Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 20 februari 2018

2018-02-20

Årsredovisning 2017 - Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden godkände årsredovisningen för 2017. Resultatet visar på ett underskott på 18,6 miljoner kr jämfört med budgeten för året. Det är framför allt biljettintäkterna som blev lägre än budgeterat vilket till viss del kan bero på en mild vinter som innebar en lägre resandeökning än beräknat.

I årsredovisningen presenteras flera viktiga händelser under 2017, exempelvis införandet av ett nytt busslinjenät för stadstrafiken i Uppsala och arbetet med förberedelserna för att skaffa nya tåg till Upptågstrafiken.

Prioritering av fastighetsinvesteringsbehov 2019-2028 - Kollektivtrafiknämnden

Region Uppsala ska ta fram en fastighetsinvesteringsplan och inför det arbetet ska alla förvaltningar identifiera och prioritera nya fastighetsinvesteringsbehov som kan föreslås till planen för perioden 2019-2028.

Kollektivtrafikförvaltningen UL presenterade ett förslag som omfattar bussuppställningsplatser, depåanläggningar för bussar, tåg och spårvagnar. Dessutom föreslås fastighetsinvesteringar för enklare resecentrum och terminaler för att förbättra miljön för resenärerna. Av dessa prioriteras uppställningsplats för bussar med rastlokal för bussförare i Uppsala eftersom nuvarande plats vid Lindvalls kaffe bara kan användas till och med utgången av 2019.

(C), (KD) och (M) yrkade på ett tillägg i texten: Diskussioner pågår med Uppsala kommun för att hitta en mer långsiktig överenskommelse om att få vara kvar på nuvarande plats. Nämnden beslutade att bifalla yrkandet.

(C), (KD) och (M) yrkade att investering i en spårvagnsdepå ändras till investering i en depåanläggning för kapacitetsstark kollektivtrafik. Yrkandet avslogs.

Kollektivtrafiknämnden godkände förslaget till prioritering av fastighetsinvesteringsbehov.

Inriktningsbeslut för beställning av buss- och tågtrafik 2019

Den övergripande inriktningen för kollektivtrafikens utveckling i länet framgår av det regionala trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes av landstingsfullmäktige hösten 2016. Inriktningen i förslaget som Kollektivtrafikförvaltningen UL presenterade och som kollektivtrafiknämnden godkände ligger i linje med trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål.

För Upptåget är inriktningen att fortsätta med samma trafikomfattning som under 2018 med tillägg av två turer i vardera riktning på helger på sträckan Uppsala – Sala. När det gäller SL-pendeln kommer UL i samverkan med Trafikförvaltningen inom Stockholms län att verka för att bibehålla samma trafik som under 2018 på sträckan Bålsta - Bro. När det gäller trafiken för SL-pendeln på sträckan Uppsala – Stockholm kommer Kollektivtrafikförvaltningen att stötta Trafikförvaltningens förslag om att införa kvartstrafik i högtrafik. Trafikverket avgör om tillräckligt utrymme finns på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm.

Inriktningen för regionbusstrafiken är att bibehålla nuvarande trafik och förstärka trafiken i reserelationer där många reser.

När det gäller stadsbusstrafiken i Uppsala är inriktningen att förstärka busstrafiken på tider och sträckor där många reser.

Nämnden biföll yrkanden om redaktionella justeringar.

(KD) yrkade att nämnden ger i uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheter till ökade intäkter, både externa och genom ökad försäljning. Nämnden avslog yrkandet.

(SD) yrkade att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för vilka konsekvenser det skulle få att förlänga sommarperioden för busstrafiken till 10 veckor. Nämnden avslog yrkandet.

Kollektivtrafiknämnden beslutade ge förvaltningen i uppdrag att göra de redaktionella justeringarna och att utarbeta underlag för beställning av trafik enligt förslaget.

(KD) och (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Förlängning av taxiavtal

De taxiavtal som Kollektivtrafiknämnden upphandlat för sjukresor och anropsstyrd trafik förlängs till och med 2019-09-30. Ordinarie avtalsperiod är till och med 2018-12-31 med möjlighet att förlängas maximalt ett år.

Det finns praktiska skäl till avtalsförlängningen och det ger också Kollektivtrafikförvaltningen möjlighet att utveckla miljökraven för taxitjänster.

Kontakt