Interpellation om direktupphandling av sjukvård besvarad

Johan Sundman (S) ställde en interpellation till Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen om hur hon ser på att en direktupphandling av vård har skett utan att det föregåtts av en §11 förhandling enligt MBL. Detta då fackförbunden inte varit överens om det förslag som lagts fram till sjukhusstyrelsen av den styrande majoriteten, vid ett tidigare sammanträde.

Fråga:
Anser du att direktupphandlingar är ett lämpligt sätt för att köpa vård?


Svar:
Det beror på situationen. För större eller mer varaktiga vårduppdrag är det inte lämpligt, då det är konkurrensupphandling som gäller.  Men för mindre, tillfälliga vårduppdrag där vi vill beta av köer med kort varsel kan direktupphandlingar vara fördelaktigt. Det är helt lagenligt och korrekt att genomföra direktupphandlingar inom vården när summan för uppdraget uppgår till maximalt 2,2 miljoner kronor, som i detta fall.


Vi befinner oss i en pandemi som kraftigt belastat sjukvården utöver det vanliga. En ansenlig mängd vård har behövt skjutas upp. Ett sätt att skapa mer kapacitet på Akademiska sjukhuset är att upphandla en del enklare ingrepp som andra vårdgivare kan utföra. Sådana behov kan uppstå snabbt och vara trängande, då människor som redan fått vänta för länge kan få vänta ännu längre på att få sin operation. Så var fallet under det aktuella beslutet som interpellationen berör, och vid sådana tillfällen kan direktupphandlingar vara ett lämpligt sätt att köpa vård på. 


Fråga:
Kommer du välja direktupphandlingar vid fler tillfällen det kommande året istället för konkurrensupphandling?


Svar:
Det beror på situationen. Om det uppstår trängande behov av vård som kan tillgodoses bättre genom att snabbt avlasta sjukhuset genom direktupphandlingar, och summan understiger den lagstadgade gränsen, så kan det bli aktuellt med fler direktupphandlingar.


Fråga:
Anser du att det är lämpligt att gå vidare med beslut i frågor utan att vänta på att en förhandling enligt MBL är slutförd?


Svar:
Beslut i frågor ska ske i enlighet med det samverkansavtal som finns. Inför beslutande sammanträden utgår jag från att ansvariga tjänstemän ser till att detta sker i tid. Vi har dessa strukturer på plats för att säkerställa att förhandlingar sker enligt MBL och gällande samverkansavtal.


Fråga:
Vad anser du om den kritik som beslutet har fått från de samlade fackliga organisationerna?


Svar:
Det är olyckligt att samverkan inte hann avslutas innan beslutet togs i januari. Som klargörs i svaret ovan ska avstämning ske i avtalsenlig form inför sammanträden. Efter ytterligare dialog har regionen rett ut oenigheten i sak i den här frågan och vi har en fortsatt dialog med de fackliga organisationerna för att alla ska vara nöjda även med formerna.