Uppsnabbat regionstyrelsen 1 mars 2017

2017-03-01

Centrum för äldrevård avvecklas

Regionstyrelsen beslutade att Centrum för äldrevård avvecklas och att Centrum för funktionshinder och Centrum för hälsa och integration ska ses över när det gäller uppdrag, representation, arbetsformer med mera. Översynen ska redovisas till regionstyrelsen senast i september 2017.

Bakgrunden till beslutet är de nya samverkansformer som tillkommer som ett led i att landstinget har blivit Region Uppsala. Exempelvis tas den samverkan som legat på Centrum för äldrevård nu över av den gemensamma samverkansgruppen för äldre som har inrättats.

Nytt mellanlänsavtal mellan Region Uppsala och Stockholms läns

Regionstyrelsen beslutade att mellanlänsavtalet mellan Region Uppsala och Stockholms läns landsting antas. Ett liknande avtal tecknades 2009, det nya avtalet gäller för perioden den 1 april 2017 till den 31 mars 2021.

Ambitionen har varit att underlätta för boende och pendlare, som av närhets- eller kommunikationsskäl vill söka vård i grannlandstinget. Med detta avtal har de en ökad möjlighet till vård, utöver vad som redan gäller i och med det så kallade riksavtalet.

Riksavtalet sätter en miniminivå för invånarnas valmöjligheter i vården. Det omfattar exempelvis hälso- och sjukvård efter remiss från hemlandstinget, förlossningsvård eller annan vård av akut karaktär och övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer. Mellanlänsavtalet gäller nu även exempelvis akut- och förlossningsvård i grannlandstinget, även vid insjuknande i hemlandstinget.

RFHL får 115 000 kronor i bidrag

Regionstyrelsen beslutade att bevilja Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling i Uppsala län (RFHL) bidrag om 115 000 kronor. Regiondirektören fick även i uppdrag att se över bidraget till RFHL så att det från och med 2018 bedöms utifrån samma kriterier som övriga patient- och brukarföreningar.

RFHL hade ansökt om 443 000 kronor till sin verksamhet kring främst läkemedelsberoende och problem med så kallade psykoaktiva läkemedel. RFHL:s målsättning är ett långsiktigt partnerskap med Region Uppsala, men för 2017 söker föreningen ett anslag för att stärka sin verksamhet kring problemen med beroende och andra biverkningar. Föreningens målgrupp är människor som mår dåligt av psykoaktivt verkande mediciner och som ofta har tappat förtroendet för hälso- och sjukvården.

RFLH har fått bidrag sedan 1994, men nivån på bidraget sänktes 2010 då det beslutades att Akademiska sjukhuset ska erbjuda psykoterapi till läkemedelsberoende, främst lågdosberoende. Motiveringen var att det är hälso- och sjukvårdens övergripande ansvar att kvalitetssäkra råd och stöd om läkemedel till patienter.

(SD) reserverade sig mot beslutet.

Upphandling av ramavtal för server, lagring och

Regionstyrelsens beslutade att en upphandling av ramavtal för server, lagring och nätverksutrustning till Region Uppsala ska dras igång. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Utredning om Cosmic-avbrottet klar

Utredningen om avbrottet i journalsystemet Cosmic är nu klar. Den presenterades för regionstyrelsen.

Bakgrunden är att onsdagen den 31 augusti till söndagen den 4 september 2016 låg Region Uppsalas journalsystem Cosmic nere. Journalstoppet är det största sedan Cosmic infördes 2004 och innebar en besvärlig situation för hälso- och sjukvården.

Därför fick regiondirektören i uppdrag att utreda och analysera händelseförloppet, inklusive vilka åtgärder som vidtagits med anledning av avbrottet, samt behov av eventuella förändringar inför framtiden.

Utredningens slutsats är att verksamheten fungerade tillfredställande med hjälp av de rutiner för avbrott som finns. Inga så kallade patientavvikelser (då patientsäkerheten är hotad) finns rapporterade. Region Uppsalas krisledningsorganisation fungerade och arbetet bedrevs enligt Kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen.

Initiativ kring nivåstrukturering av vården

Efter ett initiativ från Nina Lagh (M) beslutade regionstyrelsen den 6 september 2016 att ge regiondirektören i uppdrag att utreda framtidens vård i länet. Frågan kommer nu att hanteras i det ordinarie arbetet i vårdstyrelsen, sjukhusstyrelsen och hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet.

Därmed anses Nina Laghs initiativ besvarat och omhändertaget. Nivåstrukturering handlar i korthet om att se till att den mest kvalitativa vården finns där den som mest behövs i länet.

Samordnare för att förhindra självmord tillsätts

Region Uppsala ska stärka arbetet med att förebygga självmord. Idag beslutade regionstyrelsen att tillsätta en samordnare för suicidprevention.

Bakgrunden är att självmord är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av befolkningen. Det är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15–44 år, och för kvinnor i samma åldersgrupp är det den vanligaste dödsorsaken efter cancer.

