Uppsnabbat vårdstyrelsen 6 februari 2017

2017-02-06

Region Uppsala tar över sjukvårdsrådgivning i egen regi

Region Uppsala tar över rådgivningen på telefon via 1177 Vårdguiden i egen regi från den 1 mars 2018. Det beslutade vårdstyrelsen.

Idag är sjukvårdsrådgivingen via telefon en upphandlad tjänst, som sköts av företaget MedHelp Care Uppsala AB. Enligt beslutet i vårdstyrelsen ska det befintliga avtalet förlängas fram till den sista februari 2018. Därefter ska rådgivningen drivas av Primärvården inom Region Uppsala.

De som idag arbetar vid sjukvårdsrådgivningen kommer att erbjudas att gå över till anställning hos Primärvården i Region Uppsala.

Vårdstyrelsen gav primärvårdsdirektören i uppdrag att förbereda verksamhetsövergången och avsatte 1,5 miljoner kronor för ett driftstartsprojekt.

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att det nuvarande avtalet med MedHelp förlängs med två år samt att en ordentlig utvärdering och riskanalys av fördelarna med egen regi respektive upphandling inleds under 2017.

(SD) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Ansökan om att få bedriva vårdcentral avslogs

Boländernas vårdcentral AB hade lämnat in en ansökan om att bedriva vårdcentral med tilläggsåtaganden inom vårdval Uppsala län. Vårdstyrelsen beslutade att avslå ansökan med motiveringen att bolaget har visat allvarliga och ihållande brister, vilket har lett till att tidigare avtal har sagts upp i förtid.

Vårdstyrelsens budget fastställd

Vårdstyrelsen fastställde budgeten för vårdstyrelsen för 2017.

Vårdstyrelsen ska sammantaget göra ett nollresultat, men vissa justeringar har gjorts jämfört med föregående år. Bland annat har budgeten för primärvård förstärkts med 19 miljoner kronor som en konsekvens av en tidigare beslutad satsning på psykisk hälsa. Budgeten för läkemedel har ökat med 10 procent, beroende på införandet av nya och dyrare läkemedel. Budgeten för tandvård har också ökat som en följd av att åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för barn och unga har höjts till 21 år.

Initiativ om habiliteringens husläkarmottagning besvarat

Johan Enfeldt (L) tog initiativ till ett ärende om habiliteringens specialiserade husläkarmottagning. Liberalerna hänvisade till en skrivning i landstingsplan och budget om att habiliteringen ska följas upp och utvärderas och att det ska vidtas åtgärder för att barn med funktionshinder ska få den vård de behöver.

En redovisning gavs, där det bland annat framgick att det planeras en utökning av mottagningen under 2017. Detta kommer att innebära att det finns kapacitet att lista fler patienter och att åka ut på fler besök till listade patienter.

Vårdstyrelsen beslutade att anse initiativärendet besvarat.

Kontakt