Uppsnabbat regionstyrelsen 25 september 2018

2018-09-25

Försämrat resultat för Region Uppsala

Prognosen för Region Uppsala vid augusti månads utgång är ett plusresultat på 54 miljoner kronor, vilket är en försämring av prognosen med 71 miljoner kronor jämfört med juli månad. 

Sjukhusstyrelsen reviderar ned sin förväntade årsprognos med ytterligare 50 miljoner kronor till ett förväntat årsresultat på minus 261 miljoner kronor. Försämringen är en följd av att framförallt Akademiska sjukhuset fortsatt har kapacitetsbrist, vilket leder till fortsatt minskade riks- och regionintäkter, samt ökande kostnader för inhyrd personal och köpt vård.

Regionstyrelsens övergripande verksamhet reviderar ner årsprognosen med 17 miljoner kronor, beroende på högre kostnader för pensioner. Denna prognosändring hade varit ännu större om den inte hade motverkats till viss del av att vissa statsbidrag inte kommer hinna nyttjas fullt ut under året.

Kollektivtrafiknämnden försämrar sin prognos med 14 miljoner kronor, då biljettintäkterna inte når upp i budgeterade nivåer samtidigt som kostnaderna för trafiken ökar. Fastighets- och servicenämnden och Resurscentrum förbättrar sin prognos med 11 miljoner kronor, där minskade kostnader för asyl utgör den största förklaringsposten.

Region Uppsalas årsprognos på 54 miljoner kronor bygger på att Akademiska sjukhuset får en positiv intäktsutveckling under årets fyra sista månader, samt att planerade kostnadsåtgärder på sjukhuset som minskning av inhyrd personal och köpt vård får effekt under sista tertialet. Om inte åtgärderna får effekt de närmsta månaderna finns risk att Region Uppsala kommer att leverera ett negativt resultat 2018.

Upphandlingar av vaccin och läkemedel initieras

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att initiera upphandlingar av både vaccin och läkemedel. I båda fallen gäller upphandlingarna från den 1 maj 2019 till den sista april 2021, med möjlighet till förlängning i två gånger ett år.

Region Uppsala sköter upphandlingen av vaccin även åt Landstinget Dalarna, Region Västmanland och Region Gävleborg. Upphandlingen gäller inte det så kallade barnvaccinationsprogrammet som upphandlas centralt. Totalt anses upphandlingen av vaccin uppgå till cirka 170 miljoner kronor för Region Uppsalas del för avtalsperioden, inklusive de två optionsåren.

Även när det gäller upphandling av läkemedel görs upphandlingen gemensamt med Landstinget Dalarna, Region Västmanland och Region Gävleborg. Totalt anses upphandlingen av läkemedel uppgå till cirka en miljard kronor för Region Uppsalas del för avtalsperioden, inklusive de två optionsåren.

Pengar från klimatväxling går till digitalisering

Intäkterna från den klimatväxling som Region Uppsala har infört ska i första hand gå till digitala satsningar, och i andra hand till övriga klimatkompenserande åtgärder som verksamheterna ansöker om. Detta beslutade nu regionstyrelsen.

Bakgrunden är att intern klimatväxling infördes i Region Uppsala från den 1 januari 2018, för att öka motivationen att välja klimatsmartare alternativ för resor. Den interna klimatväxlingen innebär en höjning av flygpriset för flygresor, inkluderat resor med buss och taxi till flygplatsen, med 30 procent. Enligt Region Uppsalas mötes- och resepolicy så ska flygresor inom Sverige undvikas. I första hand ska digitala möten prioriteras. Vid resor ska tåg eller buss ska alltid väljas för resor understigande 55 mil fågelvägen (undantag kan förekomma, men endast vid särskilda skäl och efter godkännande av chef). 

Under tiden januari till augusti 2018 så har klimatväxlingen generat 389 914 kronor. Det är dessa pengar som nu i första hand ska gå till digitala lösningar. Exempelvis utbildningsinsatser för digitala möten, utrustningspaket för digitala möten och stöd för digitala möten.

Region Uppsala ställer sig bakom nationell målbild

Bolaget Inera ägs av Sveriges kommuner och landsting (SKL), samt svenska landsting, regioner och kommuner. Bolaget erbjuder kompetens inom digitalisering, och förvaltar, koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar. Inera har, i dialog med landsting och regioner, tagit fram en nationell målbild för stödsystem för första linjens vård och 1177 vårdguiden. I juni beslutade Ineras styrelse att ställa sig bakom den. Målbilden kan sammanfattas ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs”, och tanken är att den ska vara vägledande i utvecklingen.

