Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 15 maj 2017

2017-05-15

Nya tåg för Upptågstrafiken

Resandet med Upptåget ökar varje år och prognoser pekar på att den utvecklingen kan fortsätta och då behövs nya större tåg som kan ta emot alla som vill resa. Dagens tågfordon behöver ersättas av nya tåg med flera sittplatser.

Efter en omfattande utredning av lämpliga tåg för Upptågstrafiken föreslår Kollektivtrafikförvaltningen UL i sin rapport att Region Uppsala beställer åtta tåg med fyra vagnar av dubbeldäckarmodell. Tågen har cirka 340 sittplatser per tåg vilket är dubbelt så många som dagens Upptåg. Tågtillverkaren är schweiziska Stadler och modellen har beteckningen Stadler Dosto ER1.

Region Uppsala är en av 20 delägande regioner/landsting i bolaget AB Transitio som har uppdrag att upphandla, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare. Genom en option kopplad till upphandlingen av tåg till Mälab (Mälardalstrafik AB) kan de nya tågen beställas direkt utan egen upphandling.

Eftersom beställningen innebär ett betydande ekonomiskt åtagande fattas det avgörande beslutet av Regionfullmäktige. Dagens beslut som kollektivtrafiknämnden fattade är att rekommendera både Regionstyrelsen och Regionfullmäktige att godkänna beställningen och att fullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med AB Transitio. I avtalet ska ingå möjlighet att beställa ytterligare åtta tåg om behov uppstår under perioden 2019-2030.

Nämnden föreslår också att Regionfullmäktige ska besluta att ingå borgen för totalt 16 tåg, åtta som beställs i en första omgång och möjlighet att vid behov avropa ytterligare åtta tåg. Det totala borgensåtagandet uppgår till maximalt 2 160 miljoner kronor och ytterligare 96 miljoner kronor för kritiska reservdelar om alla 16 tågen beställs under perioden 2019-2030.

(C), (L), (M) och (KD) yrkade på tillägg till beslutet angående kompletteringar av beslutsunderlaget. Kompletteringarna gäller förtydligande beskrivningar av kostnader och intäkter samt vissa delar av riskanalysen. Nämnden beslutade att bifalla yrkandet.

Delårsrapport för tertial 1 inklusive redovisning av uppdrag och indikatorer

Kollektivtrafiknämnden godkände delårsrapporten för första tertialet 2017. Rapporten omfattade också en redovisning av de uppdrag och indikatorer som används för att följa upp verksamheten.

Resultatet är något sämre än budget. Även om biljettintäkterna inte når upp till budgeterad nivå så konstateras att intäkterna ökat jämfört med samma period förra året och att ökningen är större än vad som motsvaras av prisökningen som genomfördes tidigare i år. På kostnadssidan redovisas längre kostnader än budgeterat och beror till stor del på att de tre tåg som hyrs för trafik på sträckan Uppsala – Sala har tagits i trafik senare än beräknat.

I rapporten framgår att en översyn av kostnader görs och aktiviteter för ökat resande kommer att genomföras under hösten.

Informationsärenden och rapporter

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde presenterade förvaltningen två informationsärenden.

Information lämnades om UL:s arbete med trygghetsskapande åtgärder. Förvaltningen samverkar med trafikföretag, polis och sociala myndigheter. Ett arbete pågår också för att ta fram nya ordningsregler för UL-trafiken.

Förvaltningen lämnade en lägesrapport om det pågående arbetet med regionbusstrategin och presenterade en studie om anropsstyrd trafik.

Kontakt