Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 20 november 2018

2018-11-20

Definition av fullt tillgänglig hållplats/bytespunkt

I det trafikförsörjningsprogram som fastställts av regionfullmäktige framgår att alla ska ha möjlighet att använda kollektivtrafiken i länet. Det framgår också att målet är minst fem procent fullt tillgängliga hållplatser/bytespunkter år 2020. Inför uppföljningen av detta mål har Kollektivtrafikförvaltningen UL fått i uppdrag att definiera vad som krävs för att en hållplats/bytespunkt ska klassas som fullt tillgänglig.

Vid sammanträdet redovisade förvaltningen ett förslag som detaljerat beskriver egenskaper på bland annat plattform, väderskydd, belysning och information. Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag på definition av fullt tillgänglig hållplats/bytespunkt.

Kollektivtrafik till sommarbesöksmål i Uppsala län

I samband med att skolelever fick resa kostnadsfritt under sommarlovet 2018 framkom önskemål om kollektivtrafik till populära besöksmål i länet. Inför nästa sommar har därför kollektivtrafiknämnden uppdragit åt Kollektivtrafikförvaltningen UL att ta fram förslag på sommartrafik till relevanta besöksmål i Uppsala län. Försättningen är att förändringar ska rymmas inom budget för 2019 och att i första hand omfördela trafik från linjer med lågt resande under sommaren.

Förvaltningen har gjort en inventering av besöksmål tillsammans med Upplandsstiftelsen. Inventeringen har förankrats med länets kommuner. De mest aktuella besöksmålen för skolungdomar bedöms vara olika badplatser i länet.

Under sommarperioden reduceras kollektivtrafiken och all trafik som är kopplad till skolan ställs in. Bedömningen är att ytterligare reducering av den trafik som körs skulle få stor negativ påverkan. Även ett alternativ med andra körvägar får negativa konsekvenser för de som reser längre än besöksmålet.

Många badplatser finns på rimligt gångavstånd (1 kilometer) från hållplatser som trafikeras av vanliga linjer. Det finns minst ett sådant bad i varje kommun. En åtgärd som föreslås är att tillsammans med kommunerna i länet marknadsföra resmöjligheterna till dessa besöksmål.

Från Uppsala kommun finns ett uttalat önskemål om att ha busstrafik till och från Fjällnora fyra gånger per dag. Kostnaden för detta beräknas till 200 000 kronor. En viktig förutsättning är också att en vändplats hålls fri från parkerade bilar vid Fjällnora.

De marknadsföringskostnader som faller på förvaltningen och busstrafiken på sträckan Uppsala – Fjällnora bedöms rymmas inom budget. Kollektivtrafiknämnden beslutade att sommarlinjen till Fjällnora införs och att möjligheten att resa med kollektivtrafik marknadsförs på det sätt som Kollektivtrafikförvaltningen UL redovisat.

Förändring av sjukreseregler

Tidigare under hösten 2018 gav kollektivtrafiknämnden i uppdrag till förvaltningen att föreslå en revidering av sjukresereglementet. I huvudsak syftar revideringsförslaget till att styra flödet av patienter från taxi till buss och tåg. Patienter som av medicinska skäl behöver resa med taxi ska inte påverkas av revideringsförslaget.

(V) yrkade avslag på förändring angående att färdtjänstberättigade ändå ska prövas om rätt att göra sjukresa med taxi. Behovet hos de som har färdtjänst är redan prövat. Yrkandet avslogs.

(KD) yrkade att till beslutet tillägga: att inför beslut i regionstyrelsen undersöka om resa med flyg kan intygas av sjukvårdspersonal istället för läkare (stycke 3 e). Efter votering beslutade nämnden i enlighet med (KD:s) yrkande

Det är regionstyrelsen som fattar det slutliga beslutet och kollektivtrafiknämnden beslutade att rekommendera regionstyrelsen att besluta om en revidering av sjukresereglementet i enlighet med förslaget från kollektivtrafikförvaltningen kompletterat enligt yrkandet från (KD).

(V) reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Kommunsamråd 2019

Förslaget att kommunsamråden ska fortsätta mellan Region Uppsala och kommunerna i länet godkändes av kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafikförvaltningen, som efter årsskiftet slås samman med regionala utvecklingsnämnden och benämns Trafik- och samhällsutveckling, fick i uppdrag att förbereda samråden som även fortsättningsvis ska ske en gång per år.

Sammanträdestider för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2019

Kollektivtrafiknämnden fastställde sammanträdestider för trafik- och samhällsutvecklingsnämnden under 2019. Det är totalt 10 st sammanträden för den nya nämnden som är en sammanslagning av kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Kontakt