Nu ställer sig även Region Uppsala ställer bakom Ineras målbild för de digitala stödsystemen. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, och gav regiondirektören i uppdrag att se över behov av revidering av strategi för digitalisering och e-hälsa för eventuell anpassning till målbilden.

Region Uppsala har, enligt handlingarna i ärendet, på många sätt redan beslutat om och påbörjat ett arbete som ligger i linje med målbilden. Bland annat genom visionen i utredningen ”Effektiv och nära vård 2030”, och strategi för digitalisering och e-hälsa.

Region Uppsala stödjer EU-förordning om läkemedel

Region Uppsala har fått yttra sig över betänkandet Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning.

Förordningen berör säkerhetsdetaljer för läkemedel. Två obligatoriska sådana är en unik identitetsbeteckning och en säkerhetsförsegling. Syftet är att skydda patienterna mot förfalskade, utgångna eller återkallade läkemedel. Förordningen tar också upp bland annat återkallelse av tillstånd för tillverkning, partihandel och detaljhandel med läkemedel.

Region Uppsala instämmer helt i utredningens förslag.

Positivt med straffskärpning

Region Uppsala har fått yttra sig över betänkandet Brott mot förtroendevalda. I remissen föreslås en särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot en person på grund av att han eller hon har utövat ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller landsting, eller som har begåtts mot en närstående till en sådan person på grund av förtroendeuppdraget.

Region Uppsala ställer sig bakom förslaget till en ny straffskärpningsgrund, men påpekar att regeringen bör göra samma tolkning vad gäller straffskärpning för brott mot personer som inte innehar utan kandiderar till förtroendeuppdrag.

Positivt med förslag om bostadsförsörjning

Region Uppsala har även kommenterat betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.

Utredningen föreslår en ny bostadsförsörjningslag och beskriver ett gemensamt arbetssätt mellan Boverket, regionerna, kommunerna och länsstyrelsen i syfte att ge en bättre bild av bostadsbristens omfattning, och vilka behov som inte kan tillfredställas av marknaden.

Regionernas roll blir, enligt förslaget, att baserat på Boverkets bedömningar analysera hur bostadsbristen utvecklas i respektive län och vilka behov av insatser från det allmänna som utvecklingen motiverar. Regionen ska även bjuda in till ett årligt dialogmöte med berörda parter.

Region Uppsala ställer sig bakom utredningens förslag, som innebär en utökning av det regionala utvecklingsansvaret till att även innefatta regional samverkan kring en bättre bostadsförsörjning.

Få synpunkter på föreskrifter från Socialstyrelsen

Region Uppsala har fått yttra sig över förslaget till Socialstyrelsens föreskrifter om nationell högspecialiserad vård.

Sedan den 1 juli 2018 finns en ny beslutsprocess på plats för den nationella högspecialiserade vården. Den ersätter systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervård (vilka vårdgivare som ska ge vilken cancervård).

Då Socialstyrelsen, enligt Region Uppsalas svar, valt att föreslå en kortfattad reglering som endast innehåller grundläggande regler och anger mer specifika villkor först senare har Region Uppsala relativt få synpunkter. Bland annat påpekas att skrivningen om landstingens uppdrag att samverka och därigenom bidra till kunskapsspridning behöver förtydligas.

Alliansen yrkade på redovisning av åtgärder

Region Uppsala har tidigare redovisat åtgärder som införs för att undvika ett ekonomiskt underskott, så som anställningsstopp till den 31 december 2018 (med undantag för anställningar i klinisk verksamhet som krävs för att motverka kapacitetsbrist och fasa ut hyrpersonal), och stopp för konsulter.

Alliansen noterade regiondirektörens beslut, men valde att inte uttryckligen ställa sig bakom dem. Stefan Olsson (M), Carl Nettelblad (L), Annika Krispinsson (C) och Anna-Karin Klomp (KD) yrkade på att sjukhusstyrelsen till regionstyrelsens sammanträde i oktober redovisar vilka åtgärder som vidtagits sedan juni för att åstadkomma en ekonomi i balans. Detta väckte bifall.

(V) kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Björn-Owe Björk (KD) förordnad till regionråd

Björn-Owe Björk (KD) förordnas som regionråd under perioden 1 oktober 2018 till och med sista december 2018.

Kontakt