Interpellation om lokalerna vid ingång 79 besvarad

Börje Wennberg (S) ställde en interpellation om lokalerna vid ingång 79 som han menar sedan länge utgjort ett arbetsmiljöproblem. Björn-Owe Björk (KD), ordförande i utskottet för hälso- och sjukvård, besvarade interpellationen.

Fråga:
Hur ser planeringen ut avseende nya lokaler för de verksamheter som bedrivs vid ingång 79?


Svar:
Regionstyrelsen tog i februari 2018 ett beslut om att lokalförsörjningsplanen för Akademiska sjukhuset skulle uppdateras. När den uppdaterade lokalförsörjningsplanen antagits finns förutsättningar för att ta fram en samlad planering för ingång 79.


Genom förnyelseprogrammet för Akademiska sjukhusets lokalförsörjning: Framtidens Akademiska Sjukhus (FAS) så flyttade många verksamheter till ingång 79, vilket skedde i samband med att ingång 85 renoverades. Planen var att ordna lokalförsörjning för dessa verksamheter och befintliga verksamheter i ingång 79 vartefter FAS-programmet fortskred, exempelvis inom delar av centralblocksrenoveringen. Eftersom den fortsatta planeringen av FAS stått stilla sedan 2015 har detta ej skett.


Sjukhusstyrelsen har dock arbetat med att tömma fastigheten ändå eftersom delar av fastigheten uppnått sin tekniska livslängd. Till exempel har verksamhetsområde rehabilitering och smärta flyttat delar av sin verksamhet från ingång 79 till en externt inhyrd lokal: Vipängen vid Genetikvägen. Det finns också en plan för flytt av operationsverksamheten till centralblocket och det pågår ett arbete med en extern lokal för delar av käkkirurgen.


Cirka 5 500 kvm vid ingång 79 används fortfarande för olika verksamheter.