höjningen görs som kompensation för att det inte utgår någon kapiteringsersättning för asylsökande patienter.

Folkhälsopris byter namn

Landstingets folkhälsopris byter namn till Hälsofrämjandepriset. Det beslutade vårdstyrelsen. Inriktningen på priset, som är på 100 000 kronor, ska ligga i fortsättningen ligga linje med landstingets hälsofrämjande arbetssätt inom hälso- och sjukvården. Hanteringen av landstingets folkhälsomedel ändras också. Folkhälsomedlen, som uppgår till 1,5 miljoner kronor per år, ska fördelas utifrån fokusområden som bestäms av vårdstyrelsen.

Vårdcentraler granskade

Landstinget har gjort en fördjupad uppföljning av 12 vårdcentraler, varav hälften offentligt drivna och hälften privata. Syftet med granskningen var att undersöka om verksamheterna följer avtalet och uppfyller kraven i regelboken. Granskningen visade att vårdcentralerna i allt väsentligt följer gällande regler och avtal. Några vårdcentraler har periodvis haft problem med tillgängligheten. Det finns inga stora skillnader i resultatet mellan gruppen offentliga och privata vårdcentraler.

Landstingsdirektören fick i uppdrag att överväga eventuella ytterligare åtgärder med anledning av resultatet.

Förvaltningsorganisation ses över

Landstinget ska se över fördelningen av uppdrag mellan Primärvården och Hälsa och habilitering. Det beslutade vårdstyrelsen. Översynen görs mot bakgrund av att landstingets styrmodell har förändrats, där beställar-utförarmodellen har tagits bort och ersatts av en uppdragsstyrning. Detta kan påverka gränssnittet mellan de båda förvaltningarna.

Översynen ska återrapporteras till styrelsen senast den 13 juni 2016.

Viljeinriktning om länsgemensamma riktlinjer för hjälpmedel

Vårdstyrelsen beslutade att ta initiativ till att se över möjligheten till länsgemensamma riktlinjer för individuellt föreskrivna hjälpmedel i Uppsala län.

Ansvaret för hjälpmedel är uppdelat mellan landstinget och kommunerna. När det gäller de hjälpmedel som kommunerna ansvarar för skiljer sig reglerna och avgifterna åt. Vårdstyrelsen uppmanar landstingets representanter i de politiska styrgrupperna för närvård att diskutera möjligheten att ta fram riktlinjer som är lika för hela länet.

Kontakt