Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 22 oktober 2021

Månadsrapport september 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med september som är 126 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 186 miljoner kronor jämfört med budget. Förvaltningens ackumulerande coronarelaterade kostnader uppgår till 27,9 miljoner kronor. Förvaltningen har haft kostnader för förstärkningstrafik, coronataxi, informationskampanjer med mera. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som gällde till och med den 15 juli har invånarna i länet avråtts att resa samtidigt som kollektivtrafiken har körts i den omfattning som krävts för att minska risken för trängsel.

Såväl resande som intäkterna har ökat successivt efter sommaren och intäkterna hamnade i september på en nivå som motsvarar en andel på 59 procent av resandet samma period 2019. Förvaltningen ser att resandet (och intäkterna) har ökat rejält sen framdörrarna åter öppnades den 11 oktober vilket förväntas visa sig på månadsrapporten för oktober.

Justerade biljettpriser 2022

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna föreslagna biljettpriser som ska gälla från den 4 januari 2022. Enligt tidigare beslut av Regionfullmäktige ska den genomsnittliga prisnivån höjas med 2 procent, priset på enkelbiljetter ska bibehållas på 2021 års nivå samt att priset på 30-dagarsbiljett höjs till 970 kronor.

Yrkande:

Joel Gohari Moghadam (S) yrkade på att Enkelbiljett ungdom omrubriceras till ”rabatterad biljett” för att omfatta ungdom och pensionärer.

Sverker Åslund (V) yrkade att priserna för 2022 ska vara samma som för 2021 samt att trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ska utreda möjligheten att införa ett årskort enligt den modell som staden Wien har som motsvarar en euro om dagen vid betalning via autogiro, det vill säga 3 650 kronor årligen.

Ordförande ställde först (V) yrkande om priser mot liggande förslag, sedan (S) ändringsyrkande mot liggande förslag och fann att TSN beslutade enligt föreliggande förslag, därefter (V) tilläggsyrkande mot föreliggande förslag och fann att TSN beslutade enligt föreliggande förslag.

Som en konsekvens av det förmodade ändrade resmönstret efter pandemin föreslås även en ny biljett, en så kallad 10/30-biljett som ger resenären möjlighet att resa 10 valfria dagar under en 30-dagarsperiod. Priset på den biljetten föreslås till 680 kronor för vuxen och 430 kronor för pensionär, ungdom och student. Trafik-och samhällsutvecklingsnämnden såg positivt på en sådan biljett och godkände att den införs på prov från början av 2022 och ska utvärderas efter 9 månader.

Samordning särskild kollektivtrafik

Efter tidigare beslut i regionstyrelsen har Trafik och samhälle genomfört en utredning av samordning av särskild kollektivtrafik med en gemensam beställningscentral för att kunna erbjuda intresserade kommuner att framöver överta den delen som idag ligger på kommunerna. På dagens möte beslöt Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden att godkänna:

  • att Region Uppsala erbjuder länets kommuner att överlämna ansvaret för kravställning, upphandling och uppföljning av färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, arbetsresor och studieresor för färdtjänstbeviljande samt skolresor som sker med anropsstyrd trafik (taxi).
  • att kommunerna även ges möjlighet att överlämna ansvaret för myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst och planering av skolresor som sker med anropstyrd trafik (taxi). Beslut om rätt till skolskjuts ansvarar kommunerna fortsatt för.