Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 6 februari 2017

2017-02-06

Årsredovisning 2016

Kollektivtrafiknämnden godkände årsredovisningen för 2016. Resultatet visar på ett underskott på 1 miljon kr vilket är 8,5 miljoner kr lägre än budet. Det är framför allt kostnaden för sjukresor som är högre än budget och beror bland annat på att kostnader som avser 2015 har belastat 2016 års räkenskaper.

Inriktningsbeslut för buss- och tågtrafik 2018

Den övergripande inriktningen för kollektivtrafiken i länet framgår av det regionala trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes av landstingsfullmäktige hösten 2016. Inriktningen i förslaget som Kollektivtrafikförvaltningen UL presenterade och som kollektivtrafiknämnden godkände ligger i linje med trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål.

För Upptåget är inriktningen att fortsätta med samma trafikomfattning som under 2017. När det gäller SL-pendeln kommer UL att verka för att bibehålla samma trafik som under 2017. Trafiken för SL-pendeln avgörs i samverkan med Trafikförvaltningen inom Stockholms län.

Inriktningen för regionbusstrafiken är att i stort behålla trafikomfattningen från 2017 inklusive den trafik som introduceras i samband med förändringar i stråket Öregrund – Östhammar – Uppsala. Under 2018 ska dessutom busstrafiken utvecklas i stråket Österbybruk – Uppsala och inom Enköpings kommun och då särskilt med inriktning på Grillby.

När det gäller stadsbusstrafiken i Uppsala är inriktningen att fortsätta med trafikomfattningen som startar i och med nya linjenätet som introduceras i augusti 2017.

Inriktningsbeslut för regionaltågstrafik

I samband med att Citybanan i Stockholm invigs 2017 öppnas nya möjligheter att utveckla regionaltågstrafiken. Ett arbete har gjorts inom ramen för MÄLAB och kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna det planeringsramverk för pendel- och regionaltågstrafik som berör tågtrafiken i Uppsala län.

Kollektivtrafiknämnden beslutade också att ge MÄLAB i uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan för genomförandet av den nya regionaltågstrafiken mellan Uppsala och Stockholm i enlighet med Trafikplan 2017 och den inriktning som MÄLAB:s ägare antagit för den storregionala regiontågtrafiken. I handlingsplanen ska förslag finnas som motsvarar det som återstår i utredningsuppdraget i ett tidigare samverkansavtal som MÄLAB:s delägare i de sex Mälardalslänen tecknade år 2013/2014. I detta ingår också den allmänna trafikplikt för regional tågtrafik i Östra Mellansverige som tidigare beslutats.

Dagens tågtrafik på sträckan Uppsala – Stockholm är en kombination av kommersiell och upphandlad trafik. Nämnden beslutade att uttala att detta trafikupplägg är en viktig utgångspunkt att slå vakt om och utveckla.

Nya mjuka linjen från augusti 2017

I samband med att nya linjenätet för stadbusstrafiken i Uppsala startar kommer också mjuka linjen att göras om. Det blir två linjer i stället för dagens tre och både antalet turer och turtätheten ökas.

Ett önskemål från många resenärer är att det ska vara enklare att resa till Akademiska sjukhuset och därför kör linjen Eriksberg – Årsta via sjukhusområdet.

Nya mjuka linjen består av två busslinjer:

  • Eriksberg – Årsta: Eriksberg – Kåbo – Akademiska sjukhuset – Uppsala centralstation – Gränbystaden – Salabacke – Johannesbäck – Årstagården. Linjen ska trafikeras var 30:e minut vardagar klockan 06.00-19.00 och på helger kl 09.00-19.00.
  • Gottsunda – Sävja: Gottsunda centrum – Sunnersta – Lugnet – Nåntuna Backe – Sävja. Linjen ska trafikeras var 30:e minut vardagar kl 06.00-19.00, sommartid kl 08.00-16.00.

I arbetet med att ta fram förslaget har kollektivtrafikförvaltningen genomfört fyra dialogmöten med allmänheten och ett möte med representanter för en rad intresseorganisationer.

Vid sammanträdet beslutade kollektivtrafiknämnden att anta förvaltningens förslag för nya mjuka linjen.

(V) lämnade särskilt yttrande.

Revisionssvar – Granskning av intern styrning och kontroll i verksamheten 2016

I svaret som kollektivtrafiknämnden godkände framgår att förvaltningen under 2017 ska återrapportera den interna styrningen och kontrollen tertialvis. I enlighet med revisorernas rekommendation till styrelser och nämnder inom Region Uppsala kommer kollektivtrafiknämnden att involveras mer i framtagandet av internkontrollplanen för 2018.

Remissvar – Remiss Sörmlands Trafikförsörjningsprogram

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har skickat förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 på remiss och kollektivtrafiknämnden godkände förslaget till remissvar från Region Uppsala.

Av remissvaret framgår att Region Uppsala delar ansatsen för planeringen av kollektivtrafiken med tågtrafik och regionbusstrafik som stomme för den regionala kollektivtrafiken. Region Uppsala har ställt sig bakom de ambitioner och den inriktning som uttrycks inom den storregionala infrastruktur- och trafikutvecklingen i Mälardalen. Det gäller bland annat samarbetet inom En Bättre Sits som redovisas, men även Trafikplan 2017 och regionaltågstrafikens utveckling i Stockholm-Mälardalen.

Ett par förtydliganden efterlyses när det gäller genomgående tågtrafik Sörmland – Arlanda – Uppsala och den framtida utvecklingen av länsgränsöverskridande busstrafik.

Nämnden påtalar också att Aros-stråket (ny järnväg mellan Enköping och Uppsala) är en av de viktigaste åtgärderna för att uppnå snabba och effektiva förbindelser mellan Sörmland och Uppsala län.

Kontakt