Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 9 oktober 2017

2017-10-09

Delårsrapport till och med andra tertialet 2017

Omställningen till fossilfri busstrafik som går snabbare än planerat. Redan vid halvårsskiftet producerades 75 procent av busstrafiken med fossilfria drivmedel vilket är klart över målet att 60 procent som ska vara uppnått vid utgången av 2017. Det framgår av delårsrapporten för tiden januari-augusti 2017 som Kollektivtrafikförvaltningen UL har upprättat.

Bland viktiga händelser under året nämns särskilt införandet av nytt linjenät i Uppsala, satsningen på busstrafiken i Östhammarsstråket och utökad trafik på sträckan Grillby – Enköping.

Både förvaltningens kostnader och intäkter är lägre än budgeterat och prognosen för hela 2017 pekar på ett underskott jämfört med budget på ca 15 miljoner kronor. Till stor del beror avvikelsen mot budgeten på lägre biljettintäkter.

Av rapporten framgår också att förvaltningen arbetar aktivt med uppdragen som fastställdes i Regionplan och budget för 2017.

Nämnden godkände förvaltningens delårsrapport för perioden januari-augusti 2017.

Nya biljetter 2018

Kollektivtrafiknämnden fattade beslut om nya biljettpriser från 9 januari 2018 vid sammanträdet 11 september 2017. Samtidigt beslutades att återremittera de delar av ärendet som gäller förslag om nya biljettyper. Vid dagens sammanträde återkom ärendet med ett kompletterat beslutsunderlag för de nya biljettyperna och nämnden beslutade att från och med 9 januari 2018 införa en 90-dagarsbiljett för vuxen och pensionär, en sommarbiljett för vuxen och pensionär samt en lågtrafikbiljett för vuxna.

(M), (C) och (KD) yrkade avslag för införande av lågtrafikbiljett för vuxna samt sommarbiljett för vuxna och pensionärer och yrkade bifall för införande av 90-dagarsbiljett. (M), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet att införa lågtrafikbiljett och sommarbiljett.

Den fullständiga prislistan för UL-biljetter från 9 januari 2018 finns på UL:s hemsida www.ul.se

Internkontrollplan 2018

Kollektivtrafikförvaltningen redovisade ett förslag till internkontrollplan för 2018 med nio risker som särskilt ska kontrolleras. Information har lämnats till nämnden under arbetets gång och förslag som framkommit vid informationstillfällena har arbetats in i planen.

Kollektivtrafiknämnden godkände förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018.

Kontakt