Uppsnabbat vårdstyrelsen 19 mars 2018

2018-03-19

Region Uppsala öppnar för videobesök vid länets vårdcentraler

I vår öppnar Region Uppsala möjligheten för vårdcentraler i Uppsala län att möta patienterna via videosamtal. Till skillnad från de vårdtjänster som finns tillgängliga via appar, så kallade nätdoktorer, har vårdcentralerna direkt tillgång till patientjournalerna.

Beslutet om att införa digitala vårdmöten, där patienter möter vårdpersonal via ett videosamtal, fattades av vårdstyrelsen.

Vårdstyrelsens beslut innebär att vårdcentraler i Uppsala län, både privata och de som drivs i egen regi, kommer att få ersättning för digitala vårdmöten via videosamtal. Ersättningen uppgår till 210 kronor eller 260 kronor, beroende på yrkeskategori. Utöver ersättning per videosamtal får vårdgivarna i Uppsala län dessutom en fast ersättning, så kallad kapitering för varje listad patient, som sammantaget täcker vårdcentralens alla omkostnader.

Till skillnad från hos nätdoktorerna ska videobesöken i Region Uppsala föregås av en sortering, en första bedömning, där vårdpersonal dirigerar om symtom och diagnoser som inte kräver läkarvård eller som kräver ett fysiskt möte för att vårdpersonal ska kunna ställa rätt diagnos. En annan skillnad är att Region Uppsalas tekniska lösning är helt integrerad med journalsystemet.

De nya reglerna för digitala vårdmöten träder i kraft den 1 april. Reglerna omfattar vårdgivare som har avtal med Region Uppsala, och gäller alltså inte de nätdoktorer som har avtal med andra landsting och regioner, men som kan användas oavsett var i landet patienten bor. Region Uppsala kommer att följa de nationella reglerna och betala så kallad utomlänsersättning till nätdoktorerna varje gång en länsinvånare använder sig av deras tjänster.

(KD), (M), (L) och (C) yrkade på att vårdstyrelsen ska uppmana regionstyrelsen att verka för att öppna upp Cosmics gränssnitt för att tillåta tredjepartsapplikationer att skriva och läsa information i patienters journal. Detta avslogs.

Sämre tillgänglighet till 1177 Vårdguiden via telefon

Svarstiderna till sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden via telefon har försämrats under de senaste månaderna. De framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för februari. Den genomsnittliga väntetiden var 29 minuter. Orsaken är bemanningsproblem och fler sjukskrivningar än normalt. Åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med problemen, bland annat har en ny schemamodell införts.

När det gäller telefontillgängligheten till vårdcentralerna, det vill säga hur stor andel av patienterna som kommer fram samma dag, hade de privata en tillgänglighet på 88 procent och de offentliga 87 procent. 83 procent av patienterna hos de offentliga vårdcentralerna och 87 hos de privata vårdcentralerna fick tid för läkarbesök inom sju dagar.

Beträffande ekonomin är prognostiseras ett underskott för den nya förvaltningen Primärvård, Hälsa och habilitering på minus 8,2 miljoner kronor för 2018. Folktandvårdens prognos är i enlighet med budget.

(KD), (M), (L) och (C) yrkade på att primärvårdsdirektören ska uppdras att ta fram en åtgärdsplan för sjukvårdsrådgivningen 1177. Detta avslogs.

Tillgång till hörselrehabilitering ska förbättras

Vårdstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till hur tillgänglighet och tillgång till grundläggande hörselrehabilitering kan förbättras. Uppdraget lades mot bakgrund av att väntetiderna har ökat, framför allt till de audionommottagningar som drivs i Region Uppsalas egen regi.

Remittering till psykiatri från primärvård ska följas upp

Region Uppsala ska sammanställa en rapport om hur det nya regelverket för remittering till privat psykoterapeut fungerar i praktiken. Det beslutade vårdstyrelsen efter ett initiativ som väckts av (KD), (M), (L) och (C). Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med en rapport under våren.

Kontakt