En regional analys av området psykisk hälsa i Region Uppsala under 2016 visade att cirka 40 personer begår självmord i Uppsala län varje år. Under 2015 låg Uppsala län under rikssnittet avseende antalet självmord i befolkningen. Analysen visade dock också att länet saknar en samlad handlingsplan för att förhindra självmord. Det saknas även relevant statistik och uppföljning i länet på eventuell vårdkonsumtion tiden före ett självmord.

Därför tillsätts nu en samordnare för psykisk hälsa och suicidprevention. Samordnarens uppdrag är att utveckla arbetet tillsammans med berörda inom psykiatrin. Uppdraget innebär bland annat att upprätta en regional handlingsplan i samarbete med aktörer som kan möta människor med självmordstankar. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag på en långsiktig finansiering för samordnaren. Detta uppdrag ska redovisas senast vid utgången av år 2017.

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning förlängs

Regionstyrelsens beslutade att förlänga överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 till och med den 31 december 2017, under förutsättning av att samma beslut fattas av kommunerna i Uppsala län. Regiondirektören fick i uppdrag att ta fram en ny överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och dessa kommuner.

Grundtanken är att patienter ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunerna och regionen har ett gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så att insatser, vård och behandling harmonierar med varandra.

Överenskommelse om samverkan kring hälso- och sjukvård förlängs

Regionstyrelsen beslutade att överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014–2016 förlängs till och med den 30 september 2017, under förutsättning av att kommunerna i Uppsala län fattar samma beslut. Regiondirektören fick i uppdrag att ta fram en ny överenskommelse för samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen gäller hälso- och sjukvårdsansvar på en länsövergripande nivå. I hälso- och sjukvårdsansvaret inkluderas ansvaret för habilitering, rehabilitering och tekniska hjälpmedel.

Svar på granskning av IT-relaterade kontroller

Region Uppsalas revisorer har granskat IT-relaterade kontroller 2016 i syfte att bedöma den interna kontrollmiljön, och att lyfta fram identifierade svagheter i den IT-baserade interna kontrollmiljön.

Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollmiljön inte är helt ändamålsenlig. Det saknas exempelvis en genomförd riskanalys för såväl inköps- som löneprocessen. Det saknas kontroller för löneutbetalningar, beloppstak för vissa attestanter och kontrollkraven varierar inom inköpsprocessen. En modell för klassning av informationstillgångar med kritisk eller känslig information har tagits fram men att beslut om införande samt implementering återstår.

Region Uppsalas revisorer rekommenderade därför regionstyrelsen bland annat att:

• genomföra en riskanalys för inköps- och löneprocesserna,

• se över rutiner för kontroller och avstämningar vid inköp och lön

Regionstyrelsen svarade revisorerna bland annat att en riskanalys för inköps och löneprocesserna ska genomföras det första halvåret 2017. Region Uppsala arbetar också för att öka andelen inköp som görs via regionens inköpssystem med redan upphandlade leverantörer. Arbetet med att införa beloppsgränser för beslutsattester påbörjades 2016, och beräknas vara färdigt första halvåret 2017.

Vad gäller löneutbetalningar har Region Uppsalas chefer i sitt uppdrag att genomföra månatliga lönekostnadsuppföljningar, för att säkerställa att alla får rätt lön. Där ska även kontroll genomföras för "avslutad anställning". Rutinen för löneutbetalning kommer att ses över första halvåret 2017.

Svar på granskning av intern styrning och kontroll

Region Uppsalas revisorer har granskat Region Uppsalas styrning och kontroll i verksamheten 2016 för att bedöma om och på vilket sätt regionstyrelsen säkerställern att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten i övrigt, och om den interna styrningen och kontrollen inom styrelse och nämnder är tillräcklig.

Utifrån granskningen har revisorerna sammanfattat ett antal iakttagelser till Regionstyrelsen, bland annat att:

• Region Uppsala bör tydliggöra helheten i styrningssystemet och hur de olika delarna ska stötta och komplettera varandra.

• Anvisningarna för intern kontroll bör revideras med ett förtydligande om hur riskanalysen ska genomföras.

Regionstyrelsen svarade revisorerna bland annat att Region Uppsala tagit fram nya anvisningar för intern kontroll, som gäller från och med 1 januari 2017. De nya anvisningarna innehåller en instruktion för hur internkontrollplanen ska upprättas. I denna instruktion ingår bland annat information om hur riskanalysen ska genomföras, med identifiering av väsentliga risker för de identifierade målen (alltså vad det är som kan hindra verksamheten från att nå målet).

Anvisningarna tar även upp hur testning av kontrollaktiviteter ska genomföras och hur resultatet av testningarna ska dokumenteras.

Varje nämnd/styrelse ansvarar för att resultatet av det gångna årets internkontrollarbete rapporteras i respektive nämnd/styrelses årsredovisning. Resultatet återrapporteras också vidare till regionstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för regionens internkontrollarbete.

