Interpellation om trygghet i kollektivtrafiken besvarad

Sverker Åslund (V) ställde en interpellation till trafik- och samhällsutvecklingsnämndens ordförande Johan Örjes (C) mot bakgrund av trängseln i rusningstrafiken. Han menar att kontrollen av färdbevis kan öka risken för smittspridning och att resenärernas trygghet måste vägas mot de anställdas arbetsmiljö i samband med kontrollerna.

Fråga:
Hur ser vi till att smittorisken inte ökar vid biljettkontroll?


Svar:
Utan biljettkontroller är risken att det finns personer som går på bussen eller tåget bra för att de uppfattar det som ”gratis”. På det sättet bidrar kontrollerna till att minska trängseln och det är därmed i nuvarande situation inte minst viktiga i rusningstid.


För tillfället har inte UL tagit emot synpunkter som pekar på att kunderna anser att biljettkontrollanterna arbetar på ett otryggt sätt. Sedan kontrollörerna började använda munskydd har kritiken nästan helt uteblivit kring att biljettkontrollen skulle förvärra smittspridningen.


Fråga:
Hur kan vi öka resenärernas upplevda trygghet vid kontroller, särskilt i rusningstid?


Svar:
I mars 2020 gjorde UL tillsammans med det bolag som genomför kontrollerna en risk- och konsekvensbedömning av arbetssättet som sedan påverkade utformningen av kontrollerna. Det innebär till exempel att det är högst fyra biljettkontrollörer samtidigt på en buss och att en fjärdedel av kontrollerna genomförs utanför fordonen. Det har också tagits fram instruktioner för hur personalen ska arbeta ombord på fordonet.


De som utför kontrollerna ska alltid ha munskydd, de ska så långt det är möjligt använda handskar i kundmötet och schemaläggningen har anpassats för att ge fler tillfällen för handtvätt och spritning av utrustning.


UL följer också upp hur bolaget arbetar med det grundläggande hygienrutinerna, till exempel att inte arbeta vid sjukdom och att tvätta händerna noga.


Fråga:
På vilket sätt påverkar beslutet om minskning av antalet turer inom frivolym trängseln inom kollektivtrafiken?


Svar:
Inför 2021 beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden om mindre justeringar i trafikutbudet med anledning av den minskade efterfrågan och de minskade intäkterna. Det skedde på linjer och tider där bedömningen var att det inte skulle riskera att leda till ökad trängsel. De turer som ligger i anslutning till de indragna turerna har inte någon gång förekommit i de rapporter som inkommer till förvaltningen om ökad trängsel.