Årsredovisning för 2020 godkänd

Region Uppsala gjorde under 2020 ett resultat på plus 602 miljoner kronor, enligt balanskravet. Det motsvarar ett resultat på 4,76 procent av skatter och generella statsbidrag. Eget kapital inklusive ansvarsförbindelser för pensionsförpliktelser förbättrades jämfört med föregående år. Det framgår av årsredovisningen, som regionfullmäktige nu godkände.


Akademiska sjukhuset gjorde ett minusresultat på 654 miljoner kronor. Kollektivtrafiknämnden gjorde ett minusresultat på 98 miljoner kronor. Som vanligt finns hela årsredovisningen att läsa på Region Uppsalas webbplats.


Underskotten för sjukhusstyrelsen och trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, fastighets- och servicenämnden och kulturnämnden godkänns med uppdrag till respektive styrelse att fortsätta med arbetet för en ekonomi i balans.


(V) yrkade på ett tillägg om klimatpåverkan, vilket röstades ned. (V) reserverade sig mot detta.