Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 16 juni 2017

2017-06-16

Region Uppsalas länstransportplan går på remiss

Nu är Region Uppsalas remissversion av länstransportplanen klar. Här finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Planeringsramen ligger på 1 657 miljoner kronor för åren 2018-2029.

Länstransportplanen görs på uppdrag av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Uppsala län har alltså en ram på närmare 1,7 miljarder kronor för åren 2018-2029, mer än något annat län frånsett storstadslänen.

I direktiven från regeringen framhålls att fokus ska vara att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ett ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Tillgängligheten till viktiga målpunkter (exempelvis bytespunkter för kollektivtrafik) inom och utan länet ska förbättras. Åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande framhålls också.

Vad gäller vägnätet siktar planen in sig på det regionala statliga vägnätet. Vägar som exempelvis E4 ligger utanför planen.

En ombyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo – Börstil finns med i planen (vägen har tidigare åtgärdats på sträckan Uppsala – Gimo). Så gör även en ombyggnad av väg 55 mellan Uppsala – Enköping, för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och förbättrade möjligheter för cykel. Planen möjliggör också samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet och för kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala stad. Särskilt knutpunkter för kollektivtrafiken och stationslägen kopplade till en utbyggnad av Ostkustbanan söder om Uppsala, samt stationsåtgärder mellan Uppsala och Gävle.

I förslaget höjs medel för trafiksäkerhetsåtgärder, och den ger också möjlighet för kommuner att söka statlig medfinansiering för åtgärder inom det kommunala vägnätet.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte på fredagen att skicka förslaget på remiss. Det går till bland annat länets kommuner, angränsande regioner, näringslivsföreträdare och intresseorganisationer. Senast den 31 januari 2018 ska Region Uppsala sedan vara klara med en färdigremitterad plan, så att regeringen kan fatta sitt beslut våren 2018.

(M),(L), (C) och (KD) lämnade flera yrkanden, bland annat att sträckan Gimo – Börstil som helhet ska byggas som mötesfri landsväg med hastighetsstandard 100 kilometer i timmen. Dessa yrkanden avslogs, vilket de reserverade sig emot.

(KD) yrkade på att motorvägsavfart/påfart i Halmby skulle läggas till som namnsatt brist i länstransportplanen, och reserverade sig emot att detta yrkande avslogs.

Region Uppsala medfinansierar Start-UP-sala

Start-UP-sala är ett projekt som handlar om att ta tillvara och stärka den kompetens som finns hos nyanlända inom eget företagande. Här finns både de som tidigare har drivit egna företag i sina tidigare hemländer, och de utan erfarenhet. Bakgrunden till projektet är det behov som Almi har märkt av vad gäller nyföretagarrådgivning till personer med utländsk bakgrund, inte minst rådgivning till arabisktalande personer.

För att kunna möta detta behov har projektet Start-UP-sala skapats, och vid sitt sammanträde beslutade nu regionala utvecklingsnämnden att stötta projektet med sammanlagt en dryg miljon kronor (1 050 000 kronor). Pengarna ska betalas ut fördelat på tre år, och beslutet är under förutsättning av att även Tillväxtverket satsar pengar motsvarande drygt 1,9 miljoner kronor.

Några av målen med projektet är att minst 600 personer ska få information om projektet, att minst 60 tillfällen med grupprådgivning genomförs – och att minst 40 procent av deltagarna är kvinnor.

(SD) och (KD) yrkade avslag och reserverade sig emot beslutet.

Kontakt