Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 19 september 2018

2018-09-19

Nytt ledningssystem för arbetsmiljö och årscykel för uppföljning

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ett övergripande ansvar för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsmiljöansvaret på politisk nivå ligger på regionstyrelsen medan ansvaret för arbetsmiljöarbetet ligger på nämnderna. Vilket innebär att nämnden har ansvar att skapa förutsättningar för- och följa upp arbetsmiljöarbetet hos verksamheten.

Regionstyrelsen godkände vid slutet av 2016 ett ledningssystem för arbetsmiljö, för att binda samman det arbetsmiljöansvar som vilar på regionstyrelsen med arbetsmiljösystemet. Styrelsen beslutade även att uppmana övriga styrelser och nämnder att göra detsamma.

Fastighets- och servicenämnden beslutade att godkänna ledningssystemet för arbetsmiljö i enlighet med rekommendation från regionstyrelsen och att även anta årscykel för fortlöpande personalrapportering.

Fastighetsdrift i Norduppland upphandlas

Fastighetsdriften för vårdcentrum i Tierp och Östhammar är sedan 2013 utlagd på entreprenad. Avtalet med den nuvarande entreprenören gäller till och med 2018-08-31, med option på ytterligare ett år.

En förnyad upphandling omfattar tre år där kostnaderna för avtalsperioden bedöms till ca 12 miljoner kronor beroende på anbud från marknaden. Detta ska finansieras av det driftavtal som teknikavdelningen vid Fastighet och service har med förvaltningens fastighetsavdelning.

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde idag att upphandla en entreprenör av fastighetsdrift för Norduppland.

Teknikavdelningen på Fastighet och service förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om det bedöms att kostnaden för extern regi överstiger kostanden för drift i egen regi. Om detta sker måste driftorganisationen utökas med erforderliga tjänster.

(M), (L) och (C) lämnade in ett särskilt yttrande om att inriktingen på upphandlingen bör fokusera på en extern entreprenör. 

Styr- och övervakningssystem upphandlas

Ett förnyat avtal är nödvändigt för att med hjälp av externa aktörer kunna bedriva arbete inom styr- och fastighetsövervakning. Upphandlingen avser ett förnyat ramavtal gällande entreprenör för styr-, regler och övervakningssystem. Det nuvarande ramavtalet löper till och med 2019-06-30.

Den förnyade upphandlingen sträcker sig ett år med möjligheter för Region Uppsala att på oförändrade villkor förlänga avtalet vid ett tillfälle med ytterligare upp till 24 månader där värdet på ramavtalet beräknas uppgå till cirka 12 miljoner kronor per avtalsår.

Därför beslutade nämnden att en upphandling av ramavtal för styr- och övervakningssystem ska starta.

Kontakt