Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 18 oktober 2018

2018-10-18

Väg 255 bland de gång- och cykelvägar som prioriteras

Nu har den regionala utvecklingsnämnden bestämt vilka gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet som ska prioriteras som så kallade 40/60-vägar (där Region Uppsala står för 40 procent av finansieringen). Väg 255 mellan Uppsala och Vassunda (Västersjövägen), väg 569 från korsningen 568/569 till Sjövik (Alstabadet) i Örsundsbro och slutligen väg 686, Happstavägen – Marmavägen i Alunda är de utvalda objekten.

Bakgrunden är att den regionala utvecklingsnämnden i december 2017 antog verksamhetsplanen för länstransportplan 2018, med utblick mot 2021. Enligt denna plan ska tre stycken så kallade 40/60 gång- och cykelvägar utredas varje år. Länets kommuner har sedan haft möjlighet att ansöka om att använda sig av finansieringsformen 40/60 för gång- och cykelvägar längs statlig väg, som fyller en lokal funktion. 40/60-finansiering innebär att länsplanen finansierar 40 procent av vägen, mot att den aktuella kommunen finansierar 60 procent.

Kostnaden för Västersjövägen är beräknad enligt schablon till 48 miljoner kronor, sträckan är 12 kilometer lång. Väg 569 till Alstabadet är en sträcka om 2,3 kilometer, som enligt schablon kostnadsberäknas till drygt 7,6 miljoner kronor. Medan slutligen väg 686 kostnadsberäknas till cirka 1 miljon kronor, för en sträcka om cirka 250 meter. 

Totalt inkom fem stycken ansökningar, från tre olika kommuner (Enköping, Östhammar och Knivsta). Det är från dessa ansökningar som den regionala utvecklingsnämnden nu valt ut de aktuella objekten.

Region Uppsala ansöker om medfinansiering av väg 55

Region Uppsala kommer att söka pengar från Trafikverket, för två projekt som gäller riksväg 55. Pengarna är en medfinansiering för att kunna investera i mötesfri väg på två sträckor: Enköping-Litslena och Örsundsbro-Kvarnbolund.

Bakgrunden är att regeringen har beslutat att Trafikverket under perioden 2019 till 2022 ska fördela upp till en miljard kronor för att samfinansiera länsplanerna när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. Alla länsplaneupprättare (vilket i Uppsala län är Region Uppsala) kan ansöka om medfinanisering för mötesfrivägar med upp till 50 procent av kostnaden – under förutsättning av att de inbesparade medlen används till nya objekt med samma ändamål (trafiksäkerhet).

Om Region Uppsala beviljas samfinansiering från Trafikverket så kommer de inbesparade pengarna att satsas på bland annat väg 288 (Gimo-Börstil), sidoområdesåtgärder på väg 282, sidoområdesåtgärder på väg 76 och korsningsåtgärder längs väg 292.

Den totala kostnaden för sträckan Enköping-Litslena beräknas till 101 miljoner kronor, medan den totala kostnaden för sträckan Örsundsbro-Kvarnbolund beräknas till 182 miljoner kronor.

Långsiktig struktur för Almi Invest ÖMS-fond förordas

Samtliga tillgångar som idag finns i Almi Invest Östra Mellansverige Fond 1 ska ligga kvar och utgöra en grund för en långsiktig regional fondstruktur hos Almi Invest. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

Almi Invest startade sin verksamhet 2009 och har sedan dess utvecklats till att bli Sveriges mest aktiva investerare i så kallade startups (nystartade företag som söker en livskraftig företagsmodell). Almi Invest tillför tillväxtkapital i tidiga, riskfyllda utvecklingsfaser där det finns brist på privata alternativ. Verksamheten är regionaliserad med ett nationellt moderbolag, för Uppsala län är det Almi Invest Östra Mellansverige AB som är det aktuella bolaget.

Almi Invest har finansierats via tidsbegränsade regionala fonder. Fond 1 startade 2009 med slutdatum i augusti 2020, Fond 2 startade 2015 med slutdatum år 2027. Redan från början var tanken att finansieringen i förlängningen skulle bli långsiktig. Region Uppsala medfinansierade fonderna (genom dåvarande Regionförbundet) med 1,7 miljoner kronor år 2009 och med 4,6 miljoner kronor år 2015. När nu slutdatum närmar sig för en av fonderna är de inblandade alltså ense om att föra över tillgångarna i Fond 1 till en långsiktig regional fondstruktur.

Kontakt