Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 8 maj 2017

2017-05-08

Investeringsplan 2018-2023

Utifrån sitt ansvarar för samordningen av fastighetsinvesteringsbehovet inom Region Uppsala tog fastighets- och servicenämnden beslut om investeringsplanen 2018-2023. Investeringsplanen går nu vidare till regionstyrelsen inför beslut i regionfullmäktige. Den totala ramen för fastighetsinvesteringar 2018 föreslås bli närmare 1,4 miljarder kronor. Fastighets- och servicenämnden noterar att ansvariga nämnders och styrelsers önskade behov av fastighetsinvesteringar överstiger den beslutade Regionplan och budget för perioden 2017-2019, samt det tillgängliga investeringsutrymmet under 2020-2023. Nämnden föreslår därför att regionfullmäktige ger samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att inför tilläggsbudgeten i höst redovisa vilka investeringsprojekt som ska genomföras och vilka alternativa lösningar som finns för de verksamheter som inte erhåller fastighetsinvesteringar.

Allianspartierna yrkade på återremiss för att få ytterligare underlag och reserverade sig mot beslutet

Upphandling av hyreskontrakt för närvårdsplatser

Fastighets- och servicenämnden gav förvaltningsdirektören för Landstingsservice i uppdrag att genomföra en upphandling av hyreskontrakt för två vårdavdelningar, om vardera 24 platser, för närvårdsverksamhet. Upphandlingen ska ske i samråd med upphandlingsenheten.

Avsikten är att hitta lämpliga lokaler med placering centralt i Uppsala. Hyreskontraktstiden är 15 år. Hälsa och habilitering är ansvarig för vårdverksamheten. Idag finns närvårdsplatserna i Kronparken på Ulleråker.

Upphandling av ramavtal

Fastighets- och servicenämnden gav förvaltningsdirektören för Landstingsservice i uppdrag att genomföra ett antal upphandlingar av ramavtal för olika tjänster. Det gäller tjänster som krävs i samband med om- och tillbyggnad av befintliga fastigheter. Upphandlingarna ska ske  i samråd med upphandlingsenheten.

Uppföljning av Framtidens Akademiska

Fastighets- och servicenämnden beslutade att nämndens arbetsutskott ska att utgöra politisk styrgrupp för investeringsprojekt inom Framtidens Akademiska.

Projektchefen för Framtidens Akademiska fick i uppdrag att, tillsammans med förvaltningsdirektören för Landstingsservice, löpande redovisa uppföljning av projektets status, ekonomi och tidplan för fastighets- och servicenämndens arbetsutskott.

Ändrad rapporteringsfrekvens i interkontrollplan

Fastighets- och servicenämnden beslutade att göra tre revideringar av rapporteringsfrekvens i Landstingsservices interna kontrollplan för 2017.

Revideringarna innebär en ändring av återrapportering från månadsvis till tertial. Ändringen ligger i linje med Region Uppsalas anvisade tertialvisa återrapportering och passar bättre med den verksamhetsoperativa uppföljningen av de aktuella målen.

Månadsrapporter

Resurscentrum Region Uppsala (tidigare Landstingets resurscentrum) gör bedömningen att prognosen för helåret är fem miljoner sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras främst av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslös samt kommer från ett land utanför EU). Övrig verksamhet bedöms i dagsläget leverera ett resultat som ligger i linje med budget.

Landstingsservices utfall i perioden januari-mars 2017 fortlöper som tidigare, med hög produktionstakt inom byggprojekt, hög beläggningsgrad på driftssidan, något högre volymer inom transportenheten men i övrigt relativt oförändrad verksamhet. Den förvaltade egna ytan ligger i nivå med budgeterad yta men är ca 3 000 kvm högre än samma period föregående år, främst beroende på en tidsförskjutning i avyttring av en fastighet. Det ekonomiska utfallet är fortsatt positivt och bättre än budget, främst beroende på högre intäkter än budgeterat, samt lägre kostnader där en del dock tros komma upp i budgeterad nivå under året. En prognos för helåret kommer göras till kommande tertial, med eventuella justeringar.

Kontakt