Uppsnabbat vårdstyrelsen 17 september 2018

2018-09-17

Oförändrad prognos efter juli

Vårdstyrelsen lämnar en oförändrad prognos efter juli månad. Det framgår av månadsrapporten. Nära vård och hälsa lämnar en negativ prognos på 8,3 miljoner kronor och Folktandvården lämnar en prognos i enlighet med budget.

82 procent av patienterna som kontaktade en av Region Uppsalas egna vårdcentraler under juli kom fram samma dag och 88 procent fick tid för läkarbesök inom sju dagar. Hos privata vårdcentraler kom 92 procent fram samma dag och 90 procent fick läkarbesök inom sju dagar.

Dimensionering av antalet vårdplatser granskad igen

Regionrevisorerna i Region Uppsala har följt upp en tidigare granskning av dimensioneringen av vårdplatser i Region Uppsala.

Enligt revisorernas bedömning är arbetet med vårdplatsdimensionering vid sjukhusen mer systematiskt jämfört med vid föregående granskning. Sjukhusen är aktiva när det gäller att hantera vårdplatsbristen och bedriver ett aktivt och systematiskt arbete för att förbättra arbetsmiljön och attraktiviteten som arbetsgivare. Revisorerna lyfter också fram områden som behöver förbättras. Bland annat behöver samordningen mellan akutsjukhusen och primärvården förbättras. Arbetet med arbetsmiljöförbättringar och kompetensförsörjning bör ha fortsatt hög prioritet.

Vårdstyrelsen redogör i sitt svar till revisorerna för det förbättringsarbete som pågår, bland annat när det gäller införandet av nya vårdstrukturer och förbättrad samverkan med kommunerna vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården. Vårdstyrelsen vill prioritera arbetet med primärvårdens förebyggande insatser för att på så sätt undvika behov av inläggning på sjukhus.

Beslut om upphandlingar inom tandvård

Vårdstyrelsen beslutade att initiera två upphandlingar inom tandvårdsområdet. Den ena upphandlingen gäller tandtekniska tjänster, där värdet beräknas till 53 miljoner kronor för tre år. Den andra upphandlingen gäller digital röntgen, till ett beräknat värde av 15 miljoner kronor. Båda upphandlingarna genomförs gemensamt med flera andra landsting och regioner.

Kontakt