Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 9 november 2017

2017-11-09

Satsningar på vårdcentraler i Knivsta och Södra staden

Satsningar på nya vårdcentraler i Knivsta och Södra staden (där bland annat Rosendal och Ulleråker ingår) – det beslutade fastighets- och servicenämnden. I Knivsta vill man upphandla ett hyreskontrakt för en ny lokal dit den nuvarande vårdcentralen ska flytta. För Södra stadens vidkommande handlar det om att upphandla ett hyreskontrakt för en helt ny vårdcentral.

I båda fallen beslutade fastighets- och servicenämnden att förvaltningsdirektören på Fastighet och service ska få i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten genomföra upphandlingar av hyreskontrakt.

Båda vårdcentralerna kommer att behöva cirka 2 000 kvadratmeter yta och hyreskontraktstiden löper över 20 år.

Den idag existerande vårdcentralen i Knivsta har 10 700 listade patienter. Men fastighetsägaren har andra långsiktiga planer för lokalerna, som dessutom är slitna och inte uppfyller dagens krav på hygien.

Södra staden vårdcentral är en nyetablering som beror på befolkningsökningen. Vårdcentralen planeras för 10 000 – 12 000 listade patienter och ska innehålla alla funktioner på en vårdcentral. Detta innebär bland annat distriktsläkare, fysioterapeut och barnmorska. Totalt sett en personalstyrka på en 50 – 55 personer.

(M), (C), (L) och (KD) yrkade på att ärendet angående Södra staden skulle bordläggas till dess att vårdstyrelsen fattat beslut om en långsiktigt hållbar etableringsplan för Primärvården. Nämnden valde dock att gå vidare med upphandlingen, vilket Alliansen reserverade sig mot.

Tekniska konsulter för datasamordning upphandlas

För att kunna samordna data, modeller samt hantering av tekniska dokument och ritningar måste konsulter upphandlas då den kunskapen för datasamordning och granskning inte finns inom Fastighet och service.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att förvaltningsdirektören på Fastighet och service ska få i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten genomföra upphandling av tekniska konsulter för data.

Det nuvarande avtalet går ut under 2018.

Kontakt