Uppsnabbat regionstyrelsen 21 mars 2017

2017-03-21

Region Uppsala gör ett bättre resultat än budgeterat

Region Uppsalas årsprognos är plus 240 miljoner kronor, vilket är bättre än det budgeterade utfallet på 200 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på en förbättrad prognos i Region Uppsalas finansiella verksamhet. Det framgår av månadsrapporten för februari 2017.

Det genomsnittliga antalet årsarbetare var under januari och februari 8 831, en minskning med 38 årsarbetare jämfört med samma tidpunkt förra året. En förklaring till minskningen är införandet av lasarettsanknuten hemsjukvård vid Lasarettet i Enköping.

Region Uppsala satsar 3 miljoner på e-hälsa

Regionstyrelsen beslutade att satsa 3 miljoner kronor på digital utveckling och e-hälsa vid sitt sammanträde. Bland annat ska nu även patienter inom psykiatrin kunna ta del av sin journal elektroniskt. Beslutet ligger i linje med regionfullmäktiges beslut den 15 februari om en strategi för digitalisering och e-hälsa.

Digitaliseringen är den enskilt viktigaste förändringsfaktorn i hela samhället och för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården så anser Region Uppsala att man måste satsa på e-hälsa. Region Uppsala har som ett av sina mål i Regionplan och budget 2017-2019, att bli ledande inom e-hälsa. Region Uppsala var exempelvis först i Sverige med att göra det möjligt för patienten att ta del av sin journal via nätet. Ambitionen är nu att fortsätta ligga i framkant.

Satsningen kommer att ske i etapper och allt står inte först på agendan. Uppgifter ska samlas in från patienter för elektronisk kommunikation. Kallelser ska i normalfallet vara digitala, redan idag kallar Folktandvården vanligen via SMS. Därtill breddas nu alltså möjligheten för patienter att få tillgång till sin journal elektroniskt till att även gälla psykiatrin.

Remisser ska kunna skickas digitalt även till andra regioner/landsting. Alla enheter ska vara tillgängliga för tidsbokning och receptförfrågan digitalt. 1177 ska ha tillgång till de olika vårdcentralernas tidböcker och kunna boka in patienter som ringer för besök på vårdcentral. Den som anländer till en vårdenhet ska registrera sin ankomst digitalt. Hälsodeklarationer inför operationer ska inte ske på papper, utan genom elektronisk registrering.

Slutligen ska besök i primärvården kunna ske även digitalt, så att patienten kopplar upp sig mot exempelvis sin läkare eller psykolog över 1177 på nätet.

Frånsett de pengar Region Uppsala nu beslutade om satsas det också cirka 10 miljoner kronor genom statsbidrag (den så kallade "professionsmiljarden") och med egna resurser från verksamheten.

Detaljer kring Regionalt forum samt samrådsorgan klara

I juni 2016 beslutade regionfullmäktige att det skulle inrättas ett Regionalt forum, detta som en konsekvens av bildandet av Region Uppsala. Huvudsyftet är att säkerställa att kommunerna i Uppsala län har ett fortsatt inflytande i frågor om bland annat regional utveckling. Utöver Regionalt forum bildas samrådsorgan för specifika frågor.

Nu är det klart att antalet samrådsorgan blir två (hälsa, vård och omsorg samt kultur) och Region Uppsala antog överenskommelsen. Varje kommun ska nu utse två representanter att ingå i forumet. Regionstyrelsens ordförande blir även ordförande för Regionalt forum. I samråden har respektive kommun en företrädare, frånsett Uppsala kommun som har två företrädare.

Rekommendationer om cancervård antogs

Region Uppsala godkände de rekommendationer som kommit från Regionala cancercentrums samverkansgrupp. Rekommendationerna rör så kallad nivåstrukturering. Detta innebär i korthet att komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer ska koncentreras till färre ställen, såväl regionalt som nationellt.

Länets strategi och åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel antogs

Regionstyrelsen antog strategi och åtgärdsprogram för Uppsala län åren 2017-2021 inom området ANDT-L, som står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och läkemedel. Det är länsstyrelsen som är huvudansvarig för strategin, som utgår ifrån en nationell strategi.

