Interpellation om att återupprätta förtroendet för facklig samverkan besvarad

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Emilie Orring (M) då han oroas över brister i relationen mellan det politiska styret och fackförbunden. Ormerod anser att det finns flera exempel på situationer där styret inte visat vilja att samverka med facket utifrån deras önskemål. Han lyfter särskilt fram en debattartikel, undertecknad av Vision och Vårdförbundets representanter, som uppger att regionstyrelsens ordförande ifrågasatt den fackliga insynen och formen för samverkan.

Fråga:
Hur svarar du på kritiken från Vision och Vårdförbundets fackliga företrädare?


Svar:
Ett fungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter är viktigt. Varken undertecknad eller någon annan representant från majoriteten har ifrågasatt facken eller medarbetarnas rätt till inflytande eller dialog och vikten av en fungerande samverkan har påtalats i aktuella dialoger.

Detta särskilt med anledning av de stora utmaningar Region Uppsala står inför efter varuförsörjningskris, pandemi och ekonomiska underskott i flera delar av verksamheten. Vi ser utmaningar i att dämpa kostnaderna, ta om hand den uppskjutna vården och medarbetarnas behov av återhämtning. Det blågröna styret har höga ambitioner när det gäller att tillvarata medarbetarna kompetens och säkerställa deras inflytande.


Fråga:
Vad kommer du att göra för att återupprätta förtroendet för den fackliga samverkansmodellen i Region Uppsala?


Svar:
Det är mycket viktigt med en förtroendefull samverkan mellan fack och arbetsgivare. Region Uppsala har de strukturer som behövs för ett fackligt inflytande men dialogen och processerna behöver hela tiden utvecklas. Därför pågår en översyn av hur samverkansprocessen ska se ut i framtiden, vilket är en process som de fackliga parterna självklart deltar i.