Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 17 april 2018

2018-04-17

Förbättrad tillgänglighet vid Akademiska

För den vård som täcks av vårdgarantin gäller att patienter ska erbjudas första besök inom 90 dagar. Under mars fick 85 procent av patienterna till Akademiska sjukhuset besök inom denna tid. Det är en förbättring med 8 procentenheter jämfört med föregående år. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för mars. Vid Lasarettet i Enköping fick 94 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 97 procent fick behandling/operation. Årsprognosen för Akademiska sjukhuset ligger kvar på minus 60 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Målrelaterad ersättning till mammografin utbetalas

Sjukhusstyrelsen beslutade att betala ut 210 000 kronor av totalt avsatta 550 000 kronor till Curato Röntgen, mammografienheten.

Ersättningen är knuten till att nå mål när det gäller andel undersökta, patientnöjdhet och öppethållande, där tre av sex uppsatta mål uppnåddes under 2017..

Flyttplaner för ingång 100 redovisade

Inflyttningen i den nya byggnaden för vård och behandling vid Akademiska sjukhuset, ingång 100, påbörjas i februari 2019 och den sista april 2019 ska verksamheterna vara uppe i full produktion. Det framgick av en redovisning av planeringen för inflyttningen som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Initiativet till redovisningen hade tagits av Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Sara Sjödal (C) och Helena Busch Christensen (KD).

Initiativ om granskning och uppföljning av BUP besvarat

Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M) och Sara Sjödal (C) hade tagit initiativ till ett ärende där de föreslog att arbetsmiljön och arbetsvillkoren inom BUP ska utredas. Sjukhusstyrelsen beslutade att anse initiativet besvarat, då barn- och ungdomspsykiatrin ingår i sjukhusstyrelsens fastställda årscykel för personaluppföljning. Till ärendet bifogades en en skrivelse från verksamhetschefen för psykiatriområdet, där Akademiska sjukhusets pågående arbete beskrivs.

Kontakt