Region Uppsala ska samordna och verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Detta innefattar även detta område. Region Uppsala är en viktig länk till befolkningen genom hälso- och sjukvården och tandvården. Här kan bruk och riskbruk tidigt upptäckas, och vård och behandling ges.

(SD) reserverade sig emot beslutet.

Revisionssvar om stora investeringar vid Akademiska sjukhuset

Region Uppsalas revisorer har granskat landstingets stora investeringar vid Akademiska sjukhuset. Granskningen syfte var att bedöma om regionstyrelsen har vidtagit tillfredsställande åtgärder för att ha kontroll över investeringarna inom det så kallade FAS-projektet (Framtidens Akademiska sjukhuset). Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen har vidtagit åtgärder, men att vissa styrande dokument behöver förtydligas.

Regionstyrelsens svar är att fastighets- och servicenämnden ansvarar för att löpande följa upp fastighetsprojekten. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 1 februari 2017 om riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt. Redovisning av projektstatus görs på varje nämndsammanträde. Vid avvikelser från budget beslutar fastighets- och servicenämnden i enlighet med regionfullmäktiges fastställda investeringsprocess.

Under 2016 skedde en översyn av denna process, som förbättrades, förtydligades och anpassades till den nya politiska strukturen. Denna ska nu revideras ytterligare, med särskilt fokus på synpunkter i revisorernas nu genomförda granskning samt kommande granskning av stora investeringar.

Remissyttrande om översiktsplan för Gävle kommun år 2030

Region Uppsala har fått lämna synpunkter på Gävle kommuns översiktsplan för år 2030. Kommunen vill bland annat planera för nya bostäder i anslutning till stationen, och förbättra för möjligheten till byte mellan buss och tåg på Gävle central.

Region Uppsala anser att planen är bra och tydlig och har ett bra fokus på att beskriva Gävles roll i både regionen och i ett storregionalt perspektiv. Region Uppsala ser fram emot att samverka kring en bättre bytesmöjlighet mellan tåg och buss på Gävle central. Region Uppsala vill också samverka med Gävle kommun om ett framtida behov av depå för tåg i Gävle.

I svaret påpekas också att för att stärka Gävles möjlighet att lätt nå Arlanda och Stockholm behöver spårkapaciteten längs Ostkustbanan förstärkas med två ytterligare spår från Uppsala till Arlanda. Denna satsning bör lyftas fram i översiktsplanen som nödvändig även för Gävles utveckling till år 2030.

Remissyttrande om En svensk flygskatt

Region Uppsala har fått yttra sig över Finansdepartementets remiss En svensk flygskatt (SOU 2016:83), och har inga invändningar mot förslaget. Konsekvenserna av förslaget för Region Uppsalas del är positiva ur miljösynpunkt och delvis negativa ur ekonomisk synpunkt. Besöksnäringen skulle kunna påverkas negativt.

Region Uppsala anser att en effektiv åtgärd för att minska flygresornas klimatpåverkan är att uppmuntra till ett ökat tågresande till Arlanda, där dagens passageraravgift dessvärre innebär att antalet tågresor är mindre än lämpligt.

(M), (L), (C), (KD) och (SD) reserverade sig emot beslutet och avstyrker förslaget om införandet av en särskild skatt på flygresor.

Region Uppsala stöder förslag till ny organisation för etikprövning

Region Uppsala har fått yttra sig över remissen En ny organisation för etikprövning och forskning (SOU 2016:46). Utredningen föreslår bland annat att all etikprövning samlas inom en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Som en konsekvens av detta föreslås att de regionala etikprövningsnämnderna läggs ner. Etikprövningsmyndigheten ska vara indelad i sex verksamhetsregioner, varav Uppsala är en.

Region Uppsala konstaterar bland annat i sitt svar att förslaget om en sammanhållen myndighet är mycket bra. Den nuvarande indelningen med sex fristående regionala etikprövningsnämnder innebär en risk för fragmentering. Skillnader när det gäller bedömning av etiska frågor mellan olika delar av landet riskerar också att skada förtroendet för hanteringen av forskningsetiska frågeställningar.

Kontakt