Uppsnabbat vårdstyrelsen 23 november 2016

2016-11-23

Landstinget startar mobilt närvårdsteam i Heby

Landstinget ska på försök starta ett mobilt närvårdsteam i Heby. Det beslutade vårdstyrelsen.

­Det mobila närvårdsteamet i Heby startar den 1 december och ska drivas på försök under 6 månader i samverkan mellan landstingets förvaltning Hälsa och habilitering, Heby kommun och vårdcentralerna i Heby och Östervåla. Under försöksperioden bemannas teamet av en läkare som finns i tjänst dagtid under vardagar. Målgruppen är begränsad till patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård.

På sikt vill landstinget utöka teamet med en sjuksköterska och vidga målgruppen, så att även patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården ska kunna få besök.

Idag finns Mobila äldreakuten i Uppsala, som drivs i samverkan mellan Hälsa och habilitering och Uppsala kommun. Landstinget vill se en motsvarande verksamhet i Heby och har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett samarbetsavtal med Heby kommun.

Vårdstyrelsen beslutade att sätta av 325 000 kronor för pilotprojektet och gav samtidigt Hälsa och habilitering i uppdrag att utveckla och driva mobila närvårdsteam i övriga länet.

Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2016 utsedda

Vårdstyrelsen har utsett pristagarna för 2016 års Hälsofrämjandepris. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården.

Årets pris går till:

  • Ortoped- och handkirurgklinikerna för arbetet med att införa alkoholfri operation på Akademiska sjukhuset (30 000 kronor)
  • Medicinmottagningen på medicinskt centrum vid Lasarettet i Enköping för ett systematiskt hälsoinriktat arbete ur både ett patient-, anhörig- och medarbetarperspektiv (30 000 kronor)
  • Den offentliga primärvårdens processledare för KOL, diabetes och artros för deras utvecklingsarbete med att tydliggöra de hälsoinriktade insatserna i de kliniska processerna (20 000 kronor)
  • Folktandvården i Tierp för arbetet med att skapa effektiva munvårdsrutiner i dialog med äldreboendes vårdpersonal (20 000 kronor).

Initiativ om mottagning i Söderfors avslogs

Anna-Karin Klomp (KD) och Kristina Freerks (C) väckte ett ärende om att öppna distriktssköterskemottagning i Söderfors.

Vid årsskiftet upphör Brukshälsan med sin verksamhet i Söderfors och därför föreslås att landstinget ska öppna en distriktssköterskemottagning på plats som en filial till Tierps vårdcentral med start 1 januari 2017. Enligt förslaget ska landstinget också förbereda en vårdcentralsfilial i Söderfors med verksamhetsstart under 2017. Enligt förslagsställarna har behovet av sjukvård i Söderfors ökat sedan 2014, då den tidigare distriktssköterskemottagningen stängdes.

Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat mot bakgrund av att små enheter är mycket sårbara, till exempel vid sjukfrånvaro. Det är också svårt att rekrytera till sådana enheter.

(C) och (KD) reserverade sig.

Vårdstyrelsens månadsrapport för oktober

Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering bedömer att de kommer att klara sina ekonomiska mål. Enligt den senaste prognosen kommer de att göra ett resultat som är 26,5 miljoner kronor bättre än budget. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för oktober. Detta är en förbättring med 8 miljoner kronor jämfört med föregående månad.

Tillgängligheten inom både Primärvården och Folktandvården har förbättrats jämfört med septembermätningen.

Inom den offentliga primärvården fick 92 procent telefonkontakt samma dag och 83 procent läkarbesök inom en vecka. Hos de privata vårdcentralerna fick 95 procent telefonkontakt samma dag och 91 procent läkarbesök inom en vecka.

Samverkan om barns och ungas psykiska hälsa ska utvecklas

Tillgängligheten till första linjen barns och ungas psykiska hälsa ska öka. Det är framgår av ett inriktningsbeslut som fattades av vårdstyrelsen.

En kartläggning visar att första linjen för barn och ungas psykiska hälsa i åldern 6-18 år inte finns tillgänglig i alla kommuner. Barn och unga har också svårt att få information om vart de ska vända sig för att få stöd och hjälp.

Enligt inriktningsbeslutet ska ett utvecklingsarbete inledas under 2017, i ett första steg i samverkan med kommunerna Heby, Håbo och Östhammar.

Uppdrag för vårdstyrelsens förvaltningar fastställda

Vårdstyrelsen har fastställt verksamhetsuppdragen för Folktandvården, Primärvården och Hälsa och habilitering samt styrelsens uppdrag inom de strategiska utvecklingsområdena för styrelsen. Verksamhetsuppdraget gäller perioden 2017-2019 och revideras årligen.

Ändrade regler för tandvård

Reglerna för tandvårdsstöd ändras från den 1 januari 2017. Det beslutade vårdstyrelsen. Åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs till 21 år, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om en ändring i tandvårdslagen. En annan ändring är att personer som är 85 år och äldre inte ska betala någon patientavgift inom hälso- och sjukvården från den 1 januari 2017, under förutsättning att landstingsfullmäktige fattar beslut om detta.

Vårdstyrelsen beslutade också om en ändring i förfrågningsunderlaget för allmäntandvård och för tandreglering för barn och unga, som också följer den ändrade åldersgränsen för avgiftsfri tandvård. De nya förfrågningsunderlagen börjar gälla den 1 januari 2017.

(M), (KD) och (C) reserverade sig mot att höja åldersgränsen för avgiftsfri tandvård.

Ersättningar för tandvård för barn och unga fastställda

Ersättningen för allmäntandvård för barn och unga i åldrarna 3-21 år blir 1284 kronor för 2017. Ersättningen för 2-åringar blir 596 kronor. Det beslutade vårdstyrelsen.

Ersättningen är densamma för Folktandvården och privata tandläkare.

Vårdstyrelsen fastställde också ersättningsbeloppen för tandregleringsbehandlingar för barn och unga till 26 500 kronor och för mer komplicerad så kallad interceptiv tandreglering till 10 850 kr.

Vårdval för fördjupad medicinsk utredning avskaffas

Vårdvalet inom området fördjupad medicinsk utredning på beställning av Försäkringskassan ska avslutas. Det beslutade vårdstyrelsen.

Från 2018 träder en ny lag i kraft som innebär att utredningarna blir landstingets ansvar. Inom sjukvårdsregionen har det inletts ett samarbete för att gemensamt upphandla vårdgivare och hantera beställningarna från Försäkringskassan.

Avtal med Cityakuten förlängs

Avtalet med Cityakuten om att driva Uppsala närakut med ortopedakut förlängs till och med maj 2017. Det beslutade vårdstyrelsen. Aleris har tidigare vunnit en upphandling för kommande avtalsperiod men tilldelningsbeslutet har överklagats och i avvaktan på att ett nytt avtal kan träda i kraft förlängs det befintliga avtalet.

Kontakt