Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 21 juni

12 nya akutgeriatriska platser införs

Vid sitt möte under måndagen beslutade sjukhusstyrelsen att Akademiska sjukhuset ska tillhandahålla geriatrisk verksamhet, alltså vård inriktad på åldrandets sjukdomar, utifrån invånarnas behov i hela länet. Akademiska sjukhuset ska ansvara för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens vid vårdcentrum och i den öppna vården i övrigt, samt även ta fram en långsiktigt hållbar plan för kompetensförsörjning inom den geriatriska verksamheten.

Den geriatriska verksamheten tillförs samtidigt 21,3 miljoner kronor för år 2022 för att öppna 12 nya akutgeriatriska platser, ett beslut som är en del av budgetbeslutet som togs på regionfullmäktige. Tanken med de 12 akutgeriatriska platserna är att skapa ett snabbspår på akutmottagningen och minska väntetiderna på akuten.

Därtill ska en fortsatt utredning kring behovet av öppenvårdsgeriatrik och behov av geriatriska slutenvårdsplatser i Uppsala län ske, med beaktande av patientsäkerhetsperspektivet. Denna utredning ska återrapporteras till sjukhusstyrelsen i november 2022.

Av handlingarna i ärendet framgår bland annat att det blir allt fler äldre i Uppsala län, samtidigt som länets invånare i nuläget inte har tillgång till en likvärdig geriatrisk verksamhet. Dessutom behöver möjligheterna till en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning säkerställas. Delar av den geriatriska verksamheten behöver finnas nära och arbeta nätverksbaserat tillsammans med andra verksamheter utifrån äldres behov.

(S) önskade en delvis annan inriktning på utredningen, och yrkade på att utgångspunkten ska vara att den utlokaliserade geriatriska verksamheten ska bibehållas så långt det är möjligt. De reserverade sig därför mot beslutet i denna del.

Psykiatriambulans ska utredas igen

I september 2020 bestämde sjukhusstyrelsen att sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset skulle ta fram ett förslag om en mobil psykiatrisk akutverksamhet, en så kallad psykiatriambulans. Tanken var att när någon ringer 112 på grund av psykisk ohälsa så skulle psykiatriambulansen åka ut, istället för polisen som ofta annars får den uppgiften. Självmordshot och andra situationer med koppling till misstänkt psykisk sjukdom nämndes också. Liknande verksamhet finns bland annat i Region Stockholm.

I december 2020 fick sjukhusdirektören uppdraget att införa en mobil psykiatrisk akutverksamhet och ge en första lägesrapport till sammanträdet i juni 2021, inklusive en redovisning av kostnader och finansiering. Denna lägesrapport har nu presenterats och en slutsats är att uppdraget med en psykiatriambulans delvis måste utredas igen.

Det beror på att det sedan i december 2020 har förts en intensifierad nationell dialog genom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), där det blivit tydligt att det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning psykiatriambulanser är det mest resurseffektiva. Detta i jämförelse med utökade mobila team och digitala lösningar som möjliggör kontakt med sjukvården innan tillståndet blivit så akut att blåljusverksamhet är påkallad. Därför ska nu en ny utredning göras under hösten 2021. Utredningen ska ge svar på vilken form av prehospital akutpsykiatrisk mobil lösning som är mest kostnadseffektiv (alltså insatser innan eventuell inläggning på sjukhus), samt bäst möter patientgruppens faktiska behov.

Målet med utredningen är, enligt ärendets handlingar, att säkerställa att Region Uppsala väljer den eller de lösningar som bäst motsvarar behoven. En slutrapport ska redovisas i januari 2022, och den nya verksamheten ska sedan komma på plats under det andra kvartalet 2022.

Revisorer får svar om BUP:s tillgänglighet

Region Uppsalas revisorer har genomfört en fördjupad granskning av tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vid dagens möte med sjukhusstyrelsen klubbades svaret till revisorerna, och ett antal beslut togs med anledning av granskningen.

Revisorerna har granskat om sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med tillgänglighetsproblemen. Den sammanfattande bedömningen är att sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen har vidtagit många ändamålsenliga åtgärder så att barn- och ungdomspsykiatrin kan uppnå uppställda mål. Dock saknas tillräcklig uppföljning av kvalitativa process- och utfallsmål.

Av svaret till revisorerna framgår bland annat att kvalitativa process- och utfallsmått nu ska utvecklas för barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet, vilket ska fastställas i verksamhetsuppdraget för år 2022.

Av beslutet framgår även att uppdragsbeskrivningar och tydliga dokument för ansvarsfördelningen och hantering av gränssnitten mellan barn- och ungdomspsykiatrin, primär- och specialistnivå ska säkerställas.

Åtgärdsförslag presenteras efter uppföljning av LOV privat psykoterapi

Inför sjukhus- och vårdstyrelsen i mars redovisades en fördjupad uppföljning av vårdgivare inom LOV privat psykoterapi. Uppföljningen, som hade utförts av en extern granskare, visade bland annat att cirka 600 patienter hade fått fler än de 40 terapisessioner som är vårdvalets gräns, under perioden 2012 – 2020. Många patienter hade också en omfattande problematik, med diagnoser som inte ingår i vårdvalets kriterier.

En uppföljande granskning av ett antal journaler visades också att resultatet av behandlingen oftast inte följdes upp. Det var svårt att kontrollera hur många sessioner patienten redan hade fått, och vem som tidigare hade remitterat patienten. Någon gemensam utvärdering av terapins effekter gjordes inte.

Med anledning av resultatet av denna granskning presenterades nu en återrapport inför sjukhusstyrelsen, med 14 förslag till åtgärder. Hälso- och sjukvårdsavdelningen kommer bland annat att se över kompetenskravet i kommande revideringar, genomföra stickprover av journaler samt organisera en kurs för vårdgivarna i journalskrivning och avvikelsehantering. Även införande av Cosmic kommer att utredas. Samtliga förslag finns publicerade på Region Uppsalas webbplats.

En återrapportering kring de 14 punkterna ska nu ske i februari 2022.