Svar på granskning av pensionskostnader

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av pensionskostnader 2016, för att bedöma ändamålsenligheten i utformningen av rutiner och kontroller. Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att upprätta en rutin för kontroll av fellistan från den externa pensionsadministratören KPA, som säkerställer att hela fellistan blir genomgången och åtgärdad.

Regionstyrelsen svarade revisorerna bland annat att en ny rutin för efterkontroll av gjorda rättningar enligt fellista från KPA införs första kvartalet 2017.

Svar på granskning av utomlänsintäkter

Region Uppsalas revisorer har granskat Region Uppsalas utomlänsintäkter (intäkter från patienter bosatta i andra län än Uppsala) i syfte att bedöma omfattningen av faktureringen, och för att bedöma om de rutiner som berör dessa intäkter säkerställer fullständighet och korrekt periodisering. År 2014 uppgick denna fakturering till cirka 2 miljarder kronor. Revisorerna bedömer att de processer som finns för utomlänsfaktureringen är utarbetade på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att överväga att införa en rutin för tillbakavisade av fakturor.

Regionstyrelsen svarade revisorerna bland annat att de gör bedömningen att dagens kontrollmoment redan tillgodoser de lämnade rekommendationerna.

Remissyttrande om översiktsplan för Södra staden

Uppsala kommun har översänt förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden till Region Uppsala för samråd. Syftet är att skapa förutsättningar för en utveckling av staden öster och väster om Dag Hammarskjölds väg, från Polacksbacken till Sunnersta.

Region Uppsala utgår i sitt svar från de frågor som berör regional utveckling, infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering. Här konstateras bland annat att det behövs satsningar på ett effektivt kollektivtrafiksystem för att klara utvecklingsscenariot, och befolkningsökningen i Södra staden. Region Uppsala anser att det är stråket som förbinder Södra staden med resecentrum och city som är en grundläggande förutsättning för utvecklingen av Södra staden, och att planförslaget bör fokusera mer på denna koppling.

Region Uppsala förutsätter att översiktsplanen medger byggande av vårdcentraler, tandvårdskliniker och ambulansstationer i närheten av nya bostadsområden. Det framförs också att kommunen bör redogöra för hur planen bidrar till att nå de mål som nyligen antogs genom den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Vidare påpekas bland annat att när det gäller linjesträckningar för kollektivtrafik så bör Campus Ultuna ritas ut som en hållplats, inte som en alternativ placering. Därtill bör området runt Bergsbrunna utvecklas med bostäder och verksamheter så att befolkningsunderlaget motiverar en satsning på ett nytt stationsläge i Bergsbrunna för spårtrafiken.

Remissyttrande om översiktsplan för Håbo kommun

Håbo kommun har översänt förslag till ny översiktsplan till Region Uppsala för samråd.

Region Uppsala besvarar remissen utifrån de verksamhetsområden som ligger inom regionens ansvar. Översiktsplanen visar på en övergripande nivå och utifrån ett långsiktigt perspektiv hur kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.Fokus i översiktsplanen är lokalisering av bostäder, verksamheter med mera till de centrala delarna av Bålsta.

Region Uppsala svarar i sitt yttrande bland annat att de vill se tydligare hur översiktsplanen bidrar till att nå de uppsatta målen i Regional utvecklingsstrategi (RUS), samt att kommunen bör redovisa tydligare hur planen bidrar till att nå målen i trafikförsörjningsprogrammet.

Region Uppsala är positiv till Håbo kommuns tydliga vilja att lokalisera bostäder och ny bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen främst i centrala Bålsta. Det bidrar till en hållbar utveckling och innebär att Region Uppsalas investeringar i kollektivtrafik får största möjliga nytta.

Andra synpunkter är exempelvis att frågan om en tredje avfart till Europaväg 18 måste utredas bättre, och att kommunen tydligare bör planera för en framtida utbyggnad av Mälarbanan med plats för fyra spår. Region Uppsala förutsätter även att översiktsplanen medger byggande av vårdcentraler, tandvårdskliniker och ambulansstationer i närheten av nya bostadsområden.

Region Uppsala vill ta krafttag mot barnfetma

Region Uppsala vill inrätta en eller flera så kallade ECHO-zoner i Uppsala län i syfte att bekämpa barnfetman. Regionstyrelsen beslutade att starta ett projekt i samarbete med Uppsala universitet.

Enligt forskare vid Uppsala universitet lider vart femte barn i Sverige av övervikt eller fetma. Detta bedöms vara ett stort hälsoproblem som kan leda till ökad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och depressioner.

I en så kallad ECHO-zon, där ECHO står för "Ending ChildHood Obesity", samverkar politiker, hälsoekonomer, forskare och andra aktörer för att förebygga barnfetma. Tanken är att skapa en omgivning där barn kan växa upp på ett hälsosamt sätt.

Vid topphälsomötet Uppsala Health Summit som hölls 2016 inleddes en diskussion om att etablera en eller flera ECHO-zoner i Uppsala län i ett samarbete mellan Region Uppsala och en eller flera av länets kommuner.

(M), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande i frågan.

Kontakt