Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 12 juni 2018

2018-06-12

Fler patienter får vänta kortare tid på besök

88 procent av patienterna vid Akademiska sjukhuset får sitt första besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin. Det är en förbättring med 10 procentenheter jämfört med samma tid förra året. Det framgår av månadsrapporten för maj.

Lasarettet i Enköping rapporterar att tillgängligheten generellt är god och har ökat jämfört med föregående år. 94 procent av patienterna väntade kortare tid än 90 dagar på sitt första besök och 98 procent fick behandling eller operation inom 90 dagar.

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset uppgår, liksom förra månaden, till minus 120 miljoner kronor. Det finns dock en osäkerhet i prognosen, då riks- och regionproduktionen varit lägre än budgeterad nivå. För att prognosen ska hålla behöver produktionen öka betydligt under hösten. Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet lämnar en prognos på minus 7 miljoner kronor.

Akademiska redovisade handlingsplan för ekonomi i balans

Akademiska sjukhuset har tagit fram en handlingsplan för ekonomi i balans, som redovisades för sjukhusstyrelsen.

Planen innebär bland annat att en fördjupad utredning ska göras om att avveckla utskrivningsavdelningen, som uteslutande bemannas av inhyrd personal, vilket driver upp kostnaderna. En annan åtgärd är att pausa sjukhusets egna satsning på betald vidareutbildning för sjuksköterskor. Eftersom det görs en motsvarande satsning från centralt håll kommer det i praktiken inte att ske någon neddragning av antalet platser. Dessa åtgärder skulle tillsammans ge minskade kostnader om 17 miljoner kronor under 2018.

Sjukhusstyrelsen framhöll att det är viktigt att Akademiska sjukhuset vidtar åtgärder för att nå en ekonomi i balans, men tog inte ställning till vilka åtgärder som ska genomföras.

Sjukhusdirektören fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med ytterligare åtgärder för ekonomi i balans 2018. Utgångspunkten är att åtgärderna inte ska innebära negativa effekter på tillgänglighet och arbetsmiljö.

Sjukhusdirektören fick också i uppdrag att genomföra en genomlysning av samtliga verksamhetsområdens användning av hyrpersonal och återkomma med konkreta och tidsatta åtgärder för hur kostnaderna för hyrpersonal ska begränsas samt vilka åtgärder som vidtas för att förbättra rekrytering av fast personal och för att behålla personal så att fler vårdplatser kan öppnas och produktionen öka.

(V) yrkade på att sjukhusstyrelsen skulle föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta om ett ekonomiskt tillskott till Akademiska sjukhuset för 2018 på minst 100 miljoner kronor. Detta avslogs.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att ett extra styrelsemöte ska hållas under juli eller augusti för att diskutera möjliga åtgärder. De yrkade också på att tidigare Alliansförslag tas upp på nytt inför detta möte, synas och noggrant värderas och att den politiska ledningen redogör för sin politiska plan för att komma tillrätta med situationen. Detta avslogs.

Ansvar för ögonverksamhet flyttas till Akademiska

Ansvaret för ögonverksamheten vid Lasarettet i Enköping flyttas över till Akademiska sjukhuset från september 2018. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Organisationsförändringen görs mot bakgrund av det svåra rekryteringsläget när det gäller personal inom ögonsjukvård och att lasarettet saknar medicinsk ansvarig läkare för ögonverksamheten. Hittills har patienter därför slussats till andra vårdgivare.

Enligt planen ska Lasarettet i Enköping fortsättningsvis ha fokus på ögonbottenfotografering och mätning av ögontryck. På motsvarande sätt som i Tierp ska en sjuksköterska och en optiker bemanna mottagningen och göra kontrollerna på plats i Enköping. I det fall läkarbedömning krävs kommer den att ske på Akademiska sjukhuset.

Medicinsk fotvård ses över

Den medicinska fotvården som erbjuds vissa patientgrupper ska ses över. Översynen görs bland annat mot bakgrund av att söktrycket från gruppen patienter med diabetes är mycket högt. Företrädare för andra patientgrupper har också uppmärksammat behovet av medicinsk fotvård för till exempel patienter med reumatiska och neurologiska sjukdomar.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att inför budgetåret 2020 utreda hur behoven av medicinsk fotvård kommer att se ut i framtiden och hur fotvårdsverksamheten ska vara organiserad.

Kontakt