Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 2 mars 2017

2017-03-02

Fastighets- och servicenämndens årsredovisning

Fastighets- och servicenämnden fastställde nämndens årsredovisning. Det ekonomiska utfallet blev ett underskott på sju miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på extra nedskrivningar som gjorts inom Landstingsservice. Ekonomin och budgetefterlevnaden inom fastighets- och servicenämndens ansvarsområde är i övrigt god och om årsutfallet rensats från effekten av dessa extra nedskrivningar skulle utfallet för år 2016 stället ha varit ett överskott om 16,4 miljoner kronor.

Svar till regionens revisorer

Regionens revisorer har granskat investeringar vid Akademiska sjukhuset och av intern styrning och kontroll i verksamheten 2016.

Revisorerna rekommenderar bland annat att det bör utarbetas tydliga riktlinjer för när och med vilket innehåll den löpande uppföljningen av investeringsprojekt ska ske. Fastighets- och servicenämnden pekar i svaret på att nämnden beslutat om riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt och arbetar efter dessa.

När det gäller styrning och kontroll framhåller nämnden bland annat att man i november 2016 gav förvaltningsdirektören för Landstingsservice i uppdrag att göra en genomgripande översyn av interkontrollplanen. Detta för att den bättre ska speglar riskerna i verksamheten. Förvaltningsdirektören redovisade ett förslag till reviderad internkontrollplan på nämndens sammanträde i februari 2017 och nämnden fattade vid samma sammanträde beslut om att den föreslagna planen ska beaktas i interkontrollplanen för 2017.

Svar på initiativ om vårdnära service

Fastighets- och servicenämnden har fått ett initiativ angående införande av vårdnära service från Håkan Marklund (L), ledamot i fastighets- och servicenämnden.

Av nämndens svar framgår att den vårdnära service som Landstingsservice levererar, utförs efter beställning från vårdproducerande verksamheter. Det ligger inte inom fastighets- och servicenämndens eller förvaltningens ansvarsområde att avgöra omfattningen av vårdnära service. Det ligger snarare inom sjukhusstyrelsens ansvarsområde. Det finns ett förslag till beslut i sjukhusstyrelsens februarimöte om att en utvärdering av vårdnära service ska genomföras. Med hänvisning till detta ansåg nämnden att initiativet var besvarat.

Håkan Marklund (L) framförde i ett särskilt yttrande att det är positivt att sjukhusdirektören fått i uppdrag att utvärdera vårdnära service, men att det även fortsättningsvis är en fråga som också måste följas av fastighets- och servicenämnden.

Kostavtal förlängs

Fastighets- och servicenämnden beslutade att förlänga avtalet med Landstinget Västmanland om produktion och leverans av patientmat till Akademiska sjukhuset. Förlängningen gäller från och med 2018-01-01 till och med 2018-12-31.

Internkontrollplan för Landstingets resurscentrum

Fastighets- och servicenämnden beslutade att fastställa interkontrollplanen för Landstingets resurscentrum. Internkontrollplanen fokuserar på två viktiga processer; löneprocessen och leverantörs-/inköpsprocessen.

Kontakt