Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 13 december 2018

2018-12-13

Region Uppsala medfinansierar ALMI Invest

Region Uppsala medfinansierar ALMI Invest Östra Mellansverige fond II med drygt 1,8 miljoner åren 2018 - 2019. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden.

Almi Invest startade sin verksamhet 2009 och har sedan dess, enligt handlingarna, utvecklats till att bli Sveriges mest aktiva investerare i så kallade startups (nystartade företag som söker en livskraftig företagsmodell). Almi Invest tillför tillväxtkapital i tidiga, riskfyllda utvecklingsfaser där det finns brist på privata alternativ. Verksamheten är regionaliserad med ett nationellt moderbolag, för Uppsala län är det Almi Invest Östra Mellansverige AB som är det aktuella bolaget.

Den aktuella fonden är aktiv i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Östergötlands och Örebros län. 75 procent av finansieringen är EU-medel, medan Region Uppsala står för 4,6 procent av finansieringen.

Genomförandeplan för infrastruktur antagen

Satsningar på bland annat väg 55 och väg 288. Vid sitt möte klubbade den regionala utvecklingsnämnden genomförandeplanen för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2019, med utblick mot 2025. För år 2019 handlar det om en ram på 125 miljoner kronor som fördelas till olika infrastrukturprojekt.

I bakgrunden finns Länsplanen för transportinfrastruktur, som omfattar åren 2018 – 2029. Planens ramar har fastställts av regeringen och innehållet klubbades av regionfullmäktige i juni 2018. Planen fastställer åtgärdsplanering för regional infrastruktur och är kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I länsplanen har Region Uppsala identifierat de transportstråk och noder som har betydelse för utvecklingen av Uppsala län som helhet.

Samtidigt finns ett behov av konkretisering och fördjupning, då en länsplan är relativt översiktlig. Dessutom måste åtgärder hela tiden stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därför kompletteras länsplanen med en mer konkret genomförandeplan. Det är denna genomförandeplan för 1 + 5 år som nu antogs av nämnden.

Åren 2019 – 2024 ligger ramen på 125, 74, 86, 144, 289 respektive 215 miljoner kronor (ramen för år 2025 är ännu inte klar). Bland de insatser som kommer att vara prioriterade finns väg 55, där sträckorna Kvarnbolund – Litslena samt Litslena – Enköping kommer att bli mötesfri väg. Längs sträckan kommer en gång- och cykelväg att byggas och kollektivtrafikåtgärder, så som en pendlarparkering i Skolsta, kommer att genomföras. Här finns också väg 288 (sträckan Gimo – Börstil).

Ansökan om pengar för socialt företagande

Region Uppsala söker pengar från Tillväxtverket till projektet Ett stärkt socialt företagande i Uppsala län. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden. Godkänns ansökan står Tillväxtverket för 1,4 miljoner kronor, medan Region Uppsala och Länsstyrelsen satsar 300 000 kronor var.

Regeringens definition av sociala företag är i korthet att företagens verksamhet ska vara ett medel för att uppnå samhällsnytta (exempelvis minskat utanförskap eller förbättrat klimat). Företagets resultat ska mätas i relation till de samhällsnyttiga mål man vill uppnå (alltså inte endast i att göra vinst). Företaget ska också enligt definitionen återinvestera sina ekonomiska överskott.

Enligt handlingarna i ärendet behöver samhället bli bättre på att ta tillvara nyttan med socialt företagande. Samtidigt satsar Tillväxtverket under åren 2018 – 2020 totalt 60 miljoner kronor på insatser som ger sociala företag bättre möjligheter. Region Uppsala har genomfört en förstudie och tagit fram en handlingsplan, som bland annat har fokus på kunskapshöjning och upphandling med social hänsyn.

Medfinansieringen med Länsstyrelsen är säkrad och nu har alltså beslutet om att söka pengar hos Tillväxtverket fattats. Projektet syftar bland annat till att öka kunskapen hos offentliga aktörer om att göra affärer med sociala företag, och att sociala företag ska få bättre förutsättningar att medverka i offentliga upphandlingar. Om projektet godkänns så kommer pengarna bland annat att gå till en projektledare på 25 procent och en upphandlare på 50 procent.

Region Uppsala positiv till talangattraktion

Uppsala kommun har ansökt om att Region Uppsala ska delta i en strategisk satsning på så kallad talangattraktion. Den regionala utvecklingsnämnden beslutade nu att stödja projektet med 300 000 kronor per år i två år, under förutsättning av att de övriga finansiärerna gör samma sak.

Talangattraktion handlar bland annat om att bygga upp strukturer och partnerskap för att kunna ta emot och behålla nyckelpersoner (och deras anhöriga) som ska jobba inom länet. Enligt handlingarna i ärendet blir det allt vanligare att regioner i både Sverige och utomlands jobbar med att locka till sig talanger.

Under våren 2018 har en förstudie genomförts och nu har alltså Uppsala kommun föreslagit att kommunen, Region Uppsala, Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Handelskammaren Uppsala i ett gemensamt projekt arbetar vidare med att utveckla en funktion för mottagande.

Projektets föreslås arbeta under två år med fem uppdrag: information och marknadsföring, myndighetssamverkan, tillgång till bostäder, tillgång till förskola och skola samt att förbereda en mer permanent mottagningsfunktion.

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

Fler än 700 cyklar i timmen – då bör vägen vara 5,3 meter bred. Nu har den regionala utvecklingsnämnden klubbat utformningsprinciper för gång- och cykelvägar, samt för cykelparkeringar, i Uppsala län.

Principerna är en del i att uppnå den regionala cykelstrategin som har tre målsättningar. Kombinationsresor cykel - kollektivtrafik ska fördubblas mellan 2016 och 2030 (till 38 procent). Cykeltrafikens andel av valt färdmedel ska öka med tio procentenheter från 2016 till 2030 (från 13 till 23 procent). Och antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ska halveras fram till 2030.

För att nå dessa mål krävs bra principer för hur gång- och cykelvägar och cykelparkeringar utformas, så att cyklandet blir ett attraktivt val. Principerna gäller vid nyproduktion av gång- och cykelväg, eller vid reinvesteringar av redan befintligt nät (det skulle bli för dyrt att ändra alla befintliga vägar och parkeringar i enlighet med de nya principerna).

Av handlingarna framgår nu bland annat att en gång- och cykelväg med färre än 200 cyklar i timmen under maxtimmen bör vara 3 meter bred, och banan är gemensam för cyklister och gångare. Medan exempelvis en gång- och cykelväg med fler än 700 cyklar i timmen (under maxtimmen) bör vara 5,3 meter bred, med en separerad gångbana som upptar 1,8 meter av bredden.

Kontakt