Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 20 mars 2018

2018-03-20

Stadsbusslinje 32 i Uppsala

En ny busslinje kommer att startas måndagen den 26 mars. Det beslutade Kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde. Den nya busslinjen ska köra sträckan Leopoldsgatan – Nyby köpcentrum – Gränbystaden och omvänt. Hållplatser i Gränbystaden blir vid både norra delen på Takpannegatan och på Marknadsgatan vid södra delen av Gränbystaden.

Busslinjen ska trafikeras med en mindre buss eftersom vändplatsen på Leopoldsgatan är för litet för en större buss. Linjen ska köras måndag till fredag två gånger per timme mellan kl 9 och 16 med uppehåll 12-13.30 från Leopoldsgatan respektive 11.41-13.11 från Gränby vårdcentral.

Uppdrag att utreda Mjuka linjen

När det nya linjenätet introducerades i augusti 2017 gjordes Mjuka linjen om till två busslinjer som kompletterade de 12 nya linjerna.

Vissa justeringar har gjorts i det nya linjenätet mot bakgrund av de utvärderingar som löpande görs. Många synpunkter har kommit in om hållplatser och om mjuka linjernas linjedragning, turtäthet och hållplatslägen.

Kollektivtrafiknämnden beslutade därför att ge Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att göra en översyn av konceptet för Mjuka linjen och återkomma med eventuella förslag till justeringar inför tidtabellsperioden 2020.

Komplettering av stadsbussdepån med däckverkstad

Som komplettering av stadsbussdepån som nu byggs i området Fyrislund föreslår Gamla Uppsala Buss AB att också en däckverkstad byggs. Investeringen beräknas till ca 8 miljoner kronor vilket påverkar den årliga hyreskostnaden och därför vill Fastighets- och servicenämnden ha ett besked i frågan av Kollektivtrafiknämnden.

Även om hyreskostnaden blir något högre så minskar den totala årliga däckhanteringskostnaden med ca 600 000 kr. Det innebär att investeringen är betald efter ca 13 år. Därför ställer sig Kollektivtrafiknämnden positiv till att stadsbussdepån kompletteras med en däckverkstad. I handlingen till ärendet framgår att vid utformningen av verkstaden ska hänsyn tas för att göra det möjligt för den intilliggande regionbussdepån att i framtiden också använda däckverkstaden.

(C), (M), (L) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande att ärendet borde ha passerat Kollektivtrafiknämnden innan beslut fattats av Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott.

Kontakt