Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 22 maj 2018

2018-05-22

Strategi för regionbusstrafiken i Uppsala län

Regionbusstrafiken omfattar kollektivtrafik på landsbygden, mellan tätorter i länet samt till och från angränsande län. Utöver resor mellan tätorter finns behov av vardagliga resmöjligheter för att kunna ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Kollektivtrafikförvaltningen UL har på uppdrag av Kollektivtrafiknämnden tagit fram ett förslag till ny regionbusstrategi. Inriktningen för arbetet har varit att bygga vidare på den struktur som finns, men med bättre verktyg och ramar för att successivt utveckla trafiken i riktning för att uppfylla målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Strategin ska också vara vägledande för de prioriteringar som även i framtiden behöver göras för att på bästa sätt ta tillvara de resurser som står till buds.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att med några smärre justeringar godkänna förslaget till remissversion.

Bland de drygt 30 remissinstanserna finns länets kommuner, myndigheter, angränsande läns landsting/regioner, föreningar, stiftelser, samverkans- och företagsorganisationer och trafikföretag. Remissen kommer att distribueras till remissinstanserna i månadsskiftet maj/juni och svaren ska ha inkommit till Region Uppsala senast 31 oktober.

Tertialrapport 1

Kollektivtrafiknämnden godkände delårsrapporten för första tertialet, januari-april 2018. Rapporten omfattade också en redovisning av de uppdrag och indikatorer som används för att följa upp verksamheten.

Resultatet på 12,9 miljoner kronor är 10,2 miljoner kronor sämre än budget. Det är framför allt biljettintäkterna som inte når upp till budgeterad nivå. Men biljettintäkterna har ökat jämfört med samma period förra året och ökningen är större än vad som motsvaras av prisökningen som genomfördes tidigare i år vilket tyder på ett ökat resande.

Erfarenheter från tidigare år visar på att intäkterna är lägre under andra halvåret och därför befaras att årsresultatet kan bli negativt.

På kostnadssidan redovisas lägre totalkostnader än budgeterat och beror till stor del på lägre trafikkostnader för stadsbusstrafiken och Upptåget.

Mot bakgrund av resultatet lämnar förvaltningen en årsprognos som visar på ett underskott på ca 10 miljoner kronor.

Med anledning av prognosen redovisas aktiviteter för att nå en budget i balans för hela 2018.

Åtgärdsplan – Ekonomi i balans

I den ekonomiska prognosen efter första tertialet 2018 redovisar Kollektivtrafikförvaltningen UL en årsprognos som visar på ett underskott på ca 10 miljoner kronor. Förvaltningen presenterade därför en åtgärdsplan för att nå en budget i balans.

Åtgärdsplanen innehåller aktiviteter för att öka resandet och intäkterna samt minska kostnaderna.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna åtgärdsplanen.

Kontakt