Uppsnabbat regionstyrelsen 26 september 2017

2017-09-26

Region Uppsala gör plusresultat på 350 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos är nu 350 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 200 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen mot budget beror främst på en förbättrad prognos för regionstyrelsens finansförvaltning, där ökade statsbidrag – framförallt vad gäller läkemedelsförmånen – är den enskilt största orsaken. På kostnadssidan finns ökade personalkostnader och där står inhyrning av personal för den största ökningen jämfört med budget. Jämfört med föregående prognos har Region Uppsala nu ett förbättrat prognostiserat resultat på 11 miljoner kronor.

Beslut om förrådshissar upphävs

I maj 2016 fattade regionstyrelsen ett beslut om att låta uppföra förrådshissar i bland annat det så kallade J-huset, i samband med byggnation/ombyggnation av Framtidens Akademiska (FAS). Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att upphäva detta tidigare beslut.

Orsaken är att en fördjupad utredning har visat att en annan lösning av avdelningsförråd kommer att bli bättre, och att hissarna då blir onödiga.

Region Uppsala ställer sig bakom riktlinjer för vård av MS och Parkinsons sjukdom

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion fattade i juni 2017 beslut om en politisk viljeinriktning för hur vården av multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom bör hanteras. Vid sitt sammanträde ställde sig nu regionstyrelsen bakom dessa riktlinjer.

De innebär bland annat att de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom antas, och att man säkerställer att personer med dessa sjukdomar har tillgång till ett så kallat multidisciplinärt team (som kan hantera olika aspekter av sjukdomen). De patienter som har otillräcklig effekt av sin behandling ska få en bedömning vid en behandlingskonferens med hälso- och sjukvårdspersonal, som har specialistkunskap om rörelsestörningssjukdomar.

Beslutet kan få betydelse för hälso- och sjukvårdens resursfördelning och organisation. Detta då beslutet leder till ett behov av fler vårdkontakter, utbildad personal och en fungerande struktur för sammanhållen rehabilitering.

Förtydligande efterfrågas rörande Örebros länstransportplan

Region Örebro har låtit sin länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län gå på remiss, till bland annat Region Uppsala. Region Uppsala anser att förslaget är väl genomarbetat och tydligt i sina prioriteringar. Dock vill man se ett förtydligande: kräver tillgängligheten till och från Arlanda på sikt en utbyggnad av järnvägen i det så kallade Arosstråket, Enköping – Uppsala?

Ersättningssystem till folkhögskolor riskerar att bli dyrt

Region Uppsala har fått yttra sig över en remiss med förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kring hur ersättningssystemet till folkhögskolor bör se ut. SKL föreslår en ny överenskommelse med vissa förändringar av ersättningarna, samt att systemet byter namn till "mobilitetsstöd". Regionstyrelsen antog yttrandet vid sitt sammanträde.

I sitt yttrande konstaterar Region Uppsala att man i princip är positiva till tankarna på ett gemensamt system, men att förslaget riskerar att bli dyrt för just Region Uppsala. Redan idag tillhör Region Uppsala ett av de tre landsting/regioner som inte följer rekommendationerna till ersättning. Detta då flödet av studenter innebär att Region Uppsala har väsentligen högre utgifter än inkomster, och även betalar så kallad interkommunal ersättning för studenter på Biskops-Arnö, trots att denna folkhögskola ligger inom länet.

Det nya förslaget kommer att resultera i ett liknande utfall. Om man skulle anta det nya förslaget torde det, enligt tjänstemannautlåtandet, innebära en kostnadsökning på minst en miljon kronor per år, och denna summa ryms idag inte inom dagens anslag. Region Uppsala vill därför gärna se en fördjupad konsekvensanalys av ett förändrat system för ersättningar.

Betänkande om framtidens primärvård får medhåll i stort

Sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro har tagit fram ett gemensamt yttrande över Socialdepartementets delbetänkande God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53).

Region Uppsala instämmer i stort med förslagen gällande bland annat styrande principer för vårdens organisering. Hälso- och sjukvård ska bedrivas nära befolkningen och i första hand ges som öppenvård, något som ger primärvården en tydligare och mer omfattande roll i framtiden och ett delvis nytt arbetssätt för specialistvården.

Region Uppsala understryker betydelsen av att beräkningar och strategier tas fram för de "puckelkostnader" som nya tekniska lösningar och nya arbetssätt innebär för att möjliggöra en omställning till en ökad andel nära vård (och mindre specialistvård).

Förslaget innebär en förstärkt vårdgaranti inom primärvården, där primärvården ska erbjuda en medicinsk bedömning inom tre dagar om man bedömer att patienten behöver detta. Region Uppsala är positiv till detta, liksom till förslaget om att den medicinska bedömningen breddas även till annan legitimerad personal (inte endast läkare).

Även om Region Uppsala i stort är positiva, kommer man med några påpekanden. Exempelvis saknas en analys av vad geografisk närhet innebär, då förutsättningarna skiljer sig åt i Sverige. Detsamma gäller problematiken med sekretess och informationssäkerhet när det gäller vård via tekniska hjälpmedel (vård på distans).

Vidare lyfter Region Uppsala att tidigare utredningar också har identifierat behovet av en resursöverföring till primärvården, men att detta ännu inte resulterat i någon förändring. Även i detta delbetänkande är det oklart hur denna överföring faktiskt ska ske.

Motion om digitala vårdmöten lyfter fråga som anses omhändertagen

Regionstyrelsen behandlade också en motion från Nina Lagh (M), om att möjliggöra för digitala möten mellan patient och vården. Motionären föreslog att Region Uppsala ska förbereda för exempelvis digitala möten via Skype.

Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad, med hänvisning till det arbete som redan bedrivs på området. Exempelvis startar under 2017 ett pilotprojekt på Fålhagens vårdcentral, där det ska genomföras minst 80 videomöten. Här kommer Skype att vara integrerat i journalsystemet Cosmic. Digitala vårdmöten kommer också under 2017 att testas på mottagningen för Unga vuxna inom psykiatrin.

Kontakt