Uppsnabbat vårdstyrelsen 26 oktober 2016

2016-10-26

Kontakt

Vårdstyrelsens månadsrapport för september

Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering bedömer att de kommer att klara sina ekonomiska mål. Enligt den senaste prognosen kommer de att göra ett resultat som är 18,5 miljoner kronor bättre än budget. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för september.

Jämfört med föregående månad har tillgängligheten inom Folktandvården förbättrats och tillgängligheten till Primärvården försämrats. Inom den offentliga primärvården fick 88 procent telefonkontakt samma dag och 81 procent läkarbesök inom en vecka. Bristen på sjuksköterskor påverkar telefontillgängligheten och bristen på allmänspecialister påverkar väntetiden för läkarbesök. Cosmicavbrottet under augusti-september har också inverkat negativt på tillgängligheten.

Hos de privata vårdcentralerna fick 91 procent telefonkontakt samma dag och 88 procent läkarbesök inom en vecka.

Produktionen vid förvaltningarna har ökat kraftigt jämfört med föregående år, med 4 procent för Folktandvården och 5 procent för Primärvården.

Förfrågningsunderlag för vårdval fastställda

Vårdstyrelsen fastställde revideringar för förfrågningsunderlagen för vårdcentral, grundläggande hörselrehabilitering och barnmorskemottagning. Förfrågningsunderlagen innehåller villkor som alla vårdgivare som har vårdvalsavtal med landstinget måste uppfylla.

När det gäller förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning togs ett beslut i juni 2016 som bland annat innebar att socioekonomiska faktorer ska påverka fördelningen av resurser till barnmorskemottagningar genom beräkningsgrunden CNI, Care Need Index. Av formella beslut togs beslutet upp till förnyad prövning vid detta sammanträde. Styrelsen godkände på nytt det förfrågningsunderlaget, inklusive CNI, och gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att följa införandet av CNI vid barnmorskemottagningar och återkomma med en rapport till vårdstyrelsen i december 2017.

De nya reglerna böjar gälla den 1 januari 2017.

(M), (KD) och (C) lämnade ett yrkande om förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning och föreslog att CNI inte ska införas förrän konsekvenserna är utredda. Detta avslogs.

(M), (KD), (C) och (L) lämnade ett yrkande om förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning, där man vill att ersättningen för preventivmedelsrådgivning höjs till 450 kr. Detta avslogs.

(L) lämnade flera tilläggsyrkanden om förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning, bland annat att förändringen med CNI ska införas i flera steg. Detta avslogs.

It-bilaga fastställd

Vårdstyrelsen fastställde en gemensam it-bilaga för vårdstyrelsens förfrågningsunderlag 2017. It-bilagan beskriver landstingets it-struktur och vilka it-system som ska användas.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på ett tillägg att landstinget ska göra en översyn av möjligheten att revidera bilagan. Översynen ska fokusera på möjligheterna till kompatibilitet och funktionalitet. Yrkandet avslogs.

Fördjupad uppföljning av vårdcentraler

Landstinget har gjort en fördjupad uppföljning av fem offentliga och sex privat drivna vårdcentraler. Uppföljningen har gjorts genom journalgranskning och intervjuer.

Granskningen visade att vårdcentralerna i allt väsentligt följer gällande regler och avtal, även om det finns utrymme för förbättringar inom vissa områden, framför allt när det gäller diagnossättning och journalsignering. Inga av bristerna är av sådan karaktär att det påverkar patientsäkerheten.