Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 11 september 2017

2017-09-11

Trafikbeställning av stadsbusstrafik i Uppsala 2018

Inför trafikåret 2018 redovisade Kollektivtrafikförvaltningen UL ett förslag till förändringar av stadsbusstrafiken i Uppsala. Trafikåret 2018 startar 10 december 2017 och sträcker sig till och med 8 december 2018.

Mot bakgrund av att det nya linjenätet introducerades den 14 augusti förslogs enbart en mindre förändring för linje 31. Förändringen består av en justering i linjesträckningen så att hållplatsen Orkestervägen ersätts med hållplatserna Ulltunaallén och Linrepevägen.

Nämnden godkände förvaltningens förslag.

Nya biljettpriser 2018

Kollektivtrafiknämnden fattade beslut om biljettpriserna som ska gälla från 9 januari 2018. Sedan tidigare har Regionfullmäktige fattat beslut om nya priser för 30-dagarsbiljett för vuxen, zonpriset för förköpt enkelbiljett och reskassa. Dagens beslut gäller övriga biljettpriser och baseras på fullmäktiges beslut.

I förslaget till ny prislista fanns tre nya biljetter föreslagna: En 90-dagarsbiljett för vuxna och pensionärer, en lågtrafikbiljett för resor på vardagar före kl 06.00, mellan kl 09.00-15.00 och efter kl 19.00 samt hela lördagar och söndagar samt en sommarbiljett för vuxna och pensionärer.

(M), (C) och (KD) yrkade återremiss när det gäller de föreslagna nya biljetterna med uppdrag till förvaltningen att grundligare beskriva den föreslagna biljetternas effekt för resande och ekonomi.

(V) yrkade bifall till yrkandet om återremiss medan (S) och (MP) yrkade avslag.

Efter votering beslutade kollektivtrafiknämnden att bifalla yrkandet från (M), (C) och (KD) och att i övrigt fastställa prislistan för övriga biljetter. Den fullständiga prislistan finns på UL:s hemsida www.ul.se

Plan för infasning av nya tåg

Kollektivtrafikförvaltningen får i uppdrag att presentera en plan för infasning av nya tåg och utfasning av befintliga tågfordon. Redovisningen ska också beskriva eventuella begränsningar när det gäller stationernas plattformslängd och möjlighet att köra dubbelkopplade tågsätt av den nya typen. Sedan tidigare har kollektivtrafiknämnden beslutat att föreslå Regionstyrelsen och Regionfullmäktige att via bolaget AB Transitio avropa nya tåg för Upptågstrafiken. Ärendet ska behandlas vid Regionfullmäktige den 27 september.

Fastställelse av anslagsram för kollektivtrafiknämndens verksamhet 2018

Den ekonomiska ramen för kollektivtrafiknämndens verksamhet 2018 beslutades av Regionfullmäktige i samband med budgetbeslutet i juni 2017. Kollektivtrafiknämnden fattade det formella beslutet att fastställa beloppet 1 026 000 000 kr.

Uppdrag att utreda alternativ för kommande trafikupphandlingar

Under 2018 inleds arbetet med upphandling av Upptågstrafiken och ett år senare startar arbetet med upphandling av regional busstrafik. Inför dessa upphandlingar uppdrogs till förvaltningen att göra en utredning om olika alternativ för kommande upphandlingar. Uppdraget ska redovisas vid kollektivtrafiknämndens sammanträde i december.

Ägarförändring i DSB Uppland

Kollektivtrafiknämnden noterade information om ordförandebeslutet att godkänna överlåtelse av avtalet för Upptågstrafiken i samband med att DSB Uppland säljs av DSB Sverige till Transdev Sverige.

Redovisning med anledning av initiativärende angående hur Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetar med egenkontroll och systematiskt kvalitetsarbete

Kollektivtrafikförvaltningen redovisade hur arbetet med egenkontroll och systematiskt kvalitetsarbete genomförs. Redovisningen godkändes av nämnden.

Initiativärende: Översyn av tillämpningen av hållplatshandboken

Ett initiativärende från Johan Örjes (C) resulterade i att kollektivtrafiknämnden beslutade att ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram ett underlag som förtydligar Hållplatshandbokens kriterier för placering av väderskydd.

Kontakt