Uppsnabbat regionstyrelsen 23 mars

Prognos på minus 48 miljoner kronor

Region Uppsalas årsprognos per februari uppgår till minus 48 miljoner kronor, vilket är 171 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. De största negativa prognosförändringarna finns inom sjukhusstyrelsen och trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Vårdstyrelsen och regionstyrelsens finansiella verksamhet visar förbättrade årsprognoser.

I mars förväntas Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) fatta beslut om förlängd förväntad livslängd, vilket påverkar pensionskostnaden negativt under 2021. Påverkan beräknas bli 350 – 400 miljoner kronor vilket kraftigt kommer att försämra Region Uppsalas årsprognos.

Sjukhusstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen i april med månadsrapportering för mars, innehållande vilka åtgärder som vidtas för att nå budgeterat resultat för år 2021.

Region Uppsalas miljöredovisning visar goda resultat

Region Uppsalas miljöredovisning för år 2020 har nu presenterats för regionstyrelsen. Miljömålen anges i miljöprogram 2019 - 2022, årets rapport visar mestadels goda resultat. 22 mål går åt rätt håll och i flera fall har man redan nått målsättningen för år 2022. Fem mål går åt rätt håll men för långsamt, fyra mål går åt fel håll – här finns flera kopplingar till den pågående pandemin.

Vad gäller energianvändningen var målsättningen att Region Uppsala år 2022 ska göra av med minst 12,5 procent mindre energi per kvadratmeter än 2018 – här har man redan efter 2020 sänkt energianvändningen per kvadratmeter med hela 15 procent. En relativt kort och mild vinter liksom en sval sommar har hjälpt till, men frånsett de stora insatser som gjorts för att effektivisera innebär även tillkomsten av ingång 100 mycket. Fastigheten är byggd specifikt för att vara energieffektiv och minskar därför energianvändningen per kvadratmeter på Akademiska sjukhuset.

Nytt för år 2020, och ett annat av de mål som nås i miljöredovisningen, är ett arbete med att se till att leksaker inom Region Uppsala är giftfria. Leksaker, både så kallade belöningsleksaker och pedagogiskt material, kan vara skadliga för barns hälsa. Under 2020 har därför 25 verksamheter arbetat med att inventera och rensa bort olämpliga produkter.

Några av de målsättningar som går åt fel håll har en direkt koppling till den pågående pandemin. Målet att minska användningen av förbrukningsvaror går exempelvis troligen åt fel håll, men här är det svårt att följa upp då de extraordinära omständigheterna vid inköp under pandemin innebär att ordinarie rutiner inte kunnat följas. Även målsättningen att utsläppen av koldioxid från resor till och från arbetet ska minska går åt fel håll, då pandemin får flera att vilja resa med egen bil snarare än kollektivt.

(V) och (S) hade ett antal tilläggsyrkanden, bland annat att regiondirektören skulle få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att säkerställa att utsläppen av klimatpåverkande gaser minskas, vilket röstades ned. (V) och (S) reserverade sig mot detta.

Region Uppsala yttrar sig om plan för de sydöstra stadsdelarna

Region Uppsala har även fått möjlighet att yttra sig över Uppsala kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna, inklusive Bergsbrunna.

Planen inrymmer 21 500 nya bostäder samt 10 000 – 15 000 nya arbetsplatser. Bebyggelsen koncentreras till en ny tågstation (Uppsala Södra) samt till kollektivtrafikstråket som planeras för spårvägen.

I sitt svar är Region Uppsala positiva till att de hållbara transporterna prioriteras. Regionen lyfter bland annat vikten av att den kapacitetsstarka kollektivtrafikens framkomlighet måste vara hög och prioriterad, behovet av planskildhet i korsningen med väg 255 samt att planskilda korsningar under järnvägen måste studeras vidare.

(SD) lämnade ett särskilt yttrande.

Simon Alm (-) yrkade avslag på remissyttrandet och reserverade sig mot beslutet.

Region Uppsala antar ny finansiell strategi och finanspolicy

Vid sitt möte antog regionstyrelsen en ny finansiell strategi, och en ny finanspolicy (policyn tas slutligt av regionfullmäktige). Bakom de nya dokumenten finns bland annat ökande krav på att kunna möta framtida pensionsförpliktelser för Region Uppsala – pensionsutbetalningarna kommer att öka kraftigt de närmaste 30 åren.

En större översyn av Region Uppsalas finansiella strategi har genomförts under 2020, med den övergripande målsättningen att säkerställa Region Uppsalas betalningskapacitet. Regionen står dessutom inför stora utmaningar i form av stora investeringar och ökande pensionsutbetalningar. Översynen visar en jämn ökning av pensionskostnader fram till 2040, och därefter en kraftigare ökning med en topp strax innan år 2050. Den nya finansiella strategin ska möta detta ökande likviditetsbehov.

Det handlar bland annat om nya avsättningar till pensionsmedelsportföljen och att höja andelen aktier i portföljen för att möjliggöra en högre avkastning. Förutsatt att utvecklingen på aktiemarknaden är god är målsättningen, enligt ärendets handlingar, att pensionsmedelsportföljen ska nå ett marknadsvärde om 7 miljarder kronor till år 2040.

