Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 16 maj 2018

2018-05-16

Förslag till genomförandebeslut gällande ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset framtaget

Fastighets- och servicenämnden föreslår att det planerade produktionsköket vid Akademiska sjukhuset ska vidare till genomförande. Förutom ett produktionskök ska byggnaden också inrymma personalrestaurang, konferenslokaler och kunskapscentrum av campuskaraktär.

Kostnaden får enligt förslaget uppgå till 325,5 miljoner kronor där 39,5 miljoner kronor är kostnader av engångskaraktär som till exempel rivning.

Ärendet går nu vidare till regionstyrelsen.

Det slutliga beslutet om produktionsköket ska byggas kommer att fattas av regionfullmäktige.

(M) och (L) reserverade sig mot förslaget och yrkade på avslag.

Genomförande av ny dialysavdelning på Akademiska sjukhuset

Ingång 70 på Akademiska sjukhuset, där dialysavdelning är placerad idag, ska totalrenoveras. Efter renoveringen behöver dialysavdelningen hitta en ny placering då en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) och en intermediärvårdsavdelning (IMA) ska placeras i dialysavdelningens lokaler.

En ny, permanent, placering för dialysavdelningen har hittats i hus B20, ingång 65 på Akademiska sjukhuset.

Därför beslutade nämnden att projektet ska starta. Den totala investeringskostnaden för projektet får uppgå till 64,363 miljoner kronor.

Investeringskostnaden för den nya dialysavdelningen finns i regionfullmäktiges beslutade regionplan med budget för 2018-2020.

Region Uppsala begär förlängd garantitid på ingång 100 på Akademiska sjukhuset

På grund av händelserna kring fasaden på ingång 100 begär Region Uppsala att garantitiden för huset förlängs från 5 år till 10 år.

I avtalet mellan Region Uppsala och entreprenören är ansvarstiden tio år på godkänd byggnad. Ansvarstiden inleds med en garantitid på fem år där entreprenören är ansvarig för fel som kan uppkomma. År 6 – 10 är det upp till beställaren, Region Uppsala, att bevisa att det är entreprenör som är ansvarig för fel som kan uppkomma i huset.

De oklarheter som finns kring uppförandet av fasaden gör att Region Uppsala bedömer det rimligt att entreprenören förlänger garantitiden.

(M) och (L) yrkade på ett tillägg i beslutet om att nämnden fortsatt ska få information om hur arbetet med begäran om förlängd garantitid fortlöper. Detta yrkande avslogs.

Med detta ärende anses även initiativärende om utökade garantier på ingång 100 besvarat.

Kontakt