Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 20 mars 2018

2018-03-20

Rehabilitering av strokepatienter ska bli bättre

Akademiska sjukhuset får 5,1 miljoner kronor för att förstärka rehabiliteringen inom bland annat områdena stroke, hjärtrehabilitering och psykiatrisk rehabilitering. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen beslutade 2016 att inrätta ett samlat rehabiliteringscentrum vid Akademiska sjukhuset. Arbetet med genomförandet pågår, och man har sedan starten bland annat inrättat en professur i rehabiliteringsmedicin, börjat ta emot nya patientgrupper, skapat ett kunskapscentrum och påbörjat arbete med digitalisering.

Dagens beslut innebär att Akademiska sjukhuset får medel för utökade resurser inom vissa utpekade områden. Den största delen av medlen går till att anställa fler logopeder vid de avdelningar där strokepatienter vårdas, en fördubbling jämfört med det nuvarande antalet.

Hjärtvården får också en förstärkning med fler fysioterapeuter, som ska hjälpa patienter som har haft hjärtinfarkt eller hjärtsvikt att komma igång med träning. Även områdena psykiatrisk rehabilitering, postoperativ vård och kvalitets- och utvecklingsfrågor förstärks. Totalt omfattar satsningen 8,6 tjänster.

Förbättrad tillgänglighet vid Akademiska

För den vård som täcks av vårdgarantin gäller att patienter ska erbjudas första besök inom 90 dagar. Under februari fick 83 procent av patienterna till Akademiska sjukhuset besök inom denna tid. Det är en förbättring med 11 procentenheter jämfört med föregående år och det högsta resultatet sedan juni 2014. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport. Vid Lasarettet i Enköping fick 93 procent av patienterna besök inom 90 dagar och 97 procent fick behandling/operation. Årsprognosen för Akademiska sjukhuset ligger på minus 60 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping lämnar en prognos i enlighet med budget.

Initiativ om #NoMoreMeToo behandlades av sjukhusstyrelsen

Lina Nordquist (L), Cecilia Linder (M), Bengt Wahlberg (C) och Helena Busch Christensen (KD) inkom den 5 december 2017 med initiativet #NoMoreMeToo till sjukhusstyrelsen. I initiativet föreslås ett antal åtgärder i syfte att förebygga, upptäcka, anmäla och stoppa övergrepp. Till förslagen hör ett meddelande till samtliga anställda och studenter i organisationen med en uppmaning att anmäla eventuella övergrepp, tillsammans med kontaktuppgifter till ordinarie instans och alternativ instans, samt en beskrivning av vilka åtgärder en sådan anmälan kan leda till. En annan åtgärd är en redovisning inför styrelsen av arbetet mot sexuella trakasserier.

I svaret välkomnades initiativet, och en redovisning över utförda och planerade insatser lämnades. Till dessa hör bland annat information som publicerats på Region Uppsalas intranät, samt det stöd som finns för arbetet inom Region Uppsala. Dessutom planeras under våren för föreläsningar för chefer om trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Sjukhusstyrelsen la redovisningen till handlingarna och beslutade också att uppmärksamma regionstyrelsen på initiativet.

Kontakt