Den nya finansiella strategin baserar sig på ett omfattande arbete, framförallt genomfört under hösten 2020. Arbetet innefattade bland annat analyser över Region Uppsalas befintliga finansiella ställning, samt framtagande av prognoser över framtida utmaningar. Jämförelser med andra regioner har gjorts och ett flertal möten med olika kapitalförvaltare har genomförts.

Dessutom antar Region Uppsala en ny finanspolicy (och upphäver en gammal placeringspolicy), detta för att säkerställa att den nya finansiella strategin följs. Av den nya finanspolicyn framgår bland annat att ambitionen nu är att andelen aktier i pensionsmedelsportföljen ska uppgå till 55 procent. Kravet på lägsta genomsnittliga kreditbetyg för placeringar i likvida räntefonder sänks från A- till BBB+ enligt Standard & Poor´s, detta för att ge bättre förutsättningar till en bättre avkastning än tidigare.

Som vanligt finns strategin och policyn i sin helhet att läsas bland handlingarna på Region Uppsalas webbplats.

Revisorer får svar om informationsutbyte med servicenämnder

Region Uppsalas revisorer har granskat informationsutbytet med servicenämnder (såsom kostnämnden och varuförsörjningsnämnden). Syftet har varit att granska om kommunikationen mellan servicenämnder och ägarnämnder är tillfyllest, att levererade varor och tjänster uppfyller behoven samt att de håller god kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Revisorerna lämnade ett par rekommendationer efter sin granskning, bland annat att regionstyrelsen ser över processen för gemensamma riskanalyser samt att dessa vid behov genomförs i samverkan mellan servicenämnder och mottagande nämnder.

I sitt svar skriver Region Uppsala bland annat att man under hösten 2020 arbetat fram en mer enhetlig planeringsprocess, där alla delar som påverkar budgeten knyts samman i samma process. Ett inslag i detta är ett antal planeringskonferenser, dit representanter för nämnderna kommer att bjudas in. Region Uppsalas arbete med riskanalyser har utvecklats och en ny process för internkontroll har arbetats fram. Inför arbetet med budget 2022 införs så kallade ägardialoger/medlemsdialoger mellan Region Uppsala och de gemensamma nämnder och kommunalförbund som regionen är medlem i.

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats.

Ny avsiktsförklaring för väg 288 sträckan Gimo – Börstil

Vid sitt möte godkände regionstyrelsen en ny avsiktsförklaring för väg 288, sträckan Gimo – Börstil. I länsplanen för Uppsala län 2018 – 2029 är väg 288 ett namnsatt objekt. Alla namnsatta objekt som har någon form av medfinansiering kräver avsiktsförklaringar eller medfinansieringsavtal. Här har Trafikverket, Östhammars kommun och Region Uppsala tillsammans kommit fram till att det krävs en ny avsiktsförklaring, då den gamla inte längre är giltig.

Syftet är att uttrycka parternas gemensamma mål att säkra utbyggnaden och finansieringen av väg 288 Gimo-Börstil. Inriktningen är att en så stor del av sträckan som möjligt ska bli mötesseparerad, men utan nysträckning förbi Hökhuvud. Åtgärden innebär också förbättringar i korsningar, hållplatser och gång- och cykelväg mellan Gimo och Börstil.

I nuvarande länsplan finns 255 miljoner kronor avsatta för en utbyggnad av vägen. Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en ny beräknad kostnad. När det finns en fastställd prognos för objektets totalkostnad tas ett medfinansieringsavtal mellan parterna.

(S) lämnade ett särskilt yttrande.

Vaccination på arbetstid tillåts

Medarbetare inom Region Uppsala får vaccinera sig mot covid-19 på arbetstid om verksamheten så tillåter, efter beslut av närmaste chef. Detta beslutade regionstyrelsen.

Bakgrunden är ett initiativärende där Helena Proos (S) föreslagit att alla anställda inom Region Uppsala bör erbjudas denna möjlighet. Proos föreslog även att de anställda som inte kunde vaccinera sig på arbetstid skulle ersättas med en timme som kan tas ut i tid eller pengar. I den delen avvisade dock regionstyrelsen förslaget. En majoritet av regionens personal som inte redan är vaccinerade på arbetstid, som prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal, kommer efter överenskommelse med sin chef att kunna bli vaccinerade på arbetstid. Att ge kompensation för vaccination utanför arbetstid blir svårt att genomföra på ett rättvisande sätt och skapar ytterligare administration, enligt ärendets handlingar.

Därtill påpekar regionstyrelsen att förslaget om vaccination på arbetstid ska ställas endast till regionstyrelsen (initiativet har lämnats in till flera instanser), då det enligt Reglemente för styrelser och nämnder i Region Uppsala är regionstyrelsen som är anställningsmyndighet för samtliga anställda inom Region Uppsala, och att regionstyrelsens beslut gäller för samtliga anställda.

(S) reserverade sig mot beslutet i de delar där det inte följde deras